22. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Ex 3,1-15; Ž 105,1-6.23-26.45b; Ř 12,9-21; Mt 16, 21-28. Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.

Kolekta

Bože života a naděje,
jsi větší než naše srdce a naše chápání.
Nacházíš lidi v hlubinách jejich úzkosti a na pokraji možností,
abys jim dal naději a sílu.
Tvá láska se zjevila v Ježíši trpícím, zrazeném a opuštěném.
Dej nám schopnost vložit se bez výhrad do tvých rukou,
aby v nestálostech života
byla naše srdce zakotvena tam, kde je trvalá radost.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

ze Starokatolického misálu

Texty

Texty: Ex 3,1-15; Ž 105,1-6.23-26.45b; Ř 12,9-21; Mt 16, 21-28

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Aleluja.

Přímluvy

V pokoji vzývejme Pána:
Pane, smiluj se.

Za pokoj a za svou spásu
prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Za život a šíření
jedné, svaté, všeobecné a apoštolské církve,
aby všem národům dosvědčovala evangelium v jednotě víry -
prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Za náš sbor a za všechny, kdo mu slouží
zvěstováním evangelia a skutky pomáhající lásky;
za všechny, kdo jsou s námi spojeni ve víře
a spolu s námi vzývají jméno Boží -
prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Za ty, kdo činí rozhodnutí ve vládě a ve sněmovně;,
za všechny, kdo zastávají veřejné funkce
a zodpovídají za obecné dobro -
prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Za mír na celém světě,
za Boží požehnání pro naši práci,
za dobré podmínky pro život,
za vezdejší chléb pro všechny,
za spravedlnost a svobodu v naší zemi -
prosme Pána:
Pane, smiluj se.
¨
Za naše děti a všechny mladé lidi, za jejich rodiče a všechny,
kdo vyučují a vychovávají,
aby jim Bůh dal vzájemné pochopení a lásku;
za ovdovělé a osamělé,
za zapomenuté a za ty, kdo potřebují pomoc,
za vězně a lidi bez domova,
za nemocné a umírající,
aby jim Bůh pomohl z každé tísně -
prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Za lidi v zoufalství a bez naděje,
za bezradné a ustrašené,
aby jim Bůh byl oporou a posilou;
za lidi, s nimiž nedokážeme žít v míru
aby nás Bůh navzájem smířil -
prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Aby nám byl Bůh milostiv,
požehnal náš život až do naší poslední hodiny
a shromáždil nás před svou tváří spolu se všemi věřícími -
prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Z Erneuerte Agende

Nad dary

Bože, dárce všeho dobrého,
všechno, co máme, je ve skutečnosti od tebe,
a přesto přicházíme s dary a modlitbami
před tvoji tvář.
Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána.

ze Starokatolického misálu

Anafora

Tobě, Otče, patří všechna úcta a chvála
na každém místě a po všechny časy.
Tvá je veškerá moc.
Stvořil jsi nebesa, zemi jsi položil základy
a všechno, co je, trvá jen díky tvému bytí.
Náš a tvůj život jsou úžasně spojeny v jedno
ve tvém Synu Ježíši Kristu.
On bydlel mezi námi, 
abychom my směli navěky přebývat s tebou.
Skrze svého svatého Ducha nás voláš,
abychom se znovu narodili
ve stvoření obnoveném tvou láskou.
A proto nyní, vždycky a navěky
tě chceme chválit a radostně voláme:
Svatý, svatý, svatý...

Oslavujeme tě a vzdáváme ti díky,
není větší lásky, nežli je tvá, milující Otče.
Dal jsi nám svého Syna,
který se narodil jako člověk.
On je tvé věčné Slovo,
počátek i naplnění všeho, co bylo stvořeno.
Poslušný tvé vůle zemřel na kříži
a tys ho vzkřísil z mrtvých svou mocí.
On rozlomil pouta zla a vysvobodil tvůj lid,
aby byl ve světě jeho tělem.

V noci, kdy byl vydán na smrt,
když věděl, že přišel jeho čas,
miloval ty, kteří byli jeho až do konce.
Při večeři se svými učedníky
vzal chléb, vzdal ti díky,
chléb lámal a dával jim ho se slovy:
Vezměte a jezte z toho všichni:
Toto je moje tělo,
které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky
a dal jej svým učedníkům se slovy:
Vezměte a pijte z něho všichni:
Toto je kalich mé krve,
která se prolévá za vás a za všechny
na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná.
To konejte na mou památku.
Tajemství víry!

Proto nyní podle přikázání tvého Syna
slavíme památku
jeho požehnaného utrpení a smrti,
i jeho slavného vzkříšení a nanebevstoupení
a očekáváme příchod jeho království.
Sjednoceni s ním, přinášíme tyto dary
a s nimi sebe sama:
jako jednu svatou a živou oběť.

Vyslyš nás, nejmilosrdnější Otče,
a sešli svého svatého Ducha
na nás a na tento chléb a toto víno,
ať se tvou životodárnou mocí
stanou tělem a krví tvého Syna,
abychom zapáleni ohněm tvé lásky
s novou silou sloužili tvému království.

Pomoz nám,
kdo jsme pokřtěni ve společenství Kristova těla,
abychom žili a pracovali ke tvé chvále a slávě.
Dej, ať společně rosteme k jednotě lásky,
abychom jako nové stvoření
jednou vstoupili do tvého dědictví,
spolu s Pannou Marií, apoštoly a proroky,
a se všemi našimi bratry a sestrami:
s těmi, kdo žijí i s těmi, kdo zesnuli
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Skrze něho a s ním a v něm
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože, Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Amen.

Skotská anafora (1982)


Po přijímání


Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
vykonal jsi na nás veliké věci.
Děkujeme ti za společenství této hostiny.
Dej, ať nikdy neztratíme,
co jsi nám dal ve svém Synu
a ať smíme být přitom, až znovu vše obnovíš
v Kristu, našem Pánu.

ze Starokatolického misálu

Písně

DEZ 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci
EZ 311,1-2.7-8 Kristus příklad pokory
EZ 326,1-2.5 Jezu Kriste, tobě díky
DEZ 684 Učiň mne, Pane, nástrojem