2. neděle adventní A

Autor:
Publikováno:

Druhou a třetí adventní nedělí nás v letošním roce provází postava Jana Křtitele - dnes si připomínáme jeho vystoupení jako Předchůdce Páně, příští neděli s uvězněným prorokem položíme otázku Jsi ten, který má přijít nebo máme čekat jiného?". Luterský lekcionář naproti tomu vstupuje do adventu (stejně jako do pašijového týdne) s textem o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Evangelium druhé adventní neděle má apokalyptický obsah, teprve třetí neděli se čte evangelium o Janu Křtiteli.

Liturgická barva fialová. Odpadá Gloria in excelsis.

Vstupní antifona

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.

Kyrie

Přicházíš, Bože, abys nás zachránil. Přijď tedy! Malomyslní čekají na tvou radost. Neklidní ještě nemají pokoj. Zahořklí ještě nenašli naději. Mladí podléhají skepsi a staří hledí vstříc smrti. Pane, je čas - voláme k tobě: Pane smiluj se.

Přicházíš, Bože, abys nás vysvobodil. Přijď tedy! Pomoz nám bedlivě tě očekávat a být pro druhé znamením tvého příchodu. Smiluj se nade všemi, kteří se chvějí a kteří selhali, kteří se menší a hroutí. Pane, je čas - voláme k tobě: Kriste, smiluj se.

Přicházíš, Bože, abys nás napřímil. Přijď tedy! Zahrň nás svým pokojem a oživ svou církev. Dej, ať v tomto domě není zvěst o tvém příchodu zkomolena. Otevři dveře smíření a probuď naději. Pane, je čas - voláme k tobě: Pane smiluj se.  

Kolekta

- starokatolická:

Svatý a silný Bože,
vyburcuj nás k tomu, abychom ti sloužili s otevřeným srdcem.
Nepřipusť, aby nám každodenní úkoly a starosti
bránily jít vstříc tvému Synu,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

- luterská:

Pane, náš Bože,
přijmi naši modlitbu a pomoz nám,
abychom uposlechli výzvu Jana Křtitele,
připravovali cestu tvému Synu
a přijali ho do svých srdcí.
Prosíme tě skrze Krista, našeho Pána.

Aleluja
Připravte cestu Páně! Každý tvor uzří spasení Boží. Aleluja (Lk 3:4.6)

Texty


Iz 11, 1-10
Ž 72,1-7.18-19
Ř 15, 4-13
Mt 3, 1-12

Přímluvy


Věčný Bože, otevři naše srdce víře, že jsi v Ježíši Kristu vstoupil do našeho světa. Skrze něho mohou lidé dýchat tvůj mír, okoušet tvou lásku, pociťovat tvou spravedlnost. V naději voláme k tobě:

Kyrie eleison

Doufáme, že i nás zastihne v přítomnosti tvá spása. Toužíme po pokoji na zemi, po spravedlnosti a svobodě pro všechny lidi, po důvěře a laskavém vzájemném porozumnění, po otevřenosti a pozornosti v našich vztazích. Voláme k tobě:

Prosíme za naše děti, aby si byli jisty, že jsou milovány i tehdy, když jsou protivné. Voláme k tobě:

Prosíme za mladé lidi, aby dospívali ve vědomí důležitosti a byli bráni vážně, i když nevykazují velké výsledky. K tobě voláme:

Prosíme za dospělé, aby zakoušeli, že jsou uznáváni jako celí lidé, nejen v určité oblasti na základě svých úspěchů nebo vážnosti. K tobě voláme:

Starým lidem vyprošujeme jistotu spolupatřičnosti k okolí a potřebnosti, i když jim ubývá sil. K tobě voláme:

Bože, dej, ať naše touha nesměřuje do prázdnoty. Otevři naše srdce víře, že Ježíš Kristus přichází i do našeho života. Zachovej nám naději, že se s ním můžeme setkat v jeho slově a znameních jeho blízkosti. Daruj nám sílu a fantazii k lásce, aby se s ním v naší pozornosti a pomoci mohli setkat i jiní.

nebo Agenda ČCE II, str. 61

Nad dary

Dobrý Bože,
přinášíme ti své dary a prosíme:
přijď  nám na pomoc vždy,
když narážíme na svou vlastní nemohoucnost a  omezenost
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

- starokatolická:

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné
vždycky a všude ti vzdávat díky,
Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on přišel a stal se jedním z nás,
splnil sliby dané praotcům
a otevřel nám cestu k věčné spáse.
A my v modlitbách a bdění čekáme
že také na nás splní své sliby,
až přijde, aby zjevil svou slávu.
Proto tě chválíme se všemi sbory andělů
a z celým vesmírem  zpíváme chvalozpěv tvé slávy...

- luterská:

Je vskutku dobré, správné a spasitelné,
že máme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky tobě, svatý Pane,
všemohoucí Otče, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Jemu připravil cestu Jan Křtitel,
který jej prohlásil za zaslíbeného Mesiáše
a pravého Beránka, který snímá hříchy světa.
Hříšníky volal k pokání
aby mohli uniknout hněvu
v den, kdy Pán přijde ve své slávě.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé slavné jméno
a zpíváme píseň ke tvé slávě...

Po přijímání

Otče,
děkujeme ti za tvé slovo
a za hostinu, kterou jsi pro nás připravil.
Uč nás, kteří jsme prožili tuto slavnost,
vidět celý svět okolo nás tvýma očima,
abychom milovali více to co trvá, než to, co pomíjí.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Písně

Mešní zpěvy nabízejí pro dnešní neděli Písně Aj, čas vzácný přišel (EZ 261) a Vítej, Jezu Kriste (EZ 262).
K tématu "přípravy cesty" je možné použít píseň Zvedněte, brány, svrchků svých (EZ 273) nebo Připravujte cestu (Svítá 239). Jako adventní haleluja doporučuji první tři verše písně K chvále Pána Boha svého (EZ 243). Jako Rorate lze zpívat Rosu dejte, ó nebesa (EZ 267)
V Dodatku je uvedena jediná adventní píseň Dávno je to (DEZ 651), ale vhodná je také Kriste, Synu jediný (DEZ 647) nebo Noc odchází a svítá den (DEZ 640). Kající charakter adventní doby je možné (například jako Kyrie) vyjádřit písní Bože, Otče věčnosti (DEZ 687).

Kalendárium


10.12. Karl Barth (1886-1968), významný švýcarský reformovaný teolog a farář, zástupce tzv.dialektické teologie nebo teologie Slova, v době nacismu vůdčí osobnost tzv. vyznávající církve, byl vypovězen z Německa, prof. na univerzitěv Basileji.

11.12. Lukáš Pražský (kol.1460-1528), český teolog a biskup Jednoty bratrské, byl velmi plodným literárním autorem, napsal řadu spisů, dokonalých po literární i stylistické stránce, v nichž vytvářel soustavu bratrské teologie a stanovil praktické návody a předpisy pro bohoslužbu.

13. Jana Františka de Chantal(1572-1641), matka 6 dětí, spolu se svým duchovním rádcem Františkem Saleským založila 1610 řád Navštívení P. Marie. S ohledem na svátek sv. Lucie byla její památka roku 1969 přeložena na 12.prosinec.
    Lucie (+asi 304), mučednice v Syrakusách, podle legend zemřela jako mladá dívka.

14. Jan od Kříže (1542-1591), španělský kněz amystik, člen a reformátor karmelitánského řádu (spolu s Terezií z Avily), r. 1926 jej papež Pius XI. jmenoval učitelem církve.