29. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Ex 33,12-23; Ž 99; 1Tes 1,1-10; Mt 22,15-22. Liturgická barva: zelená.

Vstup

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Apoštol o našem Pánu a Spasiteli píše:
On je obraz Boha neviditelného.

Píseň

166 Pán Bůh je přítomen

Kyrie

Hospodine, toužíme společně být před tvou svatou tváří,
a proto tě prosíme:
Pane, smiluj se.

Náš Spasiteli, věříme, že tys za nás vydal svůj život,
a proto tě prosíme:
Kriste, smiluj se.

Duchu svatý, doufáme v tvou živou a občerstvující přítomnost uprostřed nás. I tebe prosíme:
Pane, smiluj se.

Kolekta

Modleme se.

Bože, ty sám jsi náš Pán a nikdo jiný. Znáš každého z nás jménem a provázíš nás na všech cestách. Vezmi nás do svých rukou, veď a upevňuj nás ve víře, i v naději, kterou jsi nám daroval skrze tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

Čtení

Ex 33,12 – 23

Žalmová píseň

99 Aj, Pán kraluje

Epištola

1Te 1,1 – 10

Píseň před evangeliem

379 Stvoř srdce čisté Bože mi

Evangelium

Mt 22,15 – 22

Kázání

Hudba k meditaci

varhanní mezihra

Ohlášení

Přímluvy

Svatý Bože, tys slíbil, že chceš naslouchat modlitbám svého lidu. S důvěrou v tvou věrnost společně voláme:

Žehnej těm, za které prosíme.

Pamatuj na svůj putující lid, na Izrael jako lid Staré smlouvy, a na církev, jako lid smlouvy nové, aby tvé děti byly tvým věrohodným obrazem mezi národy.

Všichni: Žehnej těm, za které prosíme.

Dej svou moudrost těm, kdo byli zvoleni v uplynulých volbách a veď je k trpělivosti a odvaze rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Všichni: Žehnej těm, za které prosíme.

Potěšuj zoufalé, utišuj bolest trpících, dávej světlo těm, kdo bloudí ve tmě, nabízej východisko těm, kteří ztratili naději

Všichni: Žehnej těm, za které prosíme.

Ty sám buď průvodcem každého, kdo touží spatřit tvou tvář a dosáhnout spasení své duše.

Všichni: Žehnej těm, za které prosíme.

Ochraňuj nás a naše blízké v příštích dnech; dej, aby v tebe nepřestávali doufat a na tebe spoléhat i v pokušeních či překážkách.

Všichni: Žehnej těm, za které prosíme.

Tvůj Syn nám otevřel dveře k životu. Skrze něho tě chválíme a děkujeme ti. S ním a s celou tvou bojující a zvítězilou církví se modlíme:

(zpěv) Otče náš...

Otče náš

zpívaný 583

Požehnání

Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář
a je ti milostiv.
Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.
Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh,
Otec, Syn i Duch svatý!

Píseň

685 I když se rozcházíme