3. neděle postní A

Autor:
Publikováno:

Latinsky Oculi podle introitu Ž 25,15: Moje oči hledí stále k Pánu

Introitus

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. (Ž 25, 15-16 podle ČEPu)

 Oči mé vždycky patří k Hospodinu, on zajisté z leči vyvodí nohy mé.

Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. (Ž 25, 15-16 kralický překlad)

 Confiteor

Ježíši Kriste, ty jsi náš Pán a bratr. Tvoje láska je větší než naše srdce.

Ty nás přijímáš.

Osvoboď nás, abychom uměli přijímat sami sebe, ale také abychom se dovedli sklánět k druhým lidem.

Ty nás znáš.

Pomoz nám poznávat sebe sama, abychom se i my uměli otevírat druhým lidem.

Ty nás miluješ.

Daruj nám důvěru vnímat naše temné stránky, aniž bychom propadali strachu. Odpusť nám, co nás dělí a odděluje od tebe, nás od nás samotných a od druhých lidí. Daruj nám nové společenství s tebou a spolu navzájem. O to tě prosíme v důvěře ve tvé slitování.                          (Evangelisches Gottesdienstbuch)

 nebo

 Volejme v pokoře k Pánu:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi ospravedlnil celníky a jiné hříšníky, kteří k tobě přicházeli a vyznávali před tebou své viny. Přijmi i od nás vyznání našich hříchů a odpusť nám ve své dobrotě a lásce. Věříme, že ty máš moc hříchy odpouštět.                                          (Evangelisches Gottesdienstbuch)

 Kyrie

Pane smiluj se Kriste smiluj se Pane smiluj se nad námi.

 Slovo milosti

Vám všem, kteří takto vyznáváte, litujete svých hříchů a spoléháte na ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista, zvěstuji jako povolaný služebník slova milosti Boží: odpuštění hříchů ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.                                             (Evangelisches Gottesdienstbuch)

 nebo

 Všemohoucí Bůh se nad námi smiloval a odpustil nám pro Ježíše Krista naši vinu. V tom se ukazuje láska Boží mezi námi: Bůh svého jednorozeného Syna poslal na svět, abychom my mohli skrze něho žít.         (Evangelisches Gottesdienstbuch)

 Pozdravení pokoje (Pokud není zahrnuto v eucharistické části)

 Píseň: 155 „Hospodin, Pán Bůh svatý“ (Evangelický zpěvník)

 Vstupní modlitba

Bože, dárce svobody a naděje:

zbavuješ nás strachu, úzkosti a pocitu ohrožení

a Tvůj Syn, ukřižovaný a vzkříšený,

je odpovědí na naše otázky a potřeby.

Daruj nám, které jsi křtem přijal za své děti,

abychom dokázali žít ze své víry

a svému okolí byli věrohodnými svědky o Tvé lásce.

Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista,

Tvého Syna a našeho bratra,

který s Tebou a Duchem svatým žije a působí na věky věků.                        (Starokatolický misál)

 nebo

 Milosrdný Bože, zdroji živé vody,
ty hasíš naši žízeň a smýváš naše hříchy.
Dávej nám tuto svobodu stále.
Nech nás pít ze studny která oplývá krásou tvé pravdy
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.                                          (Renewing Worship)

 nebo

 Milosrdný Bože, ty máš v patrnosti všechny, kteří se ohýbají pod tíhou viny a bolestí. Vyslechni pozorně naše prosby. Rozprostři nad námi své mocné ruce a chraň nás před zlem skrze Ježíše Krista, tvého milovaného Syna, který s tebou a s Duchem svatým ve věčnosti žije a život tvoří.                  (Evangelisches Gottesdienstbuch)

 Čtení

Starozákonní čtení Ex 17, 1-7

 Píseň-žalm 95 „Nuž Pánu zvučně zpívejme“ (Evangelický zpěvník)

 Epištolní čtení Ř 5, 1-11

 Píseň: 368 „Ó tvůrce Duchu svatý, přijď“ (Evangelický zpěvník)

Evangelium Jan 4, 5-42

Kázání

Modlitba po kázání

 Píseň:152 „Věříme srdečně v jediného Boha“ (parafráze Apostolika)

nebo

Píseň: 464 „Biskupe věčný, Ježíši“ (píseň k večeři Páně; Credo je pak zahrnuto v eucharistické části – obě písně z Evangelického zpěvníku)

 Modlitba nad dary

Bože, náš živiteli,
sytíš nás nejen samým chlebem,
ale i slovy milosti a života.
Požehnej nás, i tyto dary
které jsme přijali z tvé štědrosti
skrze Krista, našeho Pána.                  (Renewing Worship)

 Preface

(bohoslužba, kde je zvykem dialogická forma)

Pán s vámi I s tebou

 Vzhůru srdce Máme je u Pána

 Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci Je to důstojné s spravedlivé

 nebo

 (bohoslužba bez dialogické formy)

Pán ať je s vámi se všemi. Pozdvihněme svá srdce k Pánu, bratři a sestry. Vzdávejme v modlitbě díky našemu nebeskému Otci, Neboť je to důstojné a spravedlivé.

 Vpravdě je důstojné a správné, abychom tě, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože,  ve všech dobách a na všech místech chválili a děkovali ti, skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je ten jediný, který na sebe vzal smrt za nás za všechny, abychom nezahynuli ve smrti. On je ten jediný, který zemřel za nás za všechny, abychom u tebe žili navěky. Proto andělé chválí tvou slávu, s nimi spojujeme i my naše hlasy a vyznáváme bez přestání:

 Svatý…

 Eucharistická modlitba

Děkujeme ti, Otče, jsi miloval svět tak, žes poslal svého Syna, když přišla plnost času. V něm, v Ježíši Kristu se Slovo stalo tělem, láska obětí a naděje skutečností.

 Jsme poutníci a on nám daroval na naši cestě k věčnému životu své tělo a krev jako znamení své lásky až do krajnosti

 Epikléze

Prosíme, Otče, posvěť tyto dary mocí svého Ducha, dej, ať se tento chléb a toto víno, stanou tělem a krví tvého Syna Ježíše Krista, který nám svou obětí otevírá cestu k tobě.

 Slova ustanovení

V tu noc, kdy se za nás vydal na smrt, vzal chléb, vzdal ti díky, rozlámal ho a dával svým učeníkům a řekl jim: Vezměte a jezte z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

 Stejně tak po jídle vzal kalich s vínem, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte a pijte z toho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

 Tajemství víry…

 Pamatuj na všechny, které máme rádi,

i na ty, kterým dlužíme lásku.

Pamatuj na nemocné, nešťastné a opuštěné.

A až se naplní čas a skončí naše pozemské putování,

Dej ať se se všemi věřícími setkáme ve tvém království,

kde smíme být navždy ve tvé slávě

skrze našeho Pána a bratra Ježíše Krista.

 Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče, všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen

(Upraveno podle „Eucharistické modlitby podle církevního roku“, vydala Síť s.r.o., Praha 2006)

 nebo

Buď pochválen, Bože nebe a země.

Ty jsi se smiloval nad svým stvořením,

Poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.

Děkujeme ti za záchranu, kterou pro nás tvůj Syn vydobyl na kříži.

 Epikléze

Prosíme tě: Sešli na nás svého svatého Ducha, posvěť nás a obnov nás na duši i na těle, abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína přijímali Kristovo tělo a krev k naší spáse.

Když činíme to, co on nám přikázal.

 Slova ustanovení

Náš Pána Ježíš Kristus, v té noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně tak vzal po večeři také kalich, vzdal díky a dával jim a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se vylévá na odpuštění hříchů. Toto čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

 Tajemství víry….

 Pamatujeme tedy na utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista.

Vzdáváme chválu jeho vzkříšení a jeho nanebevstoupení

a spoléháme na to, že on vládne nad celým světem.

Prosíme tě, Bože: Dej, aby se všichni, kteří přijímají jeho tělo, stali jedním tělem v Kristu, a tak shromáždi svou církev ze všech končin země

a dej abychom se všemi věřícími slavili v plné radosti hostinu ve tvém království.

Tobě buď čest a sláva skrze Ježíše Krista v Duchu svatém nyní a ve všech dobách na věky věků. Amen.

(Evangelisches Gottesdienstbuch)

 Vyznání víry - Apoštolské vyznání (Pokud není zařazeno hned po kázání)

Pozdravení pokoje (Pokud není zařazeno hned po slovu milosti na začátku)

Agnus Dei

Non sum dignus

 Antifona před přijímáním

Zdaliž chléb, který lámeme, není společenství těla Kristova

Zdaliž kalich dobrořečení není společenstvím krve Kristovy

 Vysluhování (možno zpívat píseň z dodatku k Evangelickému zpěvníku 682 „Dnes k svému stolu zve nás Pán“)

 Modlitba po přijímání

Bože, Otče všech ubohých a utiskovaných,

posílil jsi nás chlebem života a kalichem spásy

a v tomto čase chceš být s námi na všech našich cestách.

Děkujeme Ti za to a oslavujeme Tě

skrze Krista našeho Pána.

(Starokatolický misál)

 Ohlášky

Přímluvy (viz Agenda ČCE II., s. 116)

Požehnání

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 

ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 

ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Požehnej vás a provázej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otce i Syn i Duch svatý. Amen.

 Píseň 613 „Oči všech se upírají“ (Evangelický zpěvník – dodatek)