3. neděle velikonoční A

Autor:
Publikováno:

Neděle Božího milosrdenství podle introitu Misericordias Domini. Biblické texty: Sk 2,14a. 36-41; Ž 116, 1-4.12-19; 1P 1, 17-23; L 24, 13-35. Liturgická barva bílá.

Introit


Haleluja! Země je plná Hospodinova milosrdenství,
blahoslavený národ, jehož Bohem je Hospodin! Haleluja!
Žalm 33,5b.12a

nebo

Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdejte mu velkolepou chválu. Haleluja.

Confiteor


Vyznáváme ti všechny své cesty,
na kterých jsme opustili dobrou zprávu o vzkříšení.
Nechápaví a srdcem pomalí ve víře
jsme odvrátili od druhých a ve strachu ustoupili.
Vstup i za naše zavřené dveře
a vdechni do nás svého Ducha odpuštění.
Připomeň nám naši víru a posilni naši naději
abychom mohli být svědky tvé zachraňující moci.

Absoluce


Pokoj vám, sestry a bratři.
Ve křtu vás Bůh přijal za své vlastní
a jste jeho milované děti.
Ve jménu Kristově jsou vám vaše hříchy odpuštěny.
Radujte se a přijměte tuto svobodu jako dar.
Amen.

(podle ELCA)

Kyrie


Zapaluješ svým slovem naše srdce. Pane, smiluj se.
Naší nechápavé mysli otvíráš smysl svého utrpení. Kriste, smiluj se.
Dáváš se nám poznat v lámání chleba. Pane, smiluj se.

Kolekta


- ELCA:

Bože,
jehož požehnaný Syn se dal poznat učedníkům
v lámání chleba,
otevři oči naší víry, abychom jej mohli doprovázet
v jeho vykupitelském díle
skrze něho, tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme jako jediného Boha, nyní i navěky.
Amen.

nebo


Bože,
jehož požehnaný Syn se dává poznat
všem svým učedníkům v lámání chleba:
otevři oči naší víry,
abychom jej mohli spatřit v jeho vykupitelském díle
skrze něho, který s tebou a Duchem Svatým
žije a vládne jako jediný Bůh, nyní i navěky.
Amen.

- starokatolická:

Bože,
světlo tvé moudrosti osvěcuje bloudící,
aby našli svůj domov u tebe.
Pomoz nám žít tak,
abychom se bezdůvodně nenazývali křesťany,
ale skutečně jimi byli.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna, našeho Pána a bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí navěky věků.

Zpěv před evangeliem


Haleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Haleluja.

Přímluvy


Otevřel jsi, náš Pane, ve velikonočním jitře jistou cestu k budoucnosti tvého Království.
Proto se modlíme za všechny, kterým tato cesta nic neříká, za všechny, které svírá minulost jako past, za ty, kdo nemohou dál.
SPOLU TĚ PROSÍME - Pane, smiluj se!

Moc smrti byla poražena Ježíšem z Nazareta,
- a proto tě prosíme - za všechny nemocné - za postižené na těle i na duši - za ty, kdo umírají hladem - uprostřed válečného násilí - za ty, kdo nemají sílu k životu ani k lásce.
SPOLU TĚ PROSÍME - Pane, smiluj se!

Zůstáváš nám nablízku a povzbuzuješ slovem evangelia i u Kristova stolu
- proto prosíme za všechny, kdo zůstali sami, uzavřeni v cizotě, samotě nebo bolesti, zapleteni do svých problémů
SPOLU TĚ PROSÍME - Pane, smiluj se!

Tvůj Duch, který inspiroval proroky - a vedl poutníky - vzbuzuje nový život -
- otevírej naše otupělá srdce - dávej nám vždy znova s důvěrou povstávat a navzájem se posilovat důvěrou, že tvé království roste - a slavně zvítězí.
SPOLU TĚ PROSÍME - Pane, smiluj se!

(podle Petry Macháčkové)

Nad dary


Dobrotivý Bože,
přinášíme chléb a víno
pro velikonoční hostinu s Ježíšem.
Uchovávej v nás radost pokřtěných
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost
že můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat ti díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
za tvého vzkříšeného Syna, Ježíše Krista.

On vdechuje svůj pokoj do našeho strachu
a prostírá před námi bohatou hostinu,
aby se ve zvěstování tvého slova
a v lámání chleba
mohly otevřít naše oči
a naše srdce mohla zahořet láskou.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni:
Svatý...

Po přijímání


Bože, dárce všeho života,
Při lámání chleba jsme poznali vzkříšeného Krista
Živ nás tímto pokrmem stále
a dej nám schopnost,
abychom světu ukazovali tvé dobro a tvou lásku.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Požehnání


Kristus odešel, aby nám připravil místo.
Ať vám jeho vzkříšení přináší
radost a pokoj ve víře,
abyste neměli nedostatku v naději.
Amen.

Všemohoucí Bůh,
Otec, + Syn a Duch svatý
vám žehnej nyní i navěky.
Amen.

Písně


Kromě ostatních velikonočních písní v EZ a DEZ se k textu evangelia váží zejména EZ 349 V nás srdce hořelo, EZ 350 Přemohl Ježíš smrti noc, DEZ 622 Zůstaň s námi a DEZ 663 Haleluja jako zpěv před evangeliem s připomínkou události velikonočního jitra.

K rozjímání


"Vzkříšený Kristus přebývá u každého - ať poznaný nebo nepoznaný, dokonce i když o tom člověk neví - jakoby skrytě, tajně. Je palčivým plamenem v srdci člověka, světlem v temnotách. Miluje každého jako svého jediného, za každého dal svůj život, v tom je jeho tajemství. On šeptá v tichu srdce člověka: ´Já jsem to, neboj se´."
(Roger Schutz)