2. neděle velikonoční A

Autor:
Publikováno:

Tzv. Bílá" nebo také "Tomášova" (podle evangelia o nevěřícím Tomášovi) neděle, introitus Quasimodogeniti, texty: Sk 2:14a.22-32

Introitus Quasi modo geniti

Jako novorozené děti, alleluja,
mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku,
alleluja, alleluja, alleluja. (1Pt 2:2)

V: Plesejte Bohu, naší síle, *
hlaholte Bohu Jákobovu! (Ž 81:1)

Kyrie

Volejme k Pánu, kterému patříme skrze náš křest:

Ty jsi přišel a stojíš uprostřed nás, Pane: smiluj se.
Pane, smiluj se.
Přinášíš nám svůj pokoj, Kriste: smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Vysíláš nás k ostatním jako tvůrce pokoje, Pane: smiluj se.
Pane, smiluj se.

Kolekty

Všemohoucí, věčný Bože,
sílo těch kdo věří
a naděje těch kdo pochybují,
kéž my, kdo jsme neviděli, tobě věříme
a přijmeme plnost blahoslavenství od Krista
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.

nebo

Všemohoucí Bože,
s radostí slavíme den, kdy byl vzkříšen náš Pán.
Dej nám skrze milost Krista mezi námi přítomného
vidět moc vzkříšení ve všem co říkáme a děláme
skrze něj, tvého Syna a našeho Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.

nebo

Bože života,
natahuješ doprostřed našeho strachu
probodnuté ruce svého vzkříšeného Syna.
Vylitím svého Ducha
oživ naši víru ve tvé milosrdenství
a posilni nás, abychom byli tělem tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.

nebo

Bože, my jsme tvého Syna Ježíše Krista
neviděli na vlastní oči
a naše ruce se nedotýkaly jeho těla.
Přesto se odvažujeme v něho věřit.
Prosíme tě:
Vyzbroj nás svou silou
a sešli nám svého Ducha,
který nás uvede do plné pravdy.
Ty jsi náš Bůh, požehnaný navěky.

nebo

Pane Ježíši Kriste,
ty jsi se po své smrti ukázal svým učedníkům jako živý.
Od strachu a úzkosti jsi je dovedl k víře.
Prosíme tě:
Ujisti i nás svou přítomností.
Dej abychom uvěřili i my, kdo jsme neviděli.
Tobě buď sláva navěky.

nebo

Všemohoucí Bože,
svou milostí jsi nás znovuzrodil svátostí křtu.
Prosíme tě:
Pomoz nám, abychom v tomto novém životě
následovali našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

nebo

Věčný Bože,
posílil jsi apoštola Tomáše
ve víře ve vzkříšení svého Syna.
Pozvedej i nás, když pochybujeme
a veď nás po cestě Ježíše Krista,
našeho bratra a Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí navěky věků.

nebo

Bože, děkujeme ti, že se o těchto velikonocích
naše víra znovu rozhořela.
Prosíme tě: opatruj v nás tento dar věčného života
a dej, ať všichni stále hlouběji chápeme,
že jsme nebyli pokřtěni vodou, ale Duchem svatým,
a že krev, kterou jsme byli vykoupeni,
je krev tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra, který s tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří na věky věků.

nebo

Milosrdný Bože,
tvůj Syn Ježíš Kristus
je vzkříšení a život
a přináší naději a radost
všem kdo pochybují.
Dej nám, kteří tě nevidíme
víru, život a požehnání
skrze Krista, našeho Pána.

1. čtení

Sk 2:14a.22-32 (Ježíše Nazaretského... jste rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil.)

Zpěv mezi čteními

Ž 16

nebo

1. Alleluia (místo graduale) In die resurrcestionis

Alleluja.
V den svého vkzříšení, řekl Pán,
předejdu vás do Galileje. (srov. Mt 26:32 a Mt 28:7)

Epištola

1Pt 1:3-9 (Otec Pána našeho Ježíše Krista... nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.)

2. Alleluja Post dies octo

Alleluja.
Osmého dne potom, ač byly dveře zavřeny,
postavil se Ježíš uprostřed svých učedníků
a řekl: "Pokoj vám." (srov. J 20:26)

Evangelium

J 20:19-31 (Zjevení za zavřenými dveřmi a nevěřící Tomáš)

Přímluvné modlitby

Shromáždění spolu na tomto místě přednesme potřeby a přání, doufání i obavy - své i všech lidí na celém světě - našemu milosrdnému Pánu.
  • Za všechny dnes shromážděné křesťany, kteří věří, i když neviděli. Občerstvuj, prosíme, jejich víru a odstraňuj všechny jejich pochybnosti.
  • Za všechny, kteří slouží národům a široké lidské rodině. Ať se nebojí hledat společné dobro. Kéž Boží záměr míru pro všechny rozeznají všichni političtí vůdcové a občanští aktivisté.
  • Za všechny kteří nemají víru nebo ji ztratili v důsledku zklamání z chování církví a křesťanů. Kéž se mohou setkat s Kristovým pokojem a přítomností. Naplň také nás odvahou a citlivostí při svědectví světu.
  • Za nemocné a všechny, kteří potřebují naši modlitbu a náš zájem (zvláště za ...), kéž jsou uzdraveni a zachráněni tvými oslavenými ranami.
Bože života, posíláš svého Syna do našich domovů a životů. abychom mohli věřit. ukaž nám ho jako vzkříšeného Pána skrze svého životodárného Ducha, abychom byli naplnění vírou a měli život v jeho jménu. Amen.

Antifona k přípravě stolu Páně Angelus Domini

Anděl Páně sestoupil z nebe a řekl ženám:
Ten, koho hledáte, byl vzkříšen, jak řekl, alleluja. (Viz Mt 28:2.5.6)

Preface

Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost
že můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat ti díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
za tvého vzkříšeného Syna, Ježíše Krista.

On, prvorozený z těch kdo zesnuli,
se s námi setkává za zavřenými dveřmi našeho strachu
vdechuje do nás svého svatého Ducha
a vysílá nás zvěstovat pokoj a milosrdenství celému světu.

A proto se všemi nebeskými zástupy chválíme tvé jméno
a připojujeme se k jejich nekončící písni:
Svatý...

Antifona k přijímání Mitte manum tuam

Vztáhni svou ruku a viz stopy po hřebech, alleluja,
a nebuď nevěřící, ale věřící, alleluja, alleluja. (J 20:27)