21. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Iz 51, 1-6; Ž 138; Ř 12, 1-8; Mt 16, 13-20. Liturgická barva: zelená.

Introitus

Naše pomoc je jménu Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

 

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

 

Milost a pokoj od Krista Ježíše ať je s vámi se všemi

I s tebou.

 

Confiteor

Vyznejme společně, že jsme zhřešili myšlením, slovy i skutky.

Z naší hříšnosti a porušenosti se vlastními silami nemůžeme osvobodit, proto se obracíme k milosrdnému Bohu a voláme:

Bože, smiluj se nad námi hříšnými.

Odpusť nám naše viny

A doveď nás k životu věčnému.

 

Kyrie

Pane smiluj se

Kriste smiluj se

Pane smiluj se nad námi

 

Slovo milosti

Vám všem, kteří takto vyznáváte, litujete svých hříchů a spoléháte na ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista, zvěstuji jako povolaný služebník slova milosti Boží: odpuštění hříchů ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

Gloria

K: Vzdejte z toho čest a chválu Bohu

S: Sláva na výsostech Bohu, na zemi pokoj lidem, které si Bůh oblíbil!

a nebo

157 Chvaltež Boha! Nechť sláva, čest (Evangelický zpěvník)

nebo

158 Samému Bohu sláva čest (Evangelický zpěvník)

 

Vstupní modlitba

Bože, náš Otče,

Ty sjednocuješ všechny, kteří v Tebe věří,

a dáváš nám různé dary, abychom jimi mohli sloužit všem.

Dej, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu,

ale abychom věřili Tvým slovům

a neohroženě je vyznávali v síle Tvého Ducha.

Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista,

Tvého Syna a našeho bratra,

který s Tebou a s Duchem svatým

žije a působí na věky věků.

(starokatolický misál)

 

Čtení

Iz 51, 1-6

Ž 138

Ř 12, 1-8

 

Píseň 243 K chvále Pána Boha svého (Evangelický zpěvník)

 

Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý, neboť na věky trvá milosrdenství jeho. Halelujah!

 

Evangelium Mt 16, 13-20

Kázání

Modlitba po kázání

 

Vyznání víry 153 Věříme v Boha jednoho (Evangelický zpěvník)

 

Modlitba nad dary

Obdivuhodný a milosrdný Bože,

v utrpení a smrti svého Syna jsi ukázal světu svou lásku.

Otevři naše oči,

abychom ve znamení chleba a vína poznávali hloubku Tvé oddanosti.

Dej, ať cestou poslušnosti a lásky

následujeme Krista, našeho Pána.

 

Preface

K: Pán s vámi.

V: I s tebou.

K: Vzhůru srdce .

V: Máme je u Pána.

K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

V: Je to důstojné a spravedlivé.

 

V pravdě je důstojné a správné, abychom tě věčný Bože, vždy a všude chválili a děkovali skrze našeho Pána Ježíše Krista.

On je světlo, počátek života, je kníže pokoje, který tvoří právo a spravedlnost nyní a vždycky.

On rozbil jho otroctví, probouzí naši radost, zve nás ke svému stolu.

Sdílíme dary, které nám dává: chléb života, kalich spásy.

Se všemi lidmi, kteří tě hledají, s těmi, kteří nás předešli, se všemi dobrými mocnostmi, se vším stvořením, ti děkujeme a chválíme tě a vyznáváme:

 

Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.

Nebe i země jsou plny Tvé slávy.

Hosana na výsostech.

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Hosana na výsostech.

 

Postsanctus

Buď pochválen Bože nebe a země.

Ty jsi se smiloval nad svým stvořením

A poslal jsi svého syna, aby se stal člověkem.

Děkujeme ti za spásu, kterou dokonal tvůj Syn na kříži.

Prosíme tě: sešli na nás svého svatého Ducha,

Posvěť a obnov nás na těle i na duši,

abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína

přijímali Kristova tělo a jeho krev k naší spáse,

když činím to, co on nám přikázal:

 

Slova ustanovení

Neboť náš Pán Ježíš Kristus, v noci, v které byl zrazen, vzal chléb, vzdal ti díky, požehnal, lámal a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte, toto jest X mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně tak po večeři vzal kalich, vzdal díky a dával svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva zpečetěná X mou krví, která se vylévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

 

Tajemství víry

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

 

Memento

Pamětliví utrpení a smrti Ježíši Krista, chválíme jeho vzkříšení  a nanebevstoupení a v důvěře spoléháme na jeho vládu nad vším světem

 

Prosíme tě Bože, dej, aby všichni, kteří přijímají jeho tělo, byli také jedním tělem v Kristu, shromáždi svou církev ze všech končin země a nechť se všemi věřícím slavíme v plné radosti hostinu ve tvém království s naším Pánem Ježíšek Kristem.

 

Doxologie

Neboť skrze něho, a s ním a v něm, je všechno tvoje čest a sláva, Bože Otče všemohoucí nyní i na věky.

Amen.

(podle Evangelisches Gottesdienstbuch)

 

Modlitba Páně

 

Pozdrav pokoje

 

Agnus Dei

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi!

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi!

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj Pokoj!

 

Non sum dignus

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

 

Před přijímání

Chléb, který lámeme, zdaliž není společenství těla Kristova

Kalich spásy, kterému dobrořečíme, zdaliž není společenství krve Kristovy

 

Přijímání

 

Po přijímání

Dobrý Bože,

slavili jsme památku Tvého Syna,

jedli z jednoho chleba a pili z jednoho kalicha.

Dej, ať vírou jdeme v síle tohoto pokrmu

vstříc Ježíši Kristu, našemu Pánu.

Jemu buď čest a sláva navěky!

 

Ohlášky

 

Přímluvy

Myslíme na ty mnohé z nás, kteří se cítí sami a opuštěni, jimž chybí člověk, který umí vyslechnout, pochopit a poradit. Nedovol, abychom žili vedle sebe a nedbali o sebe. Pomoz nám, abychom k sobě byli pozorní, citliví a trpěliví. Proto voláme: Pane, smiluj se.

 

Prosíme tě za lidi, kteří nemají čas ani sami na sebe, kteří se ničí úmornou prací, jsou neklidní a uštvaní. Dej jim příležitost k vydechnutí, k tichu a k rozhovoru. Pomoz jim, aby uviděli, jak na tom jsou. Kvůli nim voláme: Pane, smiluj se.

 

Prosíme tě za lidi, kteří mají strach, strach z lidí, strach sami ze sebe, strach ze života, strach ze smrti, strach z mnoha dalších věcí (...). Dej, aby v tobě našli svůj mír. Pomoz nám přijmout utrpení, které nás čeká. Proto voláme: Pane, smiluj se.

 

Prosíme tě také za ty, kdo jsou sebevědomí, odvážní a jistí, za ty, kterým se vše daří, kteří bez námahy dosahují uznání a úspěchů. Chraň je lehkomyslnosti a pýchy. Dej jim potřebný cit pro zranitelnost druhých. Kvůli nim voláme: Pane, smiluj se.

 

Myslíme na všechny, kdo jsou smutní, protože je potkalo zklamání, protože se jim pokazil vztah, protože selhali, protože se jim zdá, že nemohou nic změnit. Dej jim trpělivost a nedopusť, aby ztratili naději. Otevři jejich srdce pro slova, která je potěší a dodají jim odvahy. Kvůli nim voláme: Pane, smiluj se.

 

Spojujeme se se všemi, kdo trpí svou bezmocností, s těžce nemocnými a s těmi, kdo jim už nedokážou pomoci; s lidmi, kteří vedou zápas s nespravedlností a nenávistí a nic nezmohou. Spolu s nimi voláme: Pane, smiluj se.

 

Pane, náš Bože, ty nás chceš potěšit, jako matka těší dítě. Jsi jako otec, který dovolí svému synu odejít a čeká na jeho návrat. Tobě svěřujeme sami sebe, sebe i svůj svět, skrze Ježíše Krista, našeho bratra a přítele, který s tebou a Duchem svatým žije a ukazuje nám tvou lásku navěky. Amen.

 

Poslání

1 K 1, 9-10

 

Požehnání

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.

Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch svatý.

Amen

 

Píseň: 685 I když se rozcházíme (Evangelický zpěvník, dodatek)