3. neděle adventní A

Autor:
Publikováno:

"Neděle radosti" (podle introitu Gaudete) nám na otázku Jana Křtitele odhaluje totožnost toho, kterého zvěstovali proroci a který "přijíti má" Ježíše Krista, Spasitele světa a posla dobré zprávy v temnotách bolesti, strachu a dezorientace.

Úvod do liturgie

Třetí neděle adventní tvoří v liturgickém roce určitou zvláštnost - fialová liturgická barva parament, rouch a svící adventního věnce bývá protentokrát vystřídána světlejší růžovou. I když tato tradice vznikla asi v jiné souvislosti (snad jako pozůstatek římského zvyku svěcení růží), přesto podobně jako 4. neděle postní představuje jakési projasnění jinak tradičně kajícího charakteru obou přípravných období; jakoby nedočkavé problesknutí toho, co má vbrzku příjít. Také tradiční kolekta nezačíná slovy Excita Domine ("probuď Pane", Ž 80:3) narozdíl od ostatních adventních nedělí.

Radostný charakter neděle podtrhuje již vstupní zpěv z Pavlova listu Filipským Gaudete in Domino ("Radujte se v Pánu"). Evangelijním oddílem pro 3. neděli  adventní v roce A RCL je Mt 11:2-11, který se také kryje se "starocírkevní" a tradiční lutherskou perikopou pro tuto neděli (epištolní čtení je 1Kor 4:1-5). Římský misál má tento oddíl o neděli dříve, pro třetí adventní předepisuje J 1:19b-28 (v RCL v roce "B"). Na třetí neděli adventní má tento oddíl také ambroziánský misál, ambroziánský litugrický rok však má 6 adventních nedělí místo 4, takže se tato neděle časově kryje s 1. nedělí adventní běžného liturgického roku. V návaznosti na 2. adventní je znovu připomenut Jan Křtitel, na scéně se ale objevuje Ježíš jako ten, komu Jan připravuje cestu, jako ten kdo nese dobrou zprávu ("radostnou zvěst") o spáse, uzdravení a vysvobození. Třetí nedělí zároveň vstupujeme do druhé poloviny adventu, kdy se naše pozornost soustřeďuje od apokalyptického očekávání Kristova návratu ve slávě k přípravě na radostnou oslavu jeho narození.

Motiv Excita (prosby o probuzení Boží zachraňující moci ze Ž 80) se však v tradiční liturgii objevuje, a to v graduále a alleluia - dvou propriálních zpěvech, které je možno užít jako alternativu zpěvů mezi čteními. Žalmové texty ke slavení večeře Páně zdůrazňují motivy odpuštění a nového počátku (offertorium Benedixisti) a posily z naděje spásy (communio Dicite, viz 1. čtení). Jako obohacení přinášíme také několik textů z ambroziánské tradice (antifonu po evangeliu, offertorium a confractorium - proměnlivou antifonu k lámání chleba nahrazující římské Agnus Dei). Část Ž 85 užitého v introitu a offertoriu je také žalmem pro tuto neděli doporučeném v německé lutherské liturgii (podle EG, Ž 85:2-8).

Liturgická barva neděle je buď růžová nebo běžně užívaná adventní (fialová nebo modrá). Gloria se nezpívá, Alleluia však ano.

Texty

Introitus Gaudete

Radujte se v Pánu vždycky,
znovu říkám, radujte se!
Vaše mírnost ať je známa všem lidem.

Pán je blízko.
Netrapte se žádnou starostí,
ale v každé modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu. (Fp 4:4-6)

V: Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, *
úděl Jákobův jsi změnil. (Ž 85:2)

Uvedení do bohoslužby

Tam kde lidé doufají, panuje vždy duch dychtivého očekávání. Čekání na to, že se něco velkého stane, s sebou přináší živou radost, někdy skoro stejnou jako když to, na co se těšíme, nakonec dostaneme. Naše radost během adventu pochází z toho, jak si uvědomujeme, že Pán je již s námi, a pokud mu to dovolíme, může přijít ještě blíž k nám. Vítejme Ježíše zde mezi námi.

Kyrie (s vyznáním vin)

Poprosme Pána za odpuštění
že zavíráme své oči i své dlaně
před nouzí a potřebností dnešních chudých:

Pane Ježíši, ty jsi vracel zrak slepým.
Dej nám vidět tíseň chudých.
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Ježíši Kriste, ty jsi vracel sluch hluchým.
Otevři naše uši pro nářek slabých.
Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Pane Ježíši, ty jsi vracel chůzi chromým.
Vysvoboď i nás, kdo jsme ochromeni
svým vlastním selháním a strachem.
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Odpusť nám naše hříchy, Pane,
dej ať se ti více podobáme
a nakonec dojdeme do věčného života.
Amen.

Kolekty

Prosíme tě, Pane,
nakloň své ucho k našim prosbám
a osvěť temnoty našich myslí
milostí svého navštívení;
ty jenž žiješ a kraluješ
s Otcem v jednotě Ducha svatého
jako jeden Bůh po všechny věky věků.

(tradiční římská)

Pane Ježíši Kriste,
i my máme často o tobě pochybnosti:
Jsi opravdu Spasitelem světa?
Dej, abychom uslyšeli tvoji potěšující odpověď,
učiň nás trpělivými ve víře,
rozptyl naše pochybnosti
a upevni naši víru.
V tebe doufáme nyní i navěky.

(lutherská z EA)

Rozněť touhu všech, kdo Tě hledají, Pane Bože,
a posilni naši víru v Tvůj příchod,
abychom přeměněni milostí
mohli kráčet po Tvé cestě;
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s Tebou a Duchem svatým uctíváme a chválíme
jako jediného Boha nyní i navěky.

(lutherská ELCA)

Čtení ze SZ

Iz 35:1-10 (Poušť i suchopár se rozveselí - prorok zaslibuje obnovení zaslíbené země a radostný návrat z vyhnanství)

Graduale Qui sedes

Ty, Hospodine, jenž trůníš nad cheruby,
Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď.

V: Naslouchej, pastýři Izraele, *
ty, jenž Josefa jak ovce vodíš. (Ž 80:3.2)

nebo Žalm 146:5-10 (Hospodin otvírá oči slepým) nebo Lk 1:47-55 (Magnificat)

Epištola

Jk 5:7-10 (Hle, soudce stojí přede dveřmi! - výzva k trpělivému očekávání Dne Páně)

Alleluia Excita, Domine

Haleluja.
V: Vzbuď, Hospodine, svou sílu
a přijď zachránit nás. (Ž 80:3)

nebo Zpěv před evangeliem Haleluja + Iz 61:1 (Lk 4:18)

Evangelium

Mt 11:2-11 (Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? - radostná zvěst chudým místo sekery a ohně)

Ambroziánská antifona po evangeliu

Připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem!
Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru,
oznamuje člověku, co má na mysli
působí úsvit i soumrak,
šlape po posvátných návrších země.
Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů. (Am 4.12c-13a)

Přímluvná modlitba

Spojeni jedním srdcem i jednou myslí
předložme své potřeby
i potřeby celého světa
Bohu, který zachraňuje.
Modleme se s důvěrou:

1. Za slepé, chromé a odstrkované
a za vnímavé a velkorysé posly
tvé dobré zprávy pro ně.
Uzdravující Bože vyslyš nás.
Bože, vyslyš nás.

2. Za duchovně mrtvé,
ať znovu odpoví na dobrou zprávu
zvěstovanou slovy i životy
tvých novodobých učedníků.
Bože života, vyslyš nás.
Bože, vyslyš nás.

3. Za nerozhodná srdce
a ochablé ruce:
ať jim tvá dobrá zpráva
dodá rozhodnost, sílu a pevnost
Bože silný, vyslyš nás.
Bože, vyslyš nás.

4. za uvězněné v žalářích těla i duše,
a za dobrou zprávu, která prozáří
cely kriminálů na celém světě.
Bože který osvobozuješ, vyslyš nás.
Bože, vyslyš nás.

Bože, který zaceluješ rány,
ať do našeho světa vstoupí tvá radost,
ať nás pohltí jako oheň
ať nás potěší a posilní naše srdce
a naplní je pokojem.

Amen.

Antifona k přípravě stolu Páně Benedixisti

Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň,
úděl Jákobův jsi změnil.
Snímal jsi ze svého lidu nepravosti,
přikrýval jsi všechny jeho hříchy. (Ž 85:2.3)

Ambroziánská antifona k přípravě stolu Páně

Jeruzalém bude opět svatý a
nebudou jím už procházet cizáci.
A stane se v onen den, že z hor bude kanout mladé víno,
z pahorků poteče mléko (Joel 3:17b-18:a)

Preface I.

V pravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
vždycky a všude vzdávat Ti díky,
Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
skrze našeho Pána Ježíše Krista.

V něm jsme viděli vtělené tvé zaslíbení
že slepí uvidí světlo,
hluší uslyší hudbu
a chromí budou tančit radostí.
Když byl zabit, vzkřísil jsi jej k životu
a skrze něj tvá dobrá zpráva
stále přichází k chudým
jako prameny vod na žíznivou zemi,
pozdvihuje ponížené
a sytí hladové z bohatství tvého stolu.

A proto se připojujeme k chvalozpěvu,
kterým tě chválí nebeské zástupy,
a voláme: Svatý....

Preface II.

Děkujeme Ti, Otče na nebesích,
a chválíme Tě skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Jeho jsi ztracenému lidstvu přislíbil za vykupitele.
Jeho pravda září hledajícím,
jeho síla posiluje slabé,
jeho smilování přináší hříšníkům odpuštění.
Neboť On je Spasitelem světa,
kterého jsi poslal, protože jsi věrný.

Proto Tě chválíme se všemi sbory andělů
a s celým vesmírem zpíváme chvalozpěv Tvé slávy: Svatý

(SKC)

Ambroziánská antifona k lámání chleba (confractorium)

Přijde Hospodin Bůh můj, a všichni svatí s ním. (Zach 14:5d)

Antifona k přijímání Dicite pusillanimis

Řekněte nerozhodným srdcím:
Buďte rozhodní, nebojte se!
Hle, váš Bůh vás přijde spasit. (Iz 35:4)

Modlitba po přijímání

Bože milosrdenství,
v této svaté hostině jsme poznali, jak jsi k nám laskavý.
Osvobozuješ nás od veškeré viny
a my můžeme jít s radostí vstříc nastávající slavnosti.
Děkujeme Ti a chválíme Tě, skrze Krista, našeho Pána.

Hudební poznámky

  • V Evangelickém zpěvníku (EZ) lze zpívat různé adventní písně, např. č. 263 (Těš se z Krista Krále - viz sl. 6 "hluší, slepí, kulhaví, zahynulí..." - trochu náročnější a asi méně známá, na melodii adventní latinské písně Jana z Jenštejna) nebo 272 (Jak vítati mám tebe, píseň P. Gerhardta, srov. EG 11 s jiným nápěvem). Žalmová parafráze EZ 146 sice nepatří k těm nejznámějším, ale vyskytuje se i ve straších zpěvnících. Rovněž Ž 80 (viz různé části propria) je méně známý, jeho melodie je zřejmě ínspirována sekvencí Victimae paschali laudes.
  • Z DEZ je možno použít píseň Připravujte cestu, která je rovněž ve Svítá 239 (2. sloka viz 1. čtení, Iz 35:3)
  • Mešní zpěvy nabízejí písně Ejhle přijde Pán a Bůh náš (není v EZ) jako vstup, K chvále Pána Boha svého (EZ 243:1+2) mezi čteními (místo alleluia), k přípravě darů Blíží se k nám doba smilování (o Janu Křtiteli, není v EZ) a k přijímání eucharistie Vítej milý Jezu Kriste (není v EZ) nebo Jakož o tom proroci (EZ 284:1+3.8-10).
  • Německý Evangelisches Gesangbuch (EG) doporučuje jako píseň týdne Mit Ernst o Menschenkinder (EG 10) na melodii, u nás proslavenou písní Studně nepřevážená; text je částečně inspirován Iz 40:3-4. V bachovské literatuře jsou pro tuto neděli uváděny dvě kantáty BWV 186a a BWV 141, z nichž však první se nedochovala (lze ji pouze částečně rekonstruovat z jiných děl) a druhá je nejspíše dílem G. Telemanna.