14. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Gn 24, 34-38.42-49.58-67 nebo Za 9,9-12; Ž 45 nebo Pís 2,8-13, Ř 7,15-25a; Mt 11,16-19.25-30. Liturgická barva: zelená. Letos připadá na 6.7., proprium neděle je tedy vhodné věnovat památce M. Jana Husa, mučedníka.


Evangelium neděle odpovídá propriu 6. (počítáme-li s předpostím Poslední) neděle po Zjevení Páně dle starocírkevních perikop. Je tedy možné využít textů v Agendě ČCE II, str. 94-97.

Vstupní antifona

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.

Kolekta

Bože, ty jsi stvořil nebe i zemi.
Chválíme tě a děkujeme ti,
že jsi se k nám přiblížil v Ježíši, svém Synu.
Osvoboď nás od všeho, co nás tísní,
daruj nám odvahu vidět věci a události tvýma očima
a poznávat tvé milosrdenství a dobrotu.
Prosíme tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

Texty: Gn 24, 34-38.42-49.58-67 nebo Za 9,9-12; Ž 45 nebo Pís 2,8-13, Ř 7,15-25a; Mt 11,16-19.25-30

Preface

Vpravdě je důstojné a správné, abychom tě, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože, v každém čase a na všech místech chválili a děkovali ti skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on na sebe vzal náš hřích,
abychom zemřeli pro hřích a žili pro spravedlnost.
Proto andělé chválí tvou slávu,
klaní se ti mocné síly
a s bázní k tobě hledí všechny mocnosti.
Tebe oslavují všechny nebeské síly
jediným jásotem.
S nimi spojujeme i my naše hlasy
a vyznáváme bez přestání:

Svatý, svatý, svatý...

Tato příprava je pahýl. Můžete ji doplnit svými příspěvky.