19. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Gn 37:1-4.12-28 nebo 1Kr 19:9-18; Ž 105:1-6.16-22.45b; Ř 10:5-15 a Mt 14:22-33 (Ježíš kráčí po vodě)

Pozdrav

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého
Milost a pokoj od Krista Ježíše, našeho Pána, ať je s vámi se všemi.

Introitus

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky
Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst
(Ž 105, 1.5)

Confiteor

Ježíši Kriste, ty jsi náš Pán  a bratr.
Tvoje láska je větší než naše srdce.
Přijímáš nás.
Proto nás osvoboď, abychom i my sami sebe přijímali a mohli se obracet k druhým lidem.
Ty nás znáš.
Proto pomoz, abychom rozuměli sami sobě a druhým se mohli otevírat.
Ty nás miluješ.
Proto nám daruj důvěru, abychom uměli vnímat své temné stránky, aniž bychom propadali strachu.
Odpusť, co nás od tebe a od druhých dělí.
Daruje nám nové společenství s tebou a s námi navzájem.
O to tě prosíme v důvěře ve tvé milosrdenství. (dle Evangelisches Gottesdienstbuch)

Kyrie

K tobě voláme:
Pane smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Slovo milosti

Přijměte do svých srdcí slovo milosti!
Bůh dokazuje svou lásku k nám: když jsme byli ještě hříšní, Kristus zemřel za nás. Když jsme nyní ospravedlněni prolitím jeho krve, spaseni budeme skrze něho.

Gloria

Vzdejme z toho slávu a chválu Bohu!
Sláva na výsosti Bohu, na zemi pokoj lidem, které si Bůh oblíbil!
Píseň: 158 Samému Bohu sláva čest (Evangelický zpěvník)

Vstupní modlitba

Všemohoucí , věčný Bože, ty vyslýcháš naše prosby a obdarováváš nás bohatěji, než si zasloužíme. Udílej nám štědře svého milosrdenství a odnímej vše, co skličuje naše svědomí.
Dej nám ze své milosti víc, než se odvažujeme prosit. Pro našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen
(Kolekta na 12. neděli po sv. Trojici, Agenda II. str. 325)

nebo

Bože, ochránce všech, kdo v tebe doufají , bez tebe není nic silné a nic svaté.
Rozhojni při nás svou milost, abychom pod tvou vládou a vedením tak prošli věcmi pozemskými, že neztratíme nakonec věci věčné. Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.
(Kolekta na 12. neděli po sv. Trojici, Agenda II str. 325)

nebo

Všemohoucí, věčný Bože, z plnosti své lásky nás obdarováváš štědřeji, než si zasloužíme.
Prosíme tě: Osvoboď nás ode všeho, co trápí naše svědomí a osvěž nás svým milosrdenstvím.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje od věků navěky.
(dle Erneuete Agende)

nebo

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás zva vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví, Skrze tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky.
(Český misál)

Čtení z Písma

Gn 37, 1-4.12-28
Ž 105, 1-6.16-22.45b
Ř 10, 5-15

Píseň: 285 Chvalme Spasitele svého (Ev K: Pán s vámi.
angelický zpěvník)

Aleluja

Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý, neboť na věky milosrdenství jeho. Aleluja

Evangelium

Mt 14, 22-33

Kázání

Modlitba po kázání

Vyznání víry


682 Dnes k svému stolu zve nás Pán (Evangelický zpěvník, dodatek)
nebo
461 O věrní srdcem, povstaňme (Evangelický zpěvník)

Preface

V: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
V: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
V: Je to důstojné a spravedlivé.
Ano, je správné ti děkovat, je dobré tě chválit, svatý Bože.
Chválíme tě ve jménu tvého Syna Ježíše Krista.
Ty jsi nás Bože stvořil skrze své živoucí Slovo, ty jsi nás vykoupil skrze život, smrt a vzkříšení tvého Syna a povolal jsi nás do společenství svatých skrze svého Ducha.
Proto tě chválíme se všemi anděly a nebeskými zástupy

Sanctus

Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Postsanctus

Buď pochválen, Bože nebe a země.
Ty jsi se smiloval nad svým stvořením,
Poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za záchranu, kterou pro nás tvůj Syn vydobyl na kříži.
Prosíme tě: Sešli na nás svého svatého Ducha, posvěť nás a obnov nás duši i na těle, abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína přijímali Kristovo tělo a krev k naší spáse.
Když činíme to, co on nám přikázal.

Náš Pán Ježíš Kristus, v té noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně tak vzal po večeři také kalich, vzdal díky a dával jim a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se vylévá na odpuštění hříchů. Toto čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Tajemství víry….

Pamatujeme tedy na utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista.
Vzdáváme chválu jeho vzkříšení a jeho nanebevstoupení
A spoléháme na to, že on vládne nad celým světem.
Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

Pozdravení pokoje

Agnus Dei

Beránku Boží, který snímáš hřích světě, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj.

Před přijímáním

Chléb, který lámeme, zdaliž není společenstvím těla Kristova!
Kalich nové smlouvy, který dobrořečíme, zdaliž není společenstvím krve Kristovy!

Přijímání

Po přijímání

Vzkříšený Pane, dobrořečíme ti, že jsi nás nasytil svou milostí a ujistil o novém životě. Nejsme ztraceni ve svém hříchu, zapomenuti před tvou tváří. Znáš nás, jako jsi znal naše otci. Děkujeme ti za obecenství s církví zvítězilou i bojující. Amen

Propouštění

Mírnost vaše, ať je známa všem lidem, jděte v pokoji, Pán je blízko.

Ohlášky

Přímluvy

Pane, ty jsi pohlédl k nebi a otevřel svá ústa k naší záchraně. I naše oči pozvedáš, abychom v přímluvách skrze tebe volali za všechny:
Za všecku církev; ať přemáhá zlo jedním hlasem a slouží všemu stvoření k dobrému.
Za kazatele tvého slova, za jejich uši a jazyk; ať jsou vždy způsobilí ke tvé službě.
Za ty, kdo o tobě lžou; ať jsou vytrženi z područí ďábla a mluví pravdu se svými bližními.
Za všechny, kdo o tobě mluví nesrozumitelně; ať zvěstují tvé slovo jasně všemi jazyky.
Za ty, do spolu mluvit neumějí nebo už nemohou; ať naleznou společnou řeč obnovy.
Za všechny němé; ať tě mohou chválit a sdílet se s druhými dobrou řečí.
Za všechny umlčené; ať tě velebí v shromáždění tvých svatých a po tváři celé země.
Za všecko tvé stvoření, které sténá nevědomky vstříc tobě. Všechny nauč nové písni tvých vykoupených před trůnem svatého Boha, jemuž buď sláva s tebou i svatým Duchem po všechny věky věků. (Agenda II, str. 236)

Následuje tichá modlitba.

Pro oběť tvého Syna se opovažujeme k tobě společně volat: Otče náš, který jsi v nebesích...

Poslání

Jděte v pokoji Kristově.

Požehnání

Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Požehnej vás a provázej vás všemohoucí a milostivý Bůh, + Otec, Syn i Duch svatý!
 
635 Tvá, Pane láska (Evangelický zpěvník, dodatek)