3. neděle po Zjevení Páně A

Autor:
Publikováno:

Letos (2008) se jedná i o druhou neděli před postní dobou (Sexagesimae). Liturgická barva: zelená, texty Iz 9:1-4, 1Kor 1:10-18, Mt 4:12-23.

Úvod do liturgie

Následující liturgická příprava vychází z úpravy liturgického roku, která vypouští předpostí (období od Devítníku do masopustní neděle) jako v zásadě nadbytečnou "přípravu na přípravu", t.j. na postní dobu (chápanou jako přípravu na velikonoce) a pokračuje v období po Zjevení páně až do neděle před Popeleční středou, na kterou lutherská modifikace RCL klade svátek Proměnění Páně na hoře Tábor. Liturgie pro starší uspořádání (2. neděle v předpostí, sexagesima) se koncentruje kolem evangelijního oddílu Lk 8:4-15 (podobenství o rozsévači) a epištoly 2Kor 11:19nn. Starší formulář k 3. neděli po Zjevení Páně má evangelium  Mt 8:1-13  (uzdravení malomocného a setníkova sluhy, srov. Mt 4:23) a epištolu Řím 12:16b-21 (Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem).

Texty

Introitus 

Adorate Deum

Klanějte se Bohu, všichni jeho andělé;
ať to slyší a raduje se Sion
a plesají dcery judské.

V: Hospodin kraluje! Zajásej, země, *
raduj se, ostrovů množství! (Ž 97:1)

nebo

Dominus secus

Když Pán procházel podél Galilejského moře,
uviděl dva bratry, Petra a Ondřeje
a povolal je: "Pojďte za mnou,
učiním z vás rybáře lidí." (Mt 4:18.19)

V: Nebesa vypravují o Boží slávě, *
obloha hovoří o díle jeho rukou. (Ž 19:2)

Confiteor I.

Bože,
vyznáváme ti svoji slepotu, která si není vědoma hříchu,
svoji pýchu, která si nepřipouští, že něco není v pořádku,
své sobectví, které nevidí nic jiného než své vlastní touhy,
svoji samospravedlnost, bezcitnou k selhání druhých,
svoji nepoctivost, která u sebe omlouvá co odsuzuje u ostatních,
a chladnost svého srdce, které je tolik zatvrzelé vůči pokání.
Bože, jsme hříšní, smiluj se nad námi.

Confiteor II.

Bože moudrosti a moci,
vyznáváme, že jsou chvíle,
kdy je pro nás těžké vidět za bláznovstvím kříže
obětavou lásku, která ukončila Ježíšův pozemský život.
Pomoz nám, abychom Ježíšovu připravenost
zemřít zavržený, zrazený a opuštěný
neviděli jako důkaz slabosti
ale jako mocné znamení lásky, která dává sama sebe.
Odpusť nám všechny okamžiky,
kdy jsme následovali moudrost světa
a dělali jen to, co se nám hodilo a líbilo.
Odpusť nám pýchu, s jakou jsme se vychloubali
svými schopnostmi, svým postavením a svými úspěchy.

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, Boží milovaný Synu, slyš naše prosby a zachraň nás.
Pane smiluj se.

Pane Ježíši Kriste, Boží Vyvolený, slyš naše prosby a pomoz nám.
Kriste smiluj se.

Pane Ježíši Kriste, Boží Pomazaný, slyš naše prosby a dej nám svůj pokoj.
Pane smiluj se.

Kolekta

Bože, náš Otče,
skrze kříž svého Syna
nám dáváš vykoupení a spásu jako dar
a spojuješ nás dohromady jako svoje společenství.
Pomoz nám, abychom žili z evangelia a byli jednoho ducha,
aby naše svědectví o Kristu bylo věrohodné.
Prosíme tě o to skrze něho,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

(SKC)

nebo

Pane Bože,
tvá milující laskavost nás vždy předchází i kráči za námi.
Povolej nás do svého světla
a veď naše kroky po cestách dobroty,
která přišla skrze kříž tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána.

(ELCA)

nebo

Děkujeme ti, Ježíši,
že jsi přišel jako světlo světa.
Sviť do našich temnot
abychom viděli Boží lásku
a následovali cestu, kterou nám ukazuješ.
Neboť ty žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.

nebo

Pane Bože,
vysvoboď nás z pout našich hříchů
a dej nám plný život svého království
které jsi nám dal poznat
v našem Spasiteli Ježíši Kristu.
Neboť on žije a kraluje
s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.

(LCA)

1. čtení (SZ)

Iz 9:1-4 (resp. Iz 8:23-9:3)

Zpěv mezi čtením

Žalm 27(:1.4-7) Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? nebo

Graduale Timebunt gentes

Budou se bát Hospodinova jména pronárody,
tvé slávy všichni králové země.

V: Protože Hospodin vybuduje Sijón, *
ukáže se ve své slávě. (Ž 102:16.17)

Epištola

1Kor 1:10-18 (Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží.)

Zpěv před evangeliem

Aleluja.
Ježíš kázal evangelium království Božího *
a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. (Mt 4:23)

nebo

Alleluia Dominus regnavit

Aleluja.
Hospodin kraluje! Zajásej, země, *
raduj se, ostrovů množství! (Ž 97:1)

Evangelium

Mt 4:12-23 ("Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.")

Modlitba po evangeliu

Pane Ježíši Kriste, světlo světa,
děkujeme ti, že nás povoláváš
abychom byli tvými učedníky.
Pomoz nám, abychom tě věrně následovali.
Amen.

Přímluvy I.

Modleme se za náš sbor [var. naši obec, farnost...], za lidi v nouzi, za svědecké poslání církve a za pokoj ve světě.
A prosme také o jednotu, za kterou se modlil i náš Pán:

 • Bože, ty jsi nás křtem přivítal v jedné svaté církvi a připojil jsi nás ke všemu křesťanskému lidu na každém místě a v každé době. Ať je tvá církev znamením společenství, které jsi zaslíbil, společenstvím jednoty v Kristu a radosti ve tvém království.
 • Prosíme tě za vysvobození z pomýlené horlivosti, která odmítá rozhovor, z hlásání pravdy při selhávání v lásce, ze světského myšlení, které vede ke stranickému duchu, z fanatismu, který nenaslouchá druhým.
 • Bože, ty posíláš své učedníky do celého světa; shromáždi je ze všech končin země do jediného obecenství, které slouží tvému záměru a chválí tví jméno v jediné víře, naději a lásce.
 • Sjednoť nás, Pane, v naší dychtivosti hlásat dobrou zprávu a vysvobozovat všechny spoutané, v službě tobě i bližním, ve společném  lámání jednoho chleba a ve zpěvu tvé chvály jediným hlasem.
 • Dej nám svého svatého Ducha, Bože, náš Otče, aby mezi námi bylo takové smýšlení, jako je v Ježíši Kristu a abychom ho mohli důvěryhodně zvěstovat světu. Ať v jeho jménu poklekne každé koleno a každý jazyk jej vyzná jako Pána ke tvé slávě.
(podle Australské unionované církve)

Přímluvy II.

Bůh chce, abychom vytvářeli jednotu v poslání, které nám dává za úkol náš Pán Ježíš Kristus. Sjednoťme se nyní v modlitbách za potřeby církve i světa.
 • Prosíme za jednotu tvé svaté církve, abychom byli jedno, jako ty, Otče, jsi se svým Synem. Prosíme tě za naši církev i za partnerské církve a za všechny, kdo v ekumenickém hnutí usilují o jednotu Kristova lidu. Požehnej svým duchem církevním představitelům, ať dávají přednost jednotě a spolupráci před rozdělením a izolací.
 • Prosíme za jednotu všech lidí i za hranicemi církve. Ať vlády, parlamenty a jiní vůdci národů hledají nejen dobrodiní těch, kdo jim dali svoji důvěru, ale i společné dobro lidí celého světa.
 • Prosíme za tento sbor, aby byl místem jednoty a vzájemné starosti jedněch o druhé; abychom mezi sebou neměli roztržky, ale podle přání apoštola, plnou jednotu smýšlení i přesvědčení.
 • Prosíme za nemocné a všechny kdo mají obzvláštní potřebu tvé péče,  [zvláště za N. N.]. Kéž mezi námi Ježíš působí tak, jako kdysi v Galileji - kéž uzdravuje každou nemoc a každou chorobu v lidu a jeho dobrá zpráva zní všem zarmouceným myslím.
Bože, ty sám jsi tím, co potřebujeme a po čem skrytě toužíme. Odpověz nám podle své vůle k dobru našemu i těch za které jsme prosili. Zbav nás všeho strachu, sjednoť naše mysli a přijmi naši důvěru, kterou skládáme jen v tebe, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
(podle D. Nelsona z ELCA)

Preface

Je vskutku správné,
vzdávat ti naše díky a chválu, Bože,
přinášet ti oběť chvály za hlaholu polnic
a prozpěvovat žalmy tvému svatému jménu.

V Ježíši Kristu jsi nám zvěstoval dobrou zprávu
že se přiblížilo království nebeské
a povolal jsi nás k pokání a následování.
On byl zabit, ale ty jsi ho vzkřísil k životu
a jeho kříž, ačkoliv se mu posmívali jako bláznovství,
se nám zachráněným stal tvojí moudrostí a mocí,
která láme jho utlačovatele,
učí nás tvé pravdě
uzdravuje naše nemoci
a přivádí nás do tvého domu
po všechny dny našeho života.

A proto se připojujeme k chvalozpěvu, kterým tě chválí andělé
a spolu s nimi zpíváme píseň ke tvé slávě a voláme: Svatý...

Antifona k přípravě stolu Páně Dextera Domini

Hospodinova pravice se vyvýšila,
Hospodinova pravice koná mocné činy!
Nezemřu, ale budu žít,
budu vypravovat o Hospodinových činech. (Ž 118:16.17)

Antifona k přijímání Venite post me

Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.
Oni hned nechali sítě a šli za Pánem. (Mt 4:19.20)

Hudba a písně

 • V Evangelickém zpěvníku lze použít EZ 470 (Za mnou, dí Kristus, lide můj, motiv následování), dále např. EZ 440 apod. K tématu jednoty v Kristu (epištola) se hodí např EZ 582 (Toužíme v lásce), DEZ 678 (Jeden Pán, jedna víra...). EZ 27 jako zhudebnění 27. žalmu není příliš zažité, lze však použít i známější parafrázi EZ 182 (Pán Bůh je síla má); EZ 97 (viz introit a aleluja) je o něco známější.
 • Mešní zpěvy navrhují 2 písně které jsou také v EZ - část Ž  118 (viz antifona k offertoriu) a EZ 241 (Bože náš, jenžs před věky) jako zpěv k přijímání (s jiným nápěvem).