33. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Předposlední neděle v církevní roce (v ambroziánském kalendáři již součást adventu). První čtení: Sof 1:7.12-18 nebo Sd 4:1-7; mezizpěv: Ž 90:1-8.(9-12) nebo Ž 123; druhé čtení: 1Te 5:1-11; evangelium: Mt 25:14-30. Liturgická barva zelená.

Introitus

Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním,

tvůj zákon mám ve svém nitru (Ž 40, 9)

nebo

Introitus Dicit Dominus

To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám,
je výrok Hospodinův,
jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu:
chci vám dát naději do budoucnosti.
Budete mě volat a chodit ke mně,
modlit se ke mně a já vás vyslyším,
Dám se vám nalézt, a změním váš úděl.
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství,
uděl nám svou spásu! (Jer 29:11.12.14 + Ž 85)


Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi.

Vstu

 

Confiteor

Vyznejme společně, že jsme zhřešili myšlením, slovy i skutky.

Z naší hříšnosti a porušenosti se vlastními silami nemůžeme osvobodit, proto se obracíme k milosrdnému Bohu a voláme:

Bože, smiluj se nad námi hříšnými.

Odpusť nám naše viny

A doveď nás k životu věčnému.

(Evangelisches Gottesdienstbuch)

Pane, smiluj se

Kriste, smiluj se

Pane, smiluj se nad námi

 

Píseň: 169 Pánu novou píseň zpívejte (Evangelický zpěvník) nebo EZ 446

 

Vstupní modlitba (kolekta)

Milosrdný Bože,

Žijeme z tvé moci a plnosti tvých darů.

Dej, abychom smýšleli podle tvé vůle,

abychom činili to, co je správné,

abychom žili tak, jak se ti tobě líbí.

Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,

který s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a působí na věky.

(Evangelisches Gottesdienstbuch)

nebo

Milosrdný Otče, prosíme tě:

zahrnuj nás svými dary na všech našich cestách,

nechť nás předcházejí, nechť jdou za námi.

Dej, ať nás vedou k činům lásky.

Skrze Ježíše Krista, tvého Syna,

v němž jsi zjevil své slitování,

jež darem dáváš nyní i na věky.

(Evangelisches Gottesdienstbuch)

nebo

 

Štědrý Bože,

ve světě, který stojí na zákonitosti zisku a ztrátě,

máme strach, že vše nakonec ztratíme.

Dej nám odvahu s tebou počítat.

Dej nám podíl na plnosti tvé spravedlnosti,

abychom získali život skrze Ježíše Krista.

(Evangelisches Gottesdienstbuch)

nebo

Pane Bože,
vládni našim srdcím i myslím tak,
abychom vždy zachovali v paměti
konec všech věcí a den soudu
a došli života podle Tvé vůle zde
a života věčného s Tebou v budoucím věku
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

nebo

Všemohoucí a stále živý Bože,
předtím než byla založena země
a dokonce i poté, co zanikne
jsi jediný a pravý Bůh.
Vlom se do našeho krátkého okamžiku života
a dej nám uvidět znamení
své konečné vůle a záměru
skrze svého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána.

(LCA)

nebo

Nevýslovně veliký Bože,
od tebe pocházejí naše talenty,
které často tak úzkostlivě skrýváme.
Dej nám poznání,
že získáváme, když se dokážeme rozdávat.
Prosíme tě o to
skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

(starokat.)

nebo

Spravedlivý Bože, náš milosrdný Pane,
tobě patří země i všichni, kdo ji obývají
a dáváš nám všechno co máme.
Uč nás sloužit ti ve spravedlnosti a moudrosti
a připrav nás k radosti ze dne tvého příchodu
skrze Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele.
Amen.

(ELCA)

Starozákonní čtení Sd 4, 1-7

Žalm 123

Epištola 1 Te 5, 1-11

Píseň: 636 Z tvé ruky, Pane můj (Evangelický zpěvník, dodatek)

Haleluja

Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: „Hospodin je velký“ ti, kdo milují tvou spásu.

Haleluja

Evangelium Mt 25, 14-30

Kázání

Píseň: 236 Ježíši, Pane nejvyšší (Evangelický zpěvník)

Preface

K: Pán s vámi.

V: I s tebou.

K: Vzhůru srdce.

V: Máme je u Pána.

K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

V: Je to důstojné a spravedlivé.

 

Je to dobré a spravedlivé,

abychom ti, Otče na nebi, děkovali

a s celým stvořením tě chválili.

Neboť v tobě žijeme, pohybujeme se a tvoji jsme

a každý den znovu zakoušíme tvou lásku.

Již v tomto životě nám dáváš svého svatého Ducha

jako zárukou věčného života a věčné slávy.

Skrze něj jsi vzkřísil z mrtvých

Ježíše, našeho Pána a bratra,

a tak jsi nám dal naději,

že i my z mrtvých vstaneme.

Proto se připojujeme k chvalozpěvu celého vesmíru

a se vším, co jsi stvořil,

radostně zpíváme (voláme):

 

Sanctus

V: Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů.

Nebe i země jsou plny tvé slávy.

Hosana na výsostech.

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Hosana na výsostech.

 

Postsanctus

Buď pochválen, Bože nebe a země.

Ty ses smiloval nad svým stvořením,

Poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.

Děkujeme ti za záchranu, kterou pro nás tvůj Syn vydobyl na kříži.

Prosíme tě: Sešli na nás svého svatého Ducha, posvěť nás a obnov nás duši i na těle, abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína přijímali Kristovo tělo a krev k naší spáse.

Když činíme to, co on nám přikázal.

 

Náš Pána Ježíš Kristus, v té noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně tak vzal po večeři také kalich, vzdal díky a dával jim a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se vylévá na odpuštění hříchů. Toto čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Tajemství víry….

Pamatujeme tedy na utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista.

Vzdáváme chválu jeho vzkříšení a jeho nanebevstoupení

A spoléháme na to, že on vládne nad celým světem.

Prosíme tě, Bože: Aby se všichni, kteří přijímají jeho tělo, stali jedním tělem v Kristu, a tak shromáždi svou církev ze všech končin země a dej, abychom se všemi věřícími slavili v plné radosti hostinu ve tvém království.

Nechť je tobě čest a sláva skrze Ježíše Krista v Duchu svatém nyní a ve všech dobách na věky věků. Amen.

 

Přímluvy

Jako děti přicházejí k otci a matce, tak i my přicházíme k tobě, Bože. Přicházíme s naší radostí a vším, co nás trápí, s mnoha možnostmi a přece stále znovu v koncích, se strachem, ale také s nadějí. Přicházíme za tebou s lidmi, jimž jsme zavázáni, prosíme tě o tvou pomoc a voláme: Pane, smiluj se.

Myslíme na ty mnohé z nás, kteří se cítí sami a opuštěni, jimž chybí člověk, který umí vyslechnout, pochopit a poradit. Nedovol, abychom žili vedle sebe a nedbali o sebe. Pomoz nám, abychom k sobě byli pozorní, citliví a trpěliví. Proto voláme: Pane, smiluj se.

Prosíme tě za lidi, kteří nemají čas ani sami na sebe, kteří se ničí úmornou prací, jsou neklidní a uštvaní. Dej jim příležitost k vydechnutí, k tichu a k rozhovoru. Pomoz jim, aby uviděli, jak na tom jsou. Kvůli nim voláme: Pane, smiluj se.

Prosíme tě za lidi, kteří mají strach, strach z lidí, strach sami ze sebe, strach ze života, strach ze smrti, strach z mnoha dalších věcí (...). Dej, aby v tobě našli svůj mír. Pomoz nám přijmout utrpení, které nás čeká. Proto voláme: Pane, smiluj se.

Prosíme tě také za ty, kdo jsou sebevědomí, odvážní a jistí, za ty, kterým se vše daří, kteří bez námahy dosahují uznání a úspěchů. Chraň je lehkomyslnosti a pýchy. Dej jim potřebný cit pro zranitelnost druhých. Kvůli nim voláme: Pane, smiluj se.

 

Myslíme na všechny, kdo jsou smutní, protože je potkalo zklamání, protože se jim pokazil vztah, protože selhali, protože se jim zdá, že nemohou nic změnit. Dej jim trpělivost a nedopusť, aby ztratili naději. Otevři jejich srdce pro slova, která je potěší a dodají jim odvahy. Kvůli nim voláme: Pane, smiluj se.