16. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Gn 28, 10-19a; Ž 139, 1-12.23-24; Ř 8, 12-25; Mt 13, 24-30.36-43. Liturgická barva: zelená.

Introitus

Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

 

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Milost a pokoj do Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi.

 

Confiteor

Volejme v pokoře k Pánu:
Pane Ježíši Kriste, ty jsi ospravedlnil celníky a jiné hříšníky, kteří k tobě přicházeli a vyznávali před tebou své viny. Přijmi i od nás vyznání našich hříchů a odpusť nám ve své dobrotě a lásce.
Věříme, že ty máš moc hříchy odpouštět.

Kyrie

Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se nad námi.

Slovo milosti
Vám všem, kteří takto vyznáváte, litujete svých hříchů a spoléháte na ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista, zvěstuji jako povolaný služebník slova milosti Boží: odpuštění hříchů ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

Gloria

169 Pánu novou píseň zpívejme (první sloka, Evangelický zpěvník)

 

nebo

 

177 Nuž Bohu děkujme (Evangelický zpěvník)

 

Vstupní modlitba

Vzhlédni na svou církev, Pane:

aby všichni, které jsi povolal, byli zachováni

a doufali ve tvou milost.

O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, tvého milovaného Syna,

který s tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří na věky. Amen (Evangelisches Gottesdienstbuch)

 

nebo

 

Dobrý Bože, ty nás nenecháváš o samotě,

ale povoláváš nás skrze své slovo vždy znovu na cestu života.

Dej, abychom ti naslouchali a zůstávali u tebe,

aby naše víra přinášela dobré ovoce.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. (Evangelisches Gottesdienstbuch)

 

nebo

 

Věčný milostivý Otče,

zaséváš semeno svého slova do našich srdcí.

Dej, ať v nás zakoření a roste.

O to prosíme skrze Ježíše Krista. Amen (Evangelisches Gottesdienstbuch)

 

nebo

 

Pane, Bože, nebeský Otče, zaslíbil jsi ve nekonečné věrnosti, že vezmeš svoje děti v ochranu. Prosíme tě, dej, abychom svou celou naději skládali jen ve tvé milosti. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen (Agenda II ČCE)

 

nebo

 

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku , abychom věrně plnili tvá přikázání. Skrze tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky. Amen (Římsko-katolický misál)

 

 

Čtení z knihy Genesis 28, 10-19

Žalm 139 1-12, 23-24

Čtení z listu apoštola Pavla Římanům Ř 8, 12-25

 

Zpěv před evangeliem

163 Hospodin sám národů Bůh (Evangelický zpěvník)

 

Halelujah.

Mé srdce je připraveno, Bože, mí srdce je připraveno, nudu zpívat, prozpěvovat žalmy. Halelujah Ž 57, 8

 

Evangelium Mt 13, 24-30.36-43

Kázání

Modlitba po kázání

 

Píseň po kázání

446 Moudrosti poklad z nebe

 

a nebo již jako vyznání víry

603 Věřme v Boha jednoho (Evangelický zpěvník – dodatek)

 

Před přijímáním

Chválíme tě, Pane, náš Bože, Stvořiteli světa.

Dáváš nám chléb, plod polí a lidské práce.

Prosíme tě:

Dej, ať se pro nás stane tento chléb chlebem života.

Skrze Krista, našeho Pána.

Děkujeme ti také za plod vinné révy a za radost, kterou nám dáváš.

Prosíme tě:

Dej, ať se tento kalich stane pro nás kalichem spásy.

Skrze Krista, našeho Pána.

 

Preface

K: Pán s vámi.
V: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
V: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
V: Je to důstojné a spravedlivé.

 

Ano, je správné ti děkovat, je dobré tě chválit, svatý Bože.
Chválíme tě ve jménu tvého Syna Ježíše Krista.
Ty jsi nás Bože stvořil skrze své živoucí Slovo, ty jsi nás vykoupil skrze život, smrt a vzkříšení tvého Syna a povolal jsi nás do společenství svatých skrze svého Ducha.
Proto tě chválíme se všemi anděly a nebeskými zástupy

Sanctus

Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

 

Eucharistická modlitba

Buď pochválen, Bože nebe a země.
Ty jsi se smiloval nad svým stvořením,
Poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za záchranu, kterou pro nás tvůj Syn vydobyl na kříži.
Prosíme tě: Sešli na nás svého svatého Ducha, posvěť nás a obnov nás duši i na těle, abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína přijímali Kristovo tělo a krev k naší spáse.
Když činíme to, co on nám přikázal.

Náš Pán Ježíš Kristus, v té noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně tak vzal po večeři také kalich, vzdal díky a dával jim a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se vylévá na odpuštění hříchů. Toto čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Tajemství víry….

Pamatujeme tedy na utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista.
Vzdáváme chválu jeho vzkříšení a jeho nanebevstoupení
A spoléháme na to, že on vládne nad celým světem.

 

Prosíme tě, věčný Otče, aby všichni, kdo věří v Krista, byli zachováni od zlého  a učiněni dokonalí v Kristově lásce.

Prosíme tě, věčný Otče, aby představitelé církví a kazatelé všech křesťanských jednot byli věrnými služebníky Kristova evangelia.

Prosíme tě, věčný Otče, aby všichni, kdo vládnou nebo vykonávají moc ve světě, byli požehnáni a osvíceni ve své práci pro skutečný mír a svornost mezi lidmi a národy.

Prosíme tě, věčný Bože, za každou zkroušenou a zarmoucenou duši, za všechny, kdo potřebují Božího milosrdenství a lidské pomoci, za všechny, kteří hledají Kristovo světlo.

 

Prosíme tě, Bože, ať se všichni, kteří přijímají Kristovo tělo, stali jedním tělem v Kristu, a tak shromáždi svou církev ze všech končin země a dej abychom se všemi věřícími slavili v plné radosti hostinu ve tvém království spolu s Kristem naším Pánem.

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

Vyznání víry Apostolicum nebo Nicenum (pokud se nezpívalo po kázání)
Modlitba Páně
Pozdravení pokoje
Agnus Dei
Beránku Boží, který snímáš hřích světě, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj.

Před přijímáním
Chléb, který lámeme, zdaliž není společenstvím těla Kristova!
Kalich nové smlouvy, který dobrořečíme, zdaliž není společenstvím krve Kristovy!

Přijímání (Lze zpívat píseň 464 Biskupe věčný Ježíši. Pozor však na nepoužitelnou úpravu v Chorálníku.)

Propouštění (z kruhu přijímání)
Mírnost vaše, ať je známa všem lidem, jděte v pokoji, Pán je blízko.

Po přijímání

Vzkříšený Pane, dobrořečíme ti, že jsi nás nasytil svou milostí a ujistil o novém životě. Nejsme ztraceni ve svém hříchu, zapomenuti před tvou tváří. Znáš nás, jako jsi znal naše otci. Děkujeme ti za obecenství s církví zvítězilou i bojující. Amen

 

Požehnání
Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Požehnej vás a provázej vás všemohoucí a milostivý Bůh, + Otec, Syn i Duch svatý!

 

Píseň po požehnání

685 I když se rozcházíme (Evangelický zpěvník – dodatek)