2. neděle po Zjevení Páně A

Autor:
Publikováno:

Tato neděle se často slaví jako neděle Svatby v Káně (spojení svátku Epifanias, Křtu Páně a Svatby v Káně s pojící tematikou zjevení - Krista pohanům, jeho prohlášení Božím Synem a zjevení jeho slávy v proměnění vody ve víno). Perikopu o svatbě v Káni nabízí ekumenický lekcionář pouze pro cyklus C. V cyklu A jde o janovský pohled na události, následující po Ježíšově křtu.

Introitus Omnis terra adoret te, Deus

Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy[, Bože],
ať zpívá žalmy tvému jménu[, Nejvyšší].

V: Hlahol Bohu, celá země! +
Pějte žalmy k slávě jeho jména, *
jeho chválu šiřte chvalozpěvem. (Ž 66:4; v. 1b.2)

Kolekta

Bože, příteli života a radosti,
ty jsi nám ve svém Synu Ježíšovi zjevil svou nádheru a velikost.
Dej, ať ho máme stále před očima,
ať nasloucháme jeho slovu
a věrně ho následujeme.
Prosíme tě o to skrze něho,
Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a působí navěky.

(starokatolická)

Kriste, Beránku Boží,
ty snímáš hřích světa.
Sejmi i z nás náš hřích
a učiň nás svým svatým lidem,
neboť ty žiješ a vládneš
s Otcem a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.

(LCA)

Svatý Bože, naše sílo a náš vykupiteli,
svým Duchem nás provždy utvrzuj v tom,
že skrze tvoji milost tě můžeme uctívat a sloužit ti,
následovat tě a radostně tě hledat
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána.

(ELCA)

Graduale Missit Dominus verbum suum

Seslal Hospodin slovo své a uzdravil je,
zachránil je z jámy.

V: Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství
a za divy, jež pro lidi koná. (Ž 107:20.21)

Zpěv před evangeliem

Aleluja.
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.
Aleluja.

Texty

Iz 49, 1-7   Ž 40   1K 1,1-9   J 1, 29-42

Modlitba po evangeliu

...to bylo evangelium našeho Pána.
Chvála tobě, Kriste.
Pane Ježíši Kriste
děkujeme ti, že jsi se nám zjevil jako Beránek Boží.
Pomoz nám následovat tě a přivádět k tobě i druhé.
Amen.


Nad dary

Bože života,
dary, které jsme připravili,
jsou znamením naší oddanosti tobě.
Jako se posvěcuje chléb a víno mocí Ducha,
tak posvěť také nás podle obrazu svého Syna,
našeho Pána, Ježíše Krista.

Preface I.

Vpravdě je důstojné a správné,
abychom tě, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože,
v každém čase a na všech místech chválili
a děkovali ti skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Neboť tvůj jednorozený Syn
nás obnovil světlem své nesmrtelné podstaty,
když se zjevil v těle naší smrtelnosti.

Proto chválí andělé tvou slávu, klaní se ti mocnosti
a s bázní se před tebou sklání každá moc.
Nebeské síly tě oslavují jediným jásotem.
I my k nim připojujeme své hlasy
a vyznáváme bez ustání: Svatý...

(luterská)

Preface II.

Je opravdu správné ti děkovat a chválit tě, Bože,
protože ty sám jsi ten Svatý,
velký vykupitel svého lidu.

Z lůna nicoty jsi vyvedl novorozenou zemi
a ještě před narozením jsi svůj lid povolal jménem
aby byl světem národů;
obklopoval jsi jej mateřskou láskou
a ukrýval jej před nebezpečím.

Když se naplnil čas,
zjevil jsi nám svého vyvoleného služebníka
- toho, ve kterém jsi se oslavil -
svého Syna a našeho Pána, Mesiáše Ježíše.
Když byl zabit, vzkřísil jsi ho k novému životu,
a skrze něj jsi sňal hřích světa.
Z tvé milosti jsou všichni,
které k sobě volá jménem,
pokřtěni Duchem svatým
a obohaceni každým duchovním darem
v očekávání dne, kdy bude jeho sláva
zjevena jako světlo spásy vše národům.

A proto se připojujeme k chvalozpěvu,
kterým tě chválí andělé
a spolu s nimi radostně zpíváme jejich píseň: Svatý...
(podle baptisty N. Nettletona)

Antifona k přijímání Laetabimur

Radujeme se z tvé spásy
a ve jménu Hospodina, svého Boha, plesáme. (podle Ž 20:6)

nebo

Antifona k přijímání Dicit Andreas

(Řekl Ondřej Šimonovi:) Nalezli jsme Mesiáše, což znamená Kristus.
(A přivedl jej k Ježíšovi) - (podle J 1:41.42a)

Po přijímání

Dobrý Bože,
děkujeme ti za tvé životodárné slovo
a za společenství kolem stolu s tvým Synem.
Dej, abychom skrze tvého Ducha
byli jedno srdce a jedna duše,
a veď nás mocí tohoto pokrmu
k svatební hostině věčného života
skrze Krista, našeho Pána.

Písně (dle J. Bureše)

243 (aleluja),
262 (před VP)
308
322

Vítězi k poctě zpívejme
Kde Pane jsi
De noche iremos
Každý den Pán mi sílu dává