28. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Ex 32,1 – 14 (zlatý býček); Ž 106,1 – 6. 19 – 23 (ohlas na Ex 32: zlatý býček); Fp 4, 1-9; Mt 22,1 – 14 (podobenství o hostině a svatebním šatu). Liturgická barva: zelená. Evangelijní perikopa odpovídá propriu pro 20. neděli po sv. Trojici podle starocírkevních perikop a 2. neděli po sv. Trojici podle luterského lekcionáře (3. rok).

Vstupní antifona

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože.

Kolekta

Bože života,
ty jednou osušíš všechny slzy
a odstraníš navždy strach a smrt.
Pomoz nám,
abychom se navzájem utěšovali
a svou naději vkládali v tebe.
Prosíme tě o to skrze Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří na věky.

Starokatolický misál

nebo

Nejmilosrdnější Bože,
ty jsi velkorysý ke všem, kteří k tobě volají.
Děkujeme ti,
že k tobě smíme přicházet v každé životní situaci.
Zachovávej naše srdce a mysl
ve společenství s Ježíšem Kristem,
tvým Synem, který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Starokatolický misál

nebo

Pane a Bože,
zveš nás do tvého domu, ke tvému stolu, ke tvému slovu.
Děkujeme ti za tvé pozvání a prosíme tě:
Dej nám najít domov ve tvém domě,
abychom přijímali odpuštění u tvého stolu
a naše víra aby rostla z tvého slova.
O to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne navěky.

Erneuerte Agende

nebo

Bože, ty nás zveš, abychom byli tvými hosty.
My jsme přijali tvé pozvání a prosíme tě:
Dej nám účast na tvé spáse a tvém pokoji.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Erneuerte Agende

Texty:

Ex 32,1 – 14 (zlatý býček); Ž 106,1 – 6. 19 – 23 (ohlas na Ex 32: zlatý býček); Fp 4, 1-9; Mt 22,1 – 14 (podobenství o hostině a svatebním šatu).

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Aleluja.

Přímluvy

Agenda ČCE II nabízí diakonskou formu přímluvné modlitby na str. 257

Nad dary

Bože, naše spáso,
zahrnuješ nás pokojem a dáváš nám sílu,
abychom ti upřímně sloužili.
Dovol nám, abychom tě těmito dary uctili
a spolu zažili společenství s tvým Synem.
O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Anafora

Děkujeme ti, všemohoucí Otče,
a chválíme tě
za tvé působení ve světě
skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Uprostřed rozděleného a znesvářeného lidstva
totiž vidíme,
že ty dáváš ochotu ke smíření.

Je to tvůj Duch, kdo se dotkl srdcí,
když nepřátelé spolu opět mluví,
protivníci si podávají ruce
a národy hledají cestu k sobě.

Je to tvé dílo, když ochota ke smíru
ukončuje spor,
odpuštění překonává nenávist
a místo pomsty přichází prominutí.

Proto tě neustále chválíme,
děkujeme ti
a připojujeme se ke chvalozpěvu nebeských chórů,
které volají bez konce:

Svatý, svatý svatý...

Pane všech mocností a sil,
Požehnaný jsi ve svém Synu Ježíši Kristu,
který přišel ve tvém jménu.
On je tvé spásné slovo pro nás lidi.
On je ta ruka, kterou podáváš hříšníkům.
On je ta cesta, po níž k nám přichází tvůj pokoj.

Bože, náš Otče,
když jsme se my lidé od tebe odvrátili,
shromáždil jsi nás zpátky skrze svého Syna.
Vydal jsi jej na smrt,
abychom se dostali k tobě a k sobě navzájem.

Proto slavíme smíření,
které nám získal Kristus,
a prosíme tě:
Posvěť svým Duchem tyto dary,
když nyní plníme příkaz tvého Syna.
Neboť v tu noc, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, lámal
a dával svým učedníkům a řekl:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo,
které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.

Podobně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky, dával jim a řekl:
Vezměte a pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
To čiňte, kdykoli budete pít,
na mou památku.

Pane, náš Bože,
Tvůj Syn nám svěřil tento odkaz své lásky.
Při slavení památky jeho smrti a jeho vzkříšení
připomínáme oběť smíření,
kterou přinesl.

Prosíme tě,
přijmi i nás ve svém Synu,
a daruj nám v této hostině Ducha,
kterého zaslíbil,
Ducha jednoty,
který odstraňuje to, co rozděluje,
a který nás uchovává ve společenství s... tvým celým lidem.
Učiň svou církev
znamením jednoty mezi lidmi
a nástrojem svého pokoje.

A jako jsi nás shromáždil zde u stolu tvého Syna,
tak shromáždi lidi všech ras a jazyků
k hostině věčného smíření
v novém světě tvého nekončícího pokoje
skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Skrze něho a s ním a v něm
je tobě, všemohoucí Otče,
v jednotě Ducha svatého
všechna čest a sláva
nyní i navěky.
Amen.

Erneuerte Agende

Po přijímání

Bože milosrdenství a dobra,
dáváš nám již nyní v této svaté hostině
podíl na životě svého Syna.
Zachovej v nás tuto milost,
dej, ať se stále více podobáme tvému Synu
a dovrš naše společenství s ním,
až znovu přijde, Kristus náš Pán.

Písně

EZ 417 - Zachovej nás při svém slovu
DEZ 682 - Dnes k svému stolu zve nás Pán (před vysluhováním sv. večeře Páně)
DEZ 627 - Má duše Boha velebí (po vysluhování sv. večeře Páně)
EZ 422 - Ó světlo světa, Ježíši
DEZ 694 - V království Božím místa dost