20. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Gn 45, 1-15; Ž 133; Ř 11,1-2a.29-32; Mt 15, 21-28. Liturgická barva: zelená. Evangelium odpovídá textu 17. neděle po Trojici podle luterských perikop a textu pro 2. neděli v postu podle starocírkevních perikop.

Vstupní antifona

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.

Kolekta

- luterská:

Pane, všemohoucí Bože,
zvěstováním radostného poselství
přinášíš své království do tohoto světa.
Prosíme tě:
Dej nám víru, která přemáhá svět
a spoléhá se ve všem na tebe,
neboť ty žiješ a vládneš
odvěků navěky.

- starokatolická:

Dobrý Bože,
miluješ všechny lidi bez jakéhokoli rozdílu.
Drž nad námi svou ruku a nedopusť,
abychom své bližní podceňovali
a dělili na hodnotnější a méně hodnotné,
neboť všichni jsou stejně tak jako my
pouze poutníky na cestách tohoto světa.
Prosíme tě o to, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří navěky.

- nebo dle Agendy ČCE II, str. 112

Texty:

Texty: Gn 45, 1-15; Ž 133; Ř 11,1-2a.29-32; Mt 15, 21-28

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

Přímluvy (od Jana Rückla)

Nad dary

Bože,
završil jsi všechny oběti Staré smlouvy
obětí Smlouvy nové.
Požehnej naše dary,
které přinášíme ke tvé cti,
ať jsou k dobru všech lidí
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Vzdáváme ti díky. věrný Otče,
za to, že jsi radostnou zvěstí,
kterou hlásal tvůj Syn
spojil lidi všech barev a kultur
v jediném těle - církvi.
Ona žije ze síly tvého Ducha a sjednocuje lidstvo.
Vydává svědectví o tvé lásce
a každému otvírá brány naděje.
Tak se stává znamením věrnosti,
kterou jsi nám navždy přislíbil.
Proto tě oslavuje nebe i země
a my s celou církví zpíváme píseň o tvé slávě :

nebo eucharistická modlitba poutníků k propriu Křesťané a židé z luterské Erneuerte Agende

Po přijímání


Bože a Otče,
směli jsme přijmout chléb života
a kalich spásy.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se ve svátosti stal naším pokrmem
- sám Ježíš Kristus, náš Pán.

podle Starokatolického misálu


Písně


DEZ 604 (Gloria)
DEZ 636 (zpěv před evangeliem)
EZ 545,1-3 (k přípravě darů)
DEZ 613 (díkůvzdání po přijímání)