24. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Ex 14, 19-31; Ž 114; Ř 14, 1-12; Mt 18, 21-35. Evangelijní text odpovídá 22. neděli po Trojici podle starocírkevních perikop. Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu.

Kolekta

Pane Bože, nebeský Otče,
tvoje láska je větší než dokážeme pochopit,
a její moc přemáhá moc zla.
Prosíme tě:
Proměň nás a obnov,
abychom se navzájem milovali, jako nás miluješ ty,
navzájem si odpouštěli, jako nám ty odpouštíš,
a aby moc smíření měnila svět.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

nebo

Milosrdný Bože,
ty nám neustále promíjíš naše hříchy.
Prosíme tě:
Naplň naše srdce svým Duchem,
abychom se stali milosrdnými a navzájem si odpouštěli,
jako jsi ty odpustil nám.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Erneuerte Agende

Bože,
ty jsi pro nás otcem a matkou.
Nemáme život ve svých rukou.
Patříme tobě, ať žijeme či umíráme.
Dej, ať v této jistotě předáváme dál tvou lásku
a odpouštíme si navzájem,
tak jako ty stále odpouštíš nám.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Starokatolický misál

Texty: Ex 14, 19-31; Ž 114; Ř 14, 1-12; Mt 18, 21-35

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

Přímluvy

V pokoji se modleme k Pánu.

Za bdělé svědomí, za prominutí naší viny
a za otevřené, klidné srdce
prosme:
Pane, smiluj se.

Za pochopení pro naše bližní,
za ochotu pomáhat a odvahu říkat pravdu
prosme:
Pane, smiluj se.

Abychom byli schopni přistupovat k lidem tak,
že se při setkání s námi setkají s Boží láskou
prosme:
Pane, smiluj se.

Za naši církev, za celé křesťanstvo,
abychom se navzdory všemu, co nás dělí,
stávali jedno ve víře i v jednání,
prosme:
Pane, smiluj se.

Za náš národ a všechny národy na světě,
aby se prosadila spravedlnost
a nastal mír tam, kde je válka,
prosme:
Pane, smiluj se.

Za lidi v nouzi a v tísni,
za hladovějící, aby se dočkali pomoci,
prosme:
Pane, smiluj se.

Pane, zůstávej s námi se svým slovem
a dary tvé dobroty.
Přijď tvé království.
O to tě prosíme ve víře
v Ježíše Krista, našeho Pána.

Erneuerte Agende

Nad dary

Otče našeho Pána Ježíše Krista,
přicházíme před tvou tvář s chlebem a vínem,
abychom slavili památku tvého Syna a děkovali ti.
Buď  v našem středu,
aby i naše doba
byla ozářena jasem tvé slávy
skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál

Anafora

Velebíme tě, Pane, a zpěvem ti vzdáváme chválu.
Neboť tys neponechal to, co jsi stvořil, napospas hříchu a smrti.
Všechny nás voláš k životu skrze své Slovo, Ježíše Krista.
On na sebe vzal naše viny a mezi tebou a lidmi zjednal mír.

Večer před svým utrpením vzal chléb, vzdal ti díky, lámal jej,
dával svým učedníkům a řekl:
VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Po jídle vzal kalich s vínem,
znovu ti vzdal díky,
podal jej svým učedníkům a řekl:
VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI.
TOTO JE KALICH MÉ KRVE,
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.

Proto ti děkujeme, nebeský Otče, za život a utrpení tvého Syna,
za jeho oběť na kříži a oslavujeme jeho vzkříšení,
vítězství nad zlem a smrtí.

Tajemství víry...

Dej nám, Pane, svého svatého Ducha, ať se v něm obnoví náš život.
Požehnej tyto dary, aby nám byly chlebem života a kalichem spásy.
Spoj všechny, kdo mají účast na těle a krvi Kristově
v jednotě víry, ve společenství lásky a v naději na tvou slávu.

Skrze něho a s ním a v něm
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože, Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Amen.

podle textu evang. luterské církve v Bavorsku

Po přijímání

Bože, původce veškerého života,
povolal jsi nás ke stolu svého Syna
a prožili  jsme společenství s ním.
Děkujeme ti,
že nám tak dáváš podíl na lásce tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál

Písně

Mešní zpěvy nabízí písně Zachovej nás při svém slovu (EZ 417) a Předivný Pán Bůh v skutcích svých (EZ 509).
K tématu odpuštění lze také doporučit písně Bože, Otče věčnosti (DEZ 687 - jako Kyrie), Odpusť (DEZ 688), Ježíš hříšné přijímá (DEZ 693) nebo Ó, Pane můj, pokoj ať tvůj (EZ 510 - po přijímání).