25. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Jon 3:10-4:11 nebo Ex 16:2-15, Ž 145:1-8 nebo Ž 105:1-6;37-45 Fp 1:21-30 a Mt 20:1-16. Liturgická barva: zelená.

Introitus Salus populi

Hospodin je spása spravedlivých,
záštitou v čas soužení jim bývá.
Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává,
dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je,
protože se k němu utíkají.
Lide můj, naslouchej učení mému,
k slovům úst mých nakloň ucho.
(Ž 37:39.40 + Ž 78:1)

Kolekta

Všemohoucí věčný Bože,
ukazuješ trvalou laskavost
k nám, svým služebníkům.
Protože nemůžeme spoléhat
na své vlastní schopnosti,
buď k nám milosrdný ve svém soudu
a uč nás ztělesňovat šlechetnost
tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Spasitele a Pána.
Amen.
(ELCA)
nebo

Milující a spravedlivý Bože,
jsi k nám i ke všem,
kdo pracují ve tvém království,
mnohem velkorysejší než si umíme představit a přát.
Učiň i nás velkorysé vůči druhým
tak jako jsi ty k nám.
Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele,
který s tebou a Duchem svatým vládne
jako jeden Bůh na věky věků.
Amen.
(LCA)

První čtení

Jon 3:10-4:11 nebo Ex 16:2-15

Mezizpěv

Ž 145:1-8 nebo Ž 105:1-6;37-45 nebo

Graduale Prope est Dominus

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,
všem, kdo ho volají opravdově.
V: Z mých úst zazní chvála Hospodinu,
jeho přesvatému jménu bude dobrořečit
všechno tvorstvo navěky a navždy.
(Ž 145:18.21)

Druhé čtení

Fp 1:21-30

Alleluia Confitemini Domino

Haleluja!
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno,
uvádějte národům ve známost jeho skutky.
(Ž 105:1)

Evangelium

Mt 20:1-16

Přímluvy

Hledajíce ne své vlastní zájmy, ale zájmy druhých, přednesme před Pána Boha potřeby všech lidí. Říkejme "Vyslyš nás Bože" a odpovídejme "Naplň naši radost".

Učiň z nás, svých synů a dcer ochotné dělníky na své vinici. Kéž všechna církev i celý svět vidí radost ze služby tobě i bližním. Ať nás naše víra přivádí k pomoci druhým. Vyslyš nás Bože, R: Naplň naši radost

Kéž je takové smýšlení jako v Ježíši Kristu i v těch, kdo vedou společnost, státy i národy. Prosíme tě zvláště za to, aby vlády viděly jako svůj úkol rovnou spravedlnost a ochranu pro všechny a nenechávaly žádného člověka bez přístřeší, potravy a lékařské péče. Pomoz i nám naše vlastní zdroje sdílet spravedlivě. Vyslyš nás Bože, R: Naplň naši radost.

Zbav nás sobeckých ambicí a bezohlednosti. Dej, ať dokážeme žít a spolupracovat v souladu s lidmi kolem nás. Přijášej jednotu také své církvi, rozdělené a zraněné. Vyslyš nás Bože, R: Naplň naši radost.

Dej posilu v Kristu a útěchu z lásky těm, ko jsou nemocní nebo potřebují jakoukoliv mimořádnou péči. Připomínáme před tebou ty o kterých víme (zvláště N. N.) i ty, o kterých víš jen ty. Uč i nás přinášet tvou lásku slabým a chudým. Vyslyš nás Bože, R: Naplň naši radost.

Bože, nauč nás myslet, mluvit i jednat podle svých záměrů a plánů. Vyslyš naše prosby tak, jak to vidíš pro nás i pro ostaní lidi nejlepší a požehnej všem v jejich konkrétních potřebách. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele.
R: Amen.

Antifona k přípravě stolu Páně Si ambulavero

I když jsem v soužení, ty mi zachováš život,
vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.
(Ž 138:7)

Antifona k přijímání Tu mandasti

Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala.
Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení.
(Ž 119:4.5)