2. neděle postní A

Autor:
Publikováno:

Latinsky Reminiscere. Liturgická barva fialová. Gloria in excelsis a Haleluja odpadají. Lekcionář pro druhou neděli v postu nabízí volbu mezi janovským evangeliem o Ježíšově rozhovoru s Nikodémem nebo perikopu o Proměnění Páně. Podle výběru je třeba pracovat s následující přípravou.

Vstupní antifona
 
Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

nebo podle introitu:

Pamatuj, Pane, na své milosrdenství
a svou dobrotu, která je odvěků.   (Ž 25,6)

Kyrie

Místo klasického Kyrie je možné v postu použít Trishagion (Trojsvatou píseň), eventuelně i celý "obvyklý začátek" z byzantské liturgie:

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě!

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídliž se v nás a očistiž nás ode vší skvrny a spasiž, Blahý, duše naše.

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. (3x)

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť hříchy naše; Vládce, odpusť přestoupení naše; Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše pro jméno své.

Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Kolekta

- luterská (Erneuerte Agende):

Milý Bože a Pane,
tváří v tvář hříchu a smrti jsme ubozí, opuštění lidé
a nemůžeme si pomoci sami.
Prosíme tě:
Drž stráž nad námi i v nás,
aby naše tělo bylo uchráněno každého neštěstí
a naše srdce všech zlých myšlenek.
Skrze Krista, našeho Pána.

- luterská (ELCA):

Bože, náš vůdče a průvodče,
ve vodách křtu nám přinášíš nové narození,
abychom žili jako tvoje děti.
Posilni naši víru ve tvá zaslíbení,
abychom skrze tvého Ducha
mohli tvůj život předávat celému světu
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.

- starokatolická:

Bože, náš Otče,
dosvědčil jsi na hoře, že Ježíš je tvůj milovaný Syn
a přikázal jsi nám, abychom ho poslouchali.
Živ nás svým slovem
abychom očištěným duchovním zrakem,
byli schopni poznávat tvou slávu.
Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým žije nyní a na věky.

Texty

Gn 12,1-4
Ž 121
Ř 4,1-5.13-17
J 3, 1-17 nebo Mt 17, 1-9

Přímluvy

V pokoji se modleme k Pánu:

Za bdělé svědomí, za prominutí naší viny
a za otevřené, klidné srdce
prosme:

Pane, smiluj se.

Za pochopení pro naše bližní,
za ochotu pomáhat a odvahu říkat pravdu
prosme:
Pane, smiluj se.

Abychom byli schopni přistupovat k lidem tak,
že se při setkání s námi setkají s Boží láskou
prosme:
Pane, smiluj se.

Za naši církev, za celé křesťanstvo,
abychom se navzdory všemu, co nás dělí,
stávali jedno ve víře i v jednání,
prosme:
Pane, smiluj se.

Za náš národ a všechny národy na světě,
aby se prosadila spravedlnost
a nastal mír tam, kde je válka,
prosme:
Pane, smiluj se.

Za lidi v nouzi a v tísni,
za hladovějící, aby se dočkali pomoci,
prosme:
Pane, smiluj se.

Pane, zůstávej s námi se svým slovem
a dary tvé dobroty.
Přijď tvé království.
O to tě prosíme ve víře
v Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

(z Erneuerte Agende)


nebo dle Agendy ČCE II, str. 127 nebo některá z přímluv na straně 354 - 360


Nad dary


Buď pochválen,
Pane, stvořiteli světa.
Tvé je všechno, co jsme a co máme.
Přijmi toto znamení našich díků ke své slávě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Děkujeme ti, Otče na nebi,
a oslavujeme tě skrze našeho Pána a bratra Ježíše Krista.
Neboť on je tvůj milovaný Syn,
v němž se nám zjevil smysl Zákona a Proroků.
Když připravoval své učedníky na svou smrt
ukázal se jim s Mojžíšem a Eliášem
a zjevil jim svou slávu, aby je poučil,
že utrpením a smrtí se vstupuje do slávy vzkříšení.
Proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají nebesa,
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Po přijímání

Bože světla a života,
ty jsi nám daroval podíl na slávě svého Syna.
Děkujeme, že smíme vědět,
co jsi pro nás připravil v životě věčném skrze Krista,
našeho Pána.

(ze Starokatolického misálu)


Je také možné použít postní eucharistickou modlitbu z Erneuerte Agende:


Děkujeme ti, všemohoucí Otče,
a oslavujeme tě skrze Krista, našeho Pána.

Ty jsi Stvořitel našeho světa,
jeho bohatství a jeho krása jsou tvé dary.
Ty jsi nám zachoval věrnost,
když jsme my lidé nedbali tebe a tvých darů.

V Kristu jsi k nám přišel,
sdílel jsi s námi samotu a bolesti,
nesl jsi následky naší viny a vytrpěl jsi smrt.

Skrze svého svatého Ducha při nás působíš,
ve tvé církvi
a dokonce ve tvém světě.

Proto ti zpíváme náš chvalozpěv.
Oslavujeme tě i ve jménu těch,
kdo už tě zapomněli chválit
nebo to nikdy neuměli.
Chceme být hlasem němých pro tvou slávu.
Proto se připojujeme k chvalozpěvu tvého lidu
a zpíváme:

Svatý...

Chválíme tě, Pane nebe a země.
Ty ses smiloval nad svými tvory
a poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za vykoupení,
které pro nás vykonal na kříži.
Prosíme tě:
Sešli na nás svatého Ducha,
posvěť a obnov nás na těle i na duši,
abychom pod podobou tohoto chleba a vína
přijali ke své spáse tělo a krev Ježíše Krista,
když konáme to, co nám on přikázal:

Náš Pán Ježíš Kristus,
v noci, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky a lámal jej
a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Podobně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky a dával jim jej se slovy:
Vezměte a pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
Kdykoli pijete, čiňte to na mou památku.

Velké je tajemství víry:

(Tajemství víry:
Tvou smrt zvěstujeme,
tvé vzkříšení oslavujeme,
dokud nepřijdeš v slávě.)

Proto si, nebeský Otče, připomínáme tvého Syna,
památku jeho utrpení a smrti.
Oslavujeme jeho vzkříšení a nanebevstoupení
a důvěřujeme v jeho vládu nad světem.

Prosíme tě:
Jako všichni, kdo přijímají Kristovo tělo,
jsou jedním tělem v Kristu,
tak shromáždi svou církev ze všech končin země,
a dej, abychom spolu se všemi věřícími
slavili věčnou hostinu radosti v jeho království.

Skrze něho ať je tobě, všemohoucí Bože,
v Duchu svatém sláva a klanění, chvála a čest
nyní i vždycky
a odvěků navěky.
Amen.

K tématu Abrahamova vykročení na cestu (první čtení) se nabízí eucharistická modlitba poutníků s tematikou vztahu židů a křesťanů z Erneuerte Agende:


Otče,
jsme na cestě k tobě.
Děkujeme ti za tvou lásku,
která dává našemu putování směr a smysl.
Nutíš nás cestou procházet propastmi,
i když se na to necítíme dost silní.
Dáváš nám jako oporu lidi, kteří jdou s námi
a posilují nás, když jsme slabí,
povzbuzují nás, když se nám zdá, že jsme v koncích.
Děkujeme ti za všechny, kdo byli na cestě před námi:
za Abraháma a Sáru,
za Miriam a Mojžíše,
za krále Davida a královnu Ester.

Především ti však děkujeme za toho,
který jde s námi naší cestou:
Ježíše Krista.
On osvětluje naši cestu.
Otevírá nám oči.
V Jeruzalémě nás posilnil svou svatou večeří,
abychom šli v jeho šlépějích.

V noci před svou smrtí
vzal Ježíš chléb a vzdal ti díky, Otče,
dával jej svým učedníkům se slovy:
Toto je pokrm na vaši cestu.
Vezměte a jezte.
Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Poté vzal kalich s vínem,
a znovu ti vzdal díky.
Dával jej učedníkům se slovy:
Toto je kalich mé krve,
nová a věčná smlouva.
Tato krev se prolévá za vás a za všechny lidi,
aby jim byly odpuštěny hříchy.
To čiňte, abych byl přítomen mezi vámi.

Proto ti děkujeme, Otče,
za Ježíšova slova a jeho příklad.
On nás svým životem učí věřit v tebe
a v cestu života.
Svou smrtí nám ukázal naději, která zůstává,
i když je vše ztraceno.
Svým vzkříšením ukazuje tvou lásku,
která obnovuje všechny, kdo se cestou znavili a zestárli.

Otče,
sešli nám svého Ducha,
abychom měli na cestě světlo pro oči, sílu pro tělo,
a společenství pro poutníky,
a abychom se pod znameními chleba a vína nyní setkali
s Kristem, který je naše cesta, pravda a život.
Amen.

Písně


Jako Kyrie lze zpívat DEZ 687 Bože, Otče věčnosti.
Mešní zpěvy doporučují spíše adventní píseň EZ 259 Navštiv nás, Kriste žádoucí a DEZ 648 Kristus je má síla.
Z pašijových písní lze doporučit EZ 311, EZ 312 nebo DEZ 690.
K Proměnění Páně EZ 241 Bože náš, jenžs před věky nebo DEZ 647 Kriste, Synu jediný.