4. neděle v postu A

Autor:
Publikováno:

Latinsky Laetare. Liturgické barvy: fialová nebo růžová. Haleluja a Gloria odpadají.

Vstup

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.
I s tebou.

Veselte se s Jeruzalémem a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete (Iz 66,10).

Píseň
Samému Bohu sláva, čest (EZ 15)

Confiteor a Kyrie
(podle Ž 51)

Smiluj se nad námi, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď naše nevěrnosti. Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.

Naši nepravost smyj z nás dokonale, očisť nás od našeho hříchu. Kriste, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Doznáváme se ke svým nevěrnostem, svůj hřích máme před sebou stále.

Pane, smiluj se.

Kolekta

Bože, ty miluješ člověka a pro naši záchranu vykonáš všechno. Dej, ať jsme otevřeni přijmout tvou pomoc a daruj nám správné vidění světa, abychom nezabloudili ve svém životě a došli k cíli, kterým jsi ty sám. Prosíme tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou Duchem svatým žije a působí na věky věků.

Starozákonní čtení: 1Sa 16,1 - 13

Žalm 23
Hospodin ráčí sám pastýř můj býti (EZ 23)

Epištolní čtení: Ef 5,8 - 14

Píseň
Přišli jsme, ó Ježíši (EZ 438)

Evangelium: J 9,1 - 41

Píseň
Jezu Kriste, štědrý kněže (EZ 308)

Nad dary


Nebeský Otče, posvěť tento chléb a víno, které přinášíme před tvou tvář, a učiň z nich znamení nového života v Kristu. Amen

Preface a sanctus


Pán s vámi.

I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

Děkujeme ti, všemohoucí Otče, a oslavujeme tě skrze Krista, našeho Pána. Ty jsi Stvořitel našeho světa, jeho bohatství a jeho krása jsou tvé dary. Tys nám zachoval věrnost, když jsme my nedbali tebe a tvých darů. V Kristu jsi k nám přišel, sdílel jsi s námi samotu a bolest, nesl jsi následky naší viny a vytrpěl jsi smrt. Skrze svatého Ducha při nás působíš, ve své církvi a dokonce ve tvém světě. Proto se připojujeme k hlasu proroků a apoštolů, k hlasu matky Páně a všech, kdo spolu s anděly tvoří tvůj nebeský zástup, a zpíváme:

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe (Ez 159,3).

Ustanovení


Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte. To je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl: Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Epikléze


Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

Otče náš


Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Beránek Boží


Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu (EZ 322)

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Po přijímání


Děkujeme ti, Bože, za tento pokrm a za tvé slovo - pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. Uzdrav slepotu našich srdcí, abychom poznali, co je před tebou správné, a abychom tě upřímně milovali. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Požehnání


Hospodin ať ti žehná a chrání tě. Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh, Otec, Syn i Duch svatý!

Píseň závěrečná
I když se rozcházíme (EZD 685)

(Upraveno pro bohoslužbu českolipského farního sboru ČCE s použitím Agendy ČCE, Evangelického zpěvníku, Evangelisches Gottesdienstbuch a Starokatolického misálu.)