23. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Ez 33, 7-11; Ž 149; Ř 13, 8-14; Mt 18, 15-20. Evangelium odpovídá luterským perikopám pro 22. neděli po Trojici (3. řada). Liturgická barva: zelená.

POZDRAV A INTROIT

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

U tebe, Hospodine, je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. (Ž 130,4)

KYRIE

Bože, ty nám odpouštíš všechny naše hříchy, tvému smilování je smíme odevzdat;
Otče všeho slitování, tebe prosíme:

Pane, smiluj se.

Ježíši Kriste, ty neseš naše viny, skrze tebe jsme spasení a volní;
Vysvoboditeli a Zachránce, tebe prosíme:

Kriste, smiluj se.

Svatý Duchu, ty nás ujišťuješ životem věčným, ty nás naplňuješ silou odpuštění;
Duchu nového života, tebe prosíme:

Pane, smiluj se.


LUTERSKÁ KOLEKTA

Bože usmiřující, braň nás před tím, co nás ohrožuje, a odpusť nám všechna naše pochybení, aby nám nic nebránilo činit tvou vůli a vzdávat ti čest. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem sv. žije a drží veškerou moc od věků na věky.

Svatý, silný Bože, tvá láska překonává síly zla: Proměň a obnov nás, abychom se navzájem milovali tak, jak nás miluješ ty; odpouštěli jeden druhému, jako jsi nám odpustil ty; a pomáhali si tak, jako ty pomáháš nám; aby svět došel smíření. Tobě buď čest a sláva na věky.


TEXTY

·    Starý zákon: Ez 33,7 – 11 (výzva k napomínání svévolníků)
·    Epištola: Ř 13,8 – 14 ("Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali...")
·    Evangelium: Mt 18,15 – 20 ("Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho...")


NAD DARY

Bože, přijmi od nás dary chleba a vína a dej, ať se v nich smíme setkat s Beránkem, který na sebe vzal hříchy světa, s Ježíšem Kristem, naším Pánem.

PREFACE

Pán s vámi.

I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Je to důstojné a správné, a je to naše poslání a radost, abychom ti, věčný trojjediný Bože stále vzdávali díky a chválili tě. Vždyť tys nás stvořil svým oživujícím slovem a zachránils nás životem, smrtí a vzkříšením svého Syna. Svým Duchem jsi nás povolal do společenství svatých; proroků a apoštolů, matky Páně a všech věrných žen i mužů, kteří nás již předešli k tobě. Proto tě chválí nebeské zástupy, k jejichž jásotu smíme připojit i naše hlasy, a zpívat:

SANCTUS

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe.     (zpěv EZ 159,3)

USTANOVENÍ (luterský kombinovaný text)

Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte. To je † mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:
Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva † v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

TAJEMSTVÍ VÍRY

Kdykoli jíme tento chléb a pijeme tento kalich, tvou smrt zvěstujeme a na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

EPIKLÉZE

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

BERÁNEK BOŽÍ

Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu. (zpěv EZ 322,1)

PANE, NEJSEM HODEN...

... abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

POZVÁNÍ

A nyní již pojďte, neboť připraveno jest všecko. Přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila.

PO PŘIJÍMÁNÍ

Milosrdný Bože, děkujeme ti, že jsme tímto pokrmem zakusili tvou lásku a blízkost. Zůstávej s námi až do konce našich dnů. Oživuj naše společenství svým Duchem, abychom na tebe spoléhali, když žijeme i umíráme. Tobě buď sláva na věky.

PÍSNĚ

·    vstupní: 441 Svatá doba, Páně den
·    žalmová píseň: 119 (X.) 37 – 40 Tvé ruce daly bytosti mé tvar
·    mezizpěv: 171 Buď Pánu čest
·    před večeří Páně: 695 Z přetěžkého kříže