26. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Ex 17, 1-7 nebo Ez 18, 1-4; 25-32; Ž Ž 78, 1-4.12-16 (k Ex 17, 1-7) nebo Ž 25, 1-9; Fp 2, 1-13; Mt 21, 23-32. Liturgická barva: zelená.

Introitus

Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň sluch. (Ž 78,1)

Trojiční úvod

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého

Pozdrav

Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi

Confiteor

Vyznejme před Bohem vše, co nás tíží a svazuje, neboť je dobrotivý a jeho milosrdenství je věčné:
Bože, svatý Otče:
Vyznáváme, že často zapomínáme na své bližní a uzavíráme se do sebe.
Vyznáváme, že často nechceme odpouštět sobě ani druhým.
Vyznáváme, že často nevěříme tvé moci sytit hladové, povzbuzovat zkroušené, odpouštět viny, hledat a nacházet ztracené, křísit mrtvé k životu věčnému.
Ty sám víš, jak to s námi je. Tobě nezůstane nic skryto.
Prosíme, obrať naše zraky k bližním, abychom se v nich mohli setkat s tebou.
Prosíme, odpusť nám, abychom i my uměli odpouštět.
Prosíme, obnov naši víru, abychom věřili, že ty jsi počátek a cíl všeho stvoření.
Obnov našeho ducha, abychom s čistým srdcem a myslí přijímali dnes tvé slovo a slavili pozvání k hostině našeho Pána.

Kyrie

Voláme:
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se nad námi.

Absoluce

Přijměte slovo milosti a potěšení: Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny tvoje nemoci a vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Amen.

Píseň: 155 Hospodin, Pán Bůh svatý (evangelický zpěvník)

Vstupní modlitba

Bože, prokazuješ plnost své moci především ve svém smilování.
Nauč nás důvěřovat jen tvé dobrotě, abychom se i my stali milosrnými
A získali podíl na nebeské radosti.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky.

(Evangelisches Gottesdienstsbuch)

nebo

Bože lásky a dárce života,
ty znáš naše křehkosti a selhání.
Dej nám milost je překonat,
vzdaluj od nás to, co nám ubližuje
a veď nás po cestě své spásy
skrze tvého Syna, Ježíše Krista,
našeho Pána.
Amen.

(ELCA)

nebo

Otče,
tvůj Syn Ježíš byl odmítnut, zesměšněn a ukřižován,
ale tys ho povýšil nade vše
a nám jsi daroval podíl na jeho životě.
Dej, ať žijeme jako on,
vzájemně se ctíme, pomáháme si
a chválíme tě skrze něho, našeho Pána a bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

(Starokatolický misál)

nebo

Veliký Bože,
zjevuješ svou velikost a moc
především ve slitování a odpuštění.
Přijmi nás ve své dobrotě, i když jsme obtíženi vinou.
Dej, ať jdeme svou životní cestou s jistotou
a dojdeme s radostí do tvé veliké slávy.
O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a na věky.

(Starokatolický misál)

Starozákonní čtení: Ex 17, 1-7 nebo Ez 18, 1-4; 25-32
Žalm: Ž 78, 1-4.12-16 (k Ex 17, 1-7) nebo Ž 25, 1-9
Epištola: Fp 2, 1-13

Píseň: 243 K chvále Pána Boha svého (Evangelický zpěvník)   

Halelujah

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky (Ž 105,1)
Halelujah

Evangelium: Mt 21, 23-32

Kázání

Modlitba po kázání

Nad dary

Náš Bože,
dary, které jsme připravili, jsou znamením naší odevzdanosti.
Stejně jako chléb a víno budou posvěceny silou tvého Ducha,
přetvářej stále víc i nás podle obrazu našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou žije a působí na věky.

Preface (Starokatolický misál)

K: Pán s vámi.
V: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
V: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
V: Je to důstojné a spravedlivé.

Je to dobré a spravedlivé,
abychom ti, Otče na nebesích, děkovali
a s celým stvořením tě chválili
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
On s námi prožil těžkosti života
i temnotu světa a smrti;
ale ty jsi ho vzkřísil k novému životu.
Díky němu jsme se stali novým stvořením,
překonáváme strach
a připravujeme cestu pro jeho návrat ve slávě.
Skrze něj chválíme nyní a vždycky tvé slitování
a se sbory andělů a svatých
zpíváme píseň o tvé slávě
a voláme:

V: Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Postsanctus (Evangelisches Gottesdienstsbuch)

Chválíme tě, milosrdný Bože, neboť
To, co jsi stvořil, nemůže být hříchem a smrtí zničeno.
Skrze Ježíše Krista nás všechny voláš k životu.
On vzal na sebe naši vinu a vydobyl pokoj mezi tebou a námi.
V noci, v které byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte z něho všichni, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně tak vzal po večeři i kalich, vzdal díky a dával jim se slovy: Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich nové smlouvy, zpečetěné mou krví, která se prolévá za všechny na opuštění hříchů.
Proto ti děkujeme, Otče v nebesích, za život a za utrpení tvého Syna, za jeho oběť na kříži.
Chválíme jeho vzkříšení, jeho vítězství nad zlem a smrtí.
Dej nám svatého Ducha a skrze něho obnov náš život.
Posvěť Duchem svatým tyto dary: chléb života a kalich spásy. Sjednoť všechny, kteří mají podíl na těle a krvi Krista našeho Pána, v jednotě víry,
ve společenství lásky
a v naději na tvou slávu.
Neboť skrze Ježíše Krista, s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

Vyznání víry

Pozdravení pokoje

Agnus Dei

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj

Non sum dignus

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pozvání

Pojďte tedy všichni, kteří vyznáváte víru v trojjediného Boha Otce i Syna i Ducha svatého a jste pokřtěni v jeho jméno, pojďte a zakuste, jak dobrý jest Pán. Ne já, ale vzkříšený Kristus nás zve ke svému stolu.

Antifona před přijímáním

Chléb, který lámeme, zdaliž není společenství těla Kristova.
Kalich spásy, kterému dobrořečíme, zdaliž není společenstvím krve Kristovy.

Přijímání (při něm zpíváme píseň: 461)

Po přijímání

Bože, náš Otče,
ty chceš, abychom měli život v plnosti.
Posiluješ nás svým slovem a při hostině svého Syna.
Prosíme tě: Ať nás tvůj Duch osvobodí od strachu a starostí.
Ať Kristus, kterého jsme přijali,
pronikne našim myšlením, city a jednáním,
abychom byli stále tvými svědky, skrze Krista, našeho Pána.

Píseň: 510 Ó Pane můj, pokoj ať tvůj

Ohlášky

Přímluvy

Myslíme na ty mnohé z nás, kteří se cítí sami a opuštěni, jimž chybí člověk, který umí vyslechnout, pochopit a poradit. Nedovol, abychom žili vedle sebe a nedbali o sebe. Pomoz nám, abychom k sobě byli pozorní, citliví a trpěliví. Proto voláme: Pane, smiluj se.

Prosíme tě za lidi, kteří nemají čas ani sami na sebe, kteří se ničí úmornou prací, jsou neklidní a uštvaní. Dej jim příležitost k vydechnutí, k tichu a k rozhovoru. Pomoz jim, aby uviděli, jak na tom jsou. Kvůli nim voláme: Pane, smiluj se.

Prosíme tě za lidi, kteří mají strach, strach z lidí, strach sami ze sebe, strach ze života, strach ze smrti, strach z mnoha dalších věcí (...). Dej, aby v tobě našli svůj mír. Pomoz nám přijmout utrpení, které nás čeká. Proto voláme: Pane, smiluj se.

Myslíme na všechny, kdo jsou smutní, protože je potkalo zklamání, protože se jim pokazil vztah, protože selhali, protože se jim zdá, že nemohou nic změnit. Dej jim trpělivost a nedopusť, aby ztratili naději. Otevři jejich srdce pro slova, která je potěší a dodají jim odvahy. Kvůli nim voláme: Pane, smiluj se.

Spojujeme se se všemi, kdo trpí svou bezmocností, s těžce nemocnými a s těmi, kdo jim už nedokážou pomoci; s lidmi, kteří vedou zápas s nespravedlností a nenávistí a nic nezmohou. Spolu s nimi voláme: Pane, smiluj se.

Pane, náš Bože, ty nás chceš potěšit, jako matka těší dítě. Jsi jako otec, který dovolí svému synu odejít a čeká na jeho návrat. Tobě svěřujeme sami sebe, sebe i svůj svět, skrze Ježíše Krista, našeho bratra a přítele, který s tebou a Duchem svatým žije a ukazuje nám tvou lásku navěky.

A všechny tyto prosby vkládáme do modlitby Páně: Otče náš…

Požehnání

Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Buďte dobrými správci všech Božích darů a služte Bohu i všem okolo vás.
A buďte dobrými správci i jeden druhému s požehnáním všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.