4. neděle velikonoční A

Autor:
Publikováno:

Neděle "dobrého Pastýře" (podle evangelia), introitus Misericordia nebo Jubilate, liturgická barva bílá. Koresponduje s propriem 3. neděle velikonoční podle luterského lekcionáře.

Introitus Jubilate:

Jásej Bohu, celá země, haleluja!
Pějte žalmy k slávě jeho jména,  haleluja!
Jeho chválu šiřte chvalozpěvem, haleluja, haleluja.
V: Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! *
Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.
(Ž 66,1-2, V: 3)

nebo introitus Misericordia jako minulou neděli

Vstupní modlitba

- Erneuerte Agende:


Pane Ježíši Kriste,
neustále zkoušíme převzít svůj život do vlastní režie,
důvěřujeme falešným pánům a jsme zklamáni.
Ty jsi ten pravý Pán a Pastýř,
veď nás po tvých cestách,
aby nám nic nescházelo.
Přiveď nás do svého stádce
a uchovej nás ve tvém společenství.
Neboť ty žiješ a vládneš navěky.

-
lutherská (ELCA):

Bože, náš pastýři,
ty znáš své ovce jménem
a vedeš nás bezpečně údolím stínu smrti.
Veď nás svým hlasem
abychom mohli kráčet v jistotě a bezpečí
k radostné slavnosti připravené ve tvém domě
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.

- starokatolická:


Bože, pastýři svého lidu,
tys nezanechal svého Syna Ježíše napospas smrti,
ale probudil jsi ho k životu bez konce.
On nás všechny nazývá jménem
a volá nás ke svobodě.
Dej, abychom slyšeli jeho hlas
a následovali ho na cestách našeho života.
Skrze něho tě chválíme v Duchu svatém
dnes a navěky.

- lutherská (LCA):

Bože pokoje,
ty jsi vyvedl ze smrti našeho Pána Ježíše Krista
velkého Pastýře ovcí.
Vyzbroj nás skrze jeho krev,
která pečetí věčnou smlouvu,
všemi dobrými věcmi, které potřebujeme
ke konání tvé vůle
a konej v nás to, co ti je milé.
Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána
který žije a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.

nebo

Milující Bože,
děkujeme ti za to, že tvůj Syn Ježíš
je dobrý pastýř, který se stará o svůj lid.
Otevři naše srdce, abychom slyšeli jeho hlas,
abychom ho poznali, když nás volá jménem
a následovali ho kamkoliv nás povede.
neboť on žije a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.

Biblické texty:


Sk 2,42-46;  Ž 23;  1P 2, 19-25;  J 10,1-10

Zpěv mezi čteními

Ž 23 nebo Alleluia Redemptionem:

Haleluja!
Hospodin seslal svému lidu vykoupení, *
ustanovil navěky svou smlouvu
(Ž 111:9)

Zpěv před evangeliem:


Haleluja!
Pán z nás učinil svůj lid a ovce své pastvy.
Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen!
Haleluja!

nebo Alleluia Ego sum pastor bonus

Haleluja!
Já jsem dobrý pastýř +
a znám své ovce *
a mé ovce znají mne.
(J 10:14)

Modlitba po evangeliu:

To bylo evangelium našeho Pána.
Chvála tobě, Kriste.
Děkujeme ti, Pane Ježíši
že jsi svým ovcím bránou do života.
Veď nás, abychom tě poznali a následovali.
Amen.

Přímluvy:


Agenda ČCE II, str. 170

Antifona k přípravě stolu Páně Deus, Deus meus

Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu,
má duše po tobě žízní,
v tvém jménu pozvedám dlaně, haleluja!
(Ž 63:2a.5b)

Nad dary:


Bože něžné lásky,
připravuješ nám stůl života a plníš nám kalich spásy.
Daruj nám příbytek ve společenství našeho Spasitele
a dobrého pastýře Ježíše Krista, našeho Pána.

Preface


- luterská:


Vpravdě je důstojné a správné,
abychom tě, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože,
v každém čase a na všech místech chválili
a děkovali ti skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Co bychom byli bez tvé každodenní laskavé péče,
a přece kdo jsme, že s námi činíš div svého smíření.
Krista, kterého svět zavrhl a ukřižoval,
jsi pozvedl z hrobu,
a nám, kteří jsme vinni jeho smrtí, jsi daroval spásu a život.

Proto s celým stvořením zpíváme.
Proto stojíme v zástupu těch, kdo o tobě svědčí od počátku světa.
Proto se přidáváme k chvále tvé slávy
a bez konce vyznáváme se všemi anděli:

- starokatolická:


Děkujeme ti, svatý Otče,
a chválíme tě skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

V něm jsi se ukázal lidstvu jako Otec
a přijal nás za své milované děti.
V jeho vzkříšení jsi překonal moc smrti
a povolal i nás k věčnému životu.
Jako dobrý pastýř nás živí tvůj Syn hostinou své lásky
a naplňuje nás svým Duchem,
abychom dosáhli cíle svého života.

Proto tě chválíme s celým stvořením
a plni velikonoční radosti zpíváme:

- nebo:


Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost
že můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat ti díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
za tvého vzkříšeného Syna, Ježíše Krista.

On je pastýřem všech, kdo u tebe hledají spásu,
utírá každou slzu z jejich tváří
a prostírá před nimi stůl tvé dobroty.

A proto s anděly, archanděly a všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé svaté jméno a voláme: Svatý...

- podle D. Nettletona:

Je vskutku správné, Bože,
vzdávat ti naše díky a chvály
neboť před námi prostíráš stůl života
a zveš nás, abychom z něj v hojnosti jedli a pili.

Když jsme se zatoulali jako ztracená ovce
a chodili jsme údolím stínu smrti,
poslal jsi svého Syna Ježíše
který nevinně trpěl a snášel bolest
a oplácel jen milosrdenstvím a životem.
Když nás volal, abychom uposlechli jeho hlas
a vrátili se k tobě,
vynesl naše hříchy na dřevo kříže
a když jsi ho vzkřísil, vysvobodil nás,
abychom jeho, pastýře a strážce duší
následovali po správných cestách
do života v plnosti.

A proto se připojujeme k jásotu
celého nebe i celé země
a spolu s nimi zpíváme píseň tvé chvály: Svatý...

Antifona k přijímání Ego sum pastor bonus

Já jsem dobrý pastýř, haleluja!
znám své ovce a mé ovce znají mne, haleluja, haleluja!

Po přijímání:


Pane a Spasiteli, dobrý pastýři:
přivádíš nás k pramenům života.
Dej, ať v síle tohoto pokrmu dosáhneme
tvého věčného království,
kde bude jeden pastýř a jedno stádo.
Tobě buď chvála a čest na věky věků.

Poslání:


A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
(Židům 13,20-21)


Písně:


velikonoční z EZ a DEZ,
dále EZ 241, EZ 417, EZ 420, EZ 482, DEZ 607