30. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Dt 34, 1-12; Ž 90, 1-6.13-17; 1 Te 2, 1-8; Mt 22, 34-46. Liturgická barva: zelená.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
Amen

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého ať je s vámi se všemi.

I s tebou.

Introit

Hospodin praví našemu Pánu:
Zasedni po mé pravici,
já ti položím tvé nepřátele
za podnož k nohám.

Kolekta

Bože lásky a míru,
naplň nás svým Duchem.
Dej nám svobodu,
ať nemyslíme jen na sebe a nepřehlížíme druhé.
Dej nám sílu,
ať předáváme tvé milosrdenství a tvou lásku dál,
všem lidem bez rozdílu.
O to prosíme tebe,
Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří na věky.

(starokatolická)

Dobrý Bože,
rozmnožuj v nás víru, naději a lásku.
Pomoz nám naslouchat tvému slovu,
abychom dosáhli toho, co jsi nám přislíbil.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

(starokatolická)


Pane Ježíši Kriste,
ty jsi nám přikázal, abychom milovali Boha a svého bližního
a tak naplnili celý zákon.
Pomoz nám, abychom ochotně poslouchali tvé přikázání
a nechali se vést tvou láskou.
Ty jsi naše pomoc nyní i navěky.

(podle Erneurte Agende)

verš Haleluja
Haleluja! Až se naplní čas, přivede Bůh všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. (Ef 1,10)

Přímluvy


Našimi silami nejsme schopni pomoci všem tak, jak potřebují. Proto se s pokorou
modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.
 
- Prosme za ty, kdo žijí v duchovní bídě, za ty, kdo mají strach a nevidí smysl svého
života, a za křesťany hlásající evangelium.
 
- Prosme za pronásledované a za ty, kdo nemají žádný domov, za přistěhovalce a za
mocné tohoto světa.
 
- Prosme za lidi, kterým se nedostává lásky: za ty, kdo propadli sobectví, i za
opuštěné a osamocené.
 
- Prosme za ty, jejichž rodina se rozpadla, a za děti, kterým chybí zázemí domova.
 
- Prosme za hladové, nemocné a trpící a za ty, kdo se jim snaží pomoci.
 
- Prosme za ty, kdo v našem okolí žijí bez víry, za mladé lidi hledající své místo
v životě a za sebe navzájem.
 
- Prosme za ty, kdo nám předali víru a učili nás modlit se, za všechny, kdo nám
darovali svoji lásku, a za naše nejbližší.
 
Neboť tys naše síla a naše útočiště,
tobě náleží chvála nyní i na věky věků. Amen.

(Podle www.liturgie.de / J.Rückla)

Nad dary
Otče,
přinášíme před tvou tvář chléb a víno
a prosíme tě:
Shromažďuj nás okolo svého stolu
a posiluj nás svou mocí
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Děkujeme ti, Otče na nebesích,
a velebíme tě skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on se narodil, aby nám dal nový život,
vzal na sebe bolest a smrt, aby nás osvobodil od hříchu,
vstal z mrtvých, aby nám otevřel bránu nesmrtelnosti
a usedl po tvé pravici, aby nám připravil místo ve tvém království

Skrze něho tě velebí tvoji vykoupení
a volají se sbory andělů
chválu tvé slávy:
(Sanctus)

Po přijímání

Bože, děkujeme ti,
že nám v hostině svého Syna dáváš společenství.
Prosíme tě:
zachovávej nás v Duchu svatém
a veď nás vstříc budoucímu naplnění našeho života
skrze Krista, našeho Pána.


Poslání

Ať se na vás, kteří sloužíte Bohu, ukazuje jeho dílo. (Ž 90,16)

Požehnání (srv. Mt 22,41-44)
Bůh, který povýšil svého Syna, ať se nad vámi smiluje.
Bůh, jemuž jsou poddány všechny mocnosti světa, ať vás chrání od zlého.
Bůh, který přijal lidství do své blízkosti, ať vás naplní svým + časným i věčným pokojem.


Písně:

582 (bratrská láska)
193
339, (zejména 5-8), 340 (Kristovo vyvýšení)
závěr 579