32. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Joz 24,1-3a.14-25 / Mdr 6,12-16 / Am 5,18-24; Ž 78 / Mdr 6,17-20 / Ž 70; 1 Te 4,13-18; Mt 25,1-13. Liturgická barva: zelená.

Úvod

Poslední tři neděle liturgického roku obracejí nás pohled k věčnosti. S ekumenickým lekcionářem procházíme 25. kapitolu Matoušova evangelia (podobenství o družičkách, podobenství o hřivnách a o posledním soudu). Evangelium dnešní neděle odpovídá starocírkevní perikopě pro poslední neděli liturgického roku.

Uvedení do liturgie může znít například:

Poslední neděle liturgického roku obracejí náš pohled k posledním věcem člověka a světa. Chceme se vystavit naší smrtelnosti a Boží věčnosti, abychom věděli, co máme dnes činit a kam nasměrovat svůj život.

Vstupní antifona

Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine.

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, s důvěrou přicházíme k tobě.
Pane, smiluj se.

Ty znáš naši lidskou ubohost a nouzi.
Kriste, smiluj se.

Dej, ať na sobě poznáváme moc tvé smrti a tvého
vzkříšení.
Pane, smiluj se.

Kolekta

- starokatolická:

Bože, příteli života,
nezanechal jsi Ježíše, svého Syna, ve smrti
a ve spojení s ním chceš vést k životu i nás.
Dej nám bdělá srdce,
aby, až jednou přijde, nás nenašel spící,
Tvůj Syn, Ježíš Kristus, náš Pán a bratr,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.

- luterská:

Věčný Bože,
v Ježíšovi jsi učinil počátek nového světa,
ve kterém vládne spravedlnost a láska.
Prosíme, zahrň nás a naše životy do příchodu svého království.
Tobě buď sláva navěky.

- LCA:

Nebeský Otče,
zachovej nás bdící a ostražité
když čekáme na příchod tvého Syna a našeho Pána.
Když stojí u dveří a tluče,
ať nás nenalezne spící
v bezstarostnosti a hříchu,
ale bdící v naději a radosti,
abychom s tebou mohli žít navěky.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.

nebo

Probuď nás, Pane,
abychom, až tvůj Syn přijde,
byli připraveni přijmout jej s radostí
a sloužit mu s čistým srdcem.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.

- ELCA:

Bože spravedlnosti a lásky,
osvěcuješ naši cestu životem
slovy svého Syna.
Udržuj nás bdící a dávej nám světlo,
abychom dobře viděli tvoji vůli
i potřeby druhých lidí.
Skrze Ježíše Krista,
našeho Pána a Spasitele.
Amen.

nebo

Pane,
až přijde den hněvu,
nemáme jinou naději než tvoji milost.
Zachovej nás bdící v posledních dnech
aby se naplněním naší naděje
stala radost u svatebního stolu
tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Texty: Joz 24,1-3a.14-25 / Mdr 6,12-16 / Am 5,18-24; Ž 78 / Mdr 6,17-20 / Ž 70; 1 Te 4,13-18; Mt 25,1-13.

Přímluvy

Agenda ČCE II, str. 274

nebo

Pozdvihněme své oči ke Kristu jako služebníci ke svému pánovi a prosme za potřeby naše i všech lidí.

  • Děkujeme ti, že nejsme předurčeni k hněvu, ale ke spáse. Nevíme však, který den nebo hodinu se vrátíš. Kéž je tvá církev stále místem, kde se vzájemně povzbuzujeme a budujeme. Kriste, uslyš nás. Odp.: Kriste, vyslyš nás.
  • Děkujeme ti, že v naší zemi, přes všechny hospodářské krize a politické těžkosti, má většina z nás co jíst a kde bydlet. Dávej všem vůdcům národů a států moudrost a pokoru, aby se právo a spravedlnost rozlévaly po všech zemích světa. Uč i nás rozdělovat se s druhými o dary které nám dáváš. Kriste, uslyš nás. Odp.: Kriste, vyslyš nás.
  • Prosíme tě za všechny laskavé lidi, které potkáváme každý den - na ulici, v práci, při odpočinku a zábavě, při volnočasových aktivitách pro společné dobro. Přijmi naše modlitby i za lidi, kteří nám jsou nepříjemní, za protivné šéfy a spolupracovníky, za ty, kteří jen kritizují a popichují, za ty jejichž jednání druhým ubližuje. Kriste, uslyš nás. Odp.: Kriste, vyslyš nás.
  • Prosíme tě za ty, kdo potřebují uzdravení a zacelení. Použij nás jako posly své lásky a dej jim okusit dotyk své péče. Prosíme tě zvláště za všechny nevyléčitelně nemocné a za ty, kteří chtějí zkrátit svůj vlastní život, protože se pro ně stal jen utrpením. Kriste, uslyš nás. Odp.: Kriste, vyslyš nás.
  • Prosíme tě za ty kdo umírají i ty, kteří ztratili někoho blízkého, aby nezůstávali v nevědomosti o naději, kterou mají ve tvém vzkříšení a tvém budoucím příchodu. Kriste, uslyš nás. Odp.: Kriste, vyslyš nás.

Nebeský Otče, dávej nám sílu, když jsme unaveni, udržuj nás bdící, když se stáváme bezstarostnými a naplňuj nás nadějí na příchod tvého Syna ve slávě, když už chceme všechno vzdát. Jen ty nás můžeš zachovat v pravé víře, vyslyš tedy naše modlitby ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který žije a vládne s tebou a Duchem svatým jako jediný Bůh nyní i navěky.

Amen.


Nad dary

Bože a Otče,
to, co přinášíme před Tvou tvář,
jsou jen obyčejné věci.
Věříme, že nám dáš ve své dobrotě
podíl na plnosti svého života.
Prosíme Tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Je to důstojné a spravedlivé Tě chválit,
Bože, náš Otče,
skrze Tvého Syna Ježíše Krista.
Ty jsi ho povýšil na Pána stvoření,
aby Ti jednou předal království:
království věčné a všechno obsahující,
království pravdy a života,
království svatosti a milosti,
království spravedlnosti, lásky a míru.
Pak se každý skloní před jménem Ježíš
a nebe i země bude zvěstovat Tvou slávu.
Proto se všemi anděly a svatými
plni radosti zpíváme (voláme): Svatý...

Po přijímání

Dobrotivý Bože,
děkujeme Ti, že jsi nás nasytil
svým slovem a chlebem života.
Zachovávej v nás svou lásku
a veď nás cestou k sobě
skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál

Písně

EZ 270 Prociť, prociť (chorál Wachet auf, ruft uns die Stimme EG 147 pro konec církevního roku - četné úpravy J. S. Bacha aj.)

EZ 360 My čekáme, kdy zavítáš (nebo další z okruhu "druhý příchod")
DEZ 675 Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli
DEZ 690 Soudce všeho světa, Bože
Svítá 398 Zní, zní, zní