31. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Joz 3,7 – 17; Ž 66,1 – 3.6; 1Te 2,9 – 13; Mt 23,1 – 12. Liturgická barva: zelená.

Vstup

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Izraelští věřili, a proto prošli Rudým mořem jako po suché zemi.

Uvedení

Pěkně vás všechny vítám ke slavení 24. neděle po sv. Trojici. V další části bohoslužby, po vstupní písni, během kající modlitby, budeme zpívat Ebenovo Kyrie.

Píseň

217 Povstali jsme z lože svého

Kající modlitba s vyznáním vin

Před večeří Páně se odpradávna sluší sklonit ke kající modlitbě a v tichosti zpytovat své svědomí.

Vyznáváme, že zhřešíme myšlenkami, slovy i skutky. Vlastními silami se nedokážeme osvobodit. Proto, pro zásluhu Kristovu, prosme:

Bože, smiluj se nade mnou hříšným.

Sbor: Bože, smiluj se nade mnou hříšným.

Nebeský Otče, smiluj se nad námi, odejmi od nás naše viny a doveď nás do života věčného. Amen.

Kyrie

Gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi,

Bůh v nich má zalíbení.

Kolekta

Modleme se.

Bože, pastýři svého lidu, je to tvůj dar a tvé dílo, když ti lidé upřímně slouží. Zbav nás všeho, co nám brání odvaze víry se vydávat na cestu vstříc radosti, kterou jsi nám otevřel skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a na věky.

1. Čtení

Joz 3,7 – 17

Žalm

66,1 – 3.6 Nuž pojďte a Bohu plesejte

2. Čtení

1Te 2,9 – 13

Mezizpěv

481 Nám radostí jsi Pane ty (Svítá)

Evangelium

Mt 23,1 – 12

Kázání

postludium

varhanní hudba k meditaci

Credo

Milé sestry a milí bratři, vyznejme nyní všichni společně apoštolskou víru, k níž se hlásíme v jednotě s křesťany všech generací a národů:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen

Přímluvy

Modleme se k Hospodinu: Smiluj se a vyslyš nás.

Modleme se za ty, kteří jsou svěřeni naší péči: za rodiny, v nichž žijeme, za všechny, kdo jsou nám blízko a s nimiž se denně vídáme. Modleme se k Hospodinu:

Smiluj se a vyslyš nás.

Modleme se za přátelskou a humánní v ovzduší důvěry a vzájemné solidarity, za poctivost v podnikání, dobré pracovní podmínky a spravedlivé mzdy. Modleme se k Hospodinu:

Smiluj se a vyslyš nás.

Modleme se za ty, kdo žijí a pracují v nemocnicích, léčebnách a domovech důchodců, aby mohli sdílet úctu, ohled a lásku. Modleme se k Hospodinu:

Smiluj se a vyslyš nás.

Modleme se za ty, kteří mají světskou moc a byli postaveni ke správě věcí veřejných, aby chránili bezpečí, důstojnost, a spravedlnost pro všechny. Modleme se k Hospodinu:

Smiluj se a vyslyš nás.

Modleme se za všechny, kdo věří evangeliu: za jednotlivé křesťany, aby se nebáli následovat Krista, za církve, aby ve světě sloužily potřebným ke slávě jména Božího v moci Ducha svatého, který světlem a životem. Modleme se k Hospodinu:

Smiluj se a vyslyš nás.

O to vše tě s důvěrou prosíme skrze Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije na věky věků.

sbírka v předehře písně

Přinášení darů

Píseň (Obětování)

482 Chleba a víno neseme (Svítá)

Nad dary

Bože a Otče, přijmi nás s těmito dary a dej nám v této slavnosti vykoupení podíl na tvé slávě skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Pán s vámi.

I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Je to důstojné a správné, a je to naše poslání a radost, abychom ti, věčný trojjediný Bože stále vzdávali díky a chválili tě.

Vždyť tys nás životem, smrtí a vzkříšením svého Syna přičlenil ke svému lidu izraelskému a dal jsi nám podíl na všech jeho zaslíbeních. Svým Duchem jsi nás povolal do společenství svých svatých; proroků a apoštolů, matky Páně a všech věrných žen i mužů, kteří a které nás již předešli k tobě.

Proto tě chválí nebeské zástupy, k jejichž radostnému zpěvu smíme připojit i naše hlasy:

Sanctus (zpěv EZ 159)

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe.

Ustanovení

Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy:

Vezměte a jezte. To je † mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:

Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva † v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Tajemství víry

Kdykoli jíme tento chléb a pijeme tento kalich, tvou smrt zvěstujeme a na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

Otče náš

Pozdravení pokoje

Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Beránek Boží (zpěv EZ 322)

Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu.

Pane, nejsem hoden,

abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pozvání

A nyní již pojďte, neboť připraveno jest všecko.

Přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila.

Po přijímání

Dobrý Bože, byli jsme hosty u stolu tvého Syna a dělili jsme se spolu o chléb života a kalich spásy. Ochraňuj v nás nový život, kterým jsi nám daroval, abychom přinášeli plody lásky nyní a na věky.

Požehnání

Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh, Otec, Syn i Duch svatý!

Jděte v pokoji a služte Pánu.

Ohlášení

Závěrečná píseň

448 Sláva buď tobě, Bože náš