5. neděle v postu A

Autor:
Publikováno:

Judica nebo Smrtná neděle. Liturgická barva fialová. Gloria a Haleluja odpadají.

Úvodní poznámky

Tradiční perikopou 5. neděle postní je J 8:46-59 (diskurs o Abrahamovi a zaslíbení věčného života těm, kdo zachovávají Ježíšovo slovo). K tomuto evangeliu (motiv pokusu Ježíše kamenovat) se vztahují také tradiční liturgické zpěvy (viz introit, graduale, tractus).

Ekumenický lekcionář nabízí oddíl o vzkříšení Lazara (J 11:1-45), kde je Ježíšovo zaslíbení života a jeho moc nad smrtí znázorněna příběhem ("znamením").

Introitus Judica

Dopomoz mi, Bože, k právu,
ujmi se mého sporu,
dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem,
před člověkem záludným a podlým!

V: Sešli své světlo a svoji věrnost;
ty ať mě vedou,
ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře,
k příbytku tvému,

(Ž 43:1-3)

Vyznání vin (formou litanie)

Pojmenujme před Bohem i sebou navzájem
naše suché kosti a náhrobní kameny
a prosme o milosrdenství:

Kameny v našich očích a uších: Kyrie eleison.
Kameny blahobytu jen pro někoho: Kyrie eleison.
Kameny zaměstnanosti a nedostatku času: Kyrie eleison.
Kameny neodpuštěných křivd: Kyrie eleison.
Kosti evangelia bez učedníků: Kyrie eleison.
Kosti církve bez svědků: Kyrie eleison.
Kosti světa bez spravedlnosti: Kyrie eleison.
Kosti odmítnutých příležitostí: Kyrie eleison.
Kosti ignorované lásky: Kyrie eleison.

Kolekta

- z Erneuerte Agende:

Laskavý Bože a Otče,
abys nás zachránil
dopustil jsi utrpení a smrt svého vlastního Syna.
Prosíme tě,
pomoz nám, abychom v této postní době
rozjímali o oběti Ježíše Krista
a zůstávali stále v tvé lásce.
Prosíme skrze něho, našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

- anglikánská:

Prosíme tě, Všemohoucí Bože,
shlédni milostivě na svůj lid,
aby tvá dobrota jej v každém čase řídila
a chránila jej na těle i na duši.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

- starokatolická:

Bože, náš Otče
zbavuješ nás tíhy hříchů
a otvíráš před námi novou budoucnost.
Tvůj syn Ježíš z lásky k nám trpěl a zemřel
a skrze něho nám ve křtu dáváš
nový, věčný život, který je silnější než smrt.
Dej, ať na sobě poznáváme moc jeho smrti a vzkříšení
a vydáváme o něm věrohodné svědectví.
Prosíme tě o to skrze něho,
našeho Pána a bratra Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

- lutherská (LCA):

Nejmilosrdnější Bože,
ty jsi spasil lidstvo
smrtí a vzkříšením svého Syna Ježíše Krista.
Posilni naši víru v toho, který trpěl na kříži,
abychom jednou mohli povstat v moci jeho vítězství.
Neboť on žije a vládne
s tebou a s Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i na věky.

- lutherská (LCA):

Ježíši, náš Spasiteli,
ty jsi přišel proto, abys nám dal život
skrze své utrpení a smrt.
Dej, ať tě následujeme
na cestě, po které nás vedeš,
neboť známe její cíl - náš domov u Boha.
Neboť ty žiješ a vládneš
s Otcem a Duchem svatým
jako jeden Bůh, nyní i navěky.

- lutherská (ELCA):

Všemohoucí Bože,
tvůj Syn přišel do světa
aby nás všechny vysvobodil z hříchu a ze smrti.
Rozprostři nad námi moc svého Ducha
abychom mohli povstat k novému životu v Kristu
a sloužili ti ve spravedlnosti po všechny dny
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.

- podle Australské unionované církve:

Milující Bože, náš Otče,
viděli jsme tvůj soucit
zjevený v Ježíšových slzách pro jeho přítele Lazara.
Podívej se dnes na zármutek své církve
která pláče pro tvé děti mrtvé ve svých hříších.
Mocí svého Ducha je povolej zpátky do života.
Prosíme o to skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna, který s tebou žije a vládne
v jednotě Ducha svatého
jako jeden Bůh nyní i navěky.

Graduale Eripe me, Domine

Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine,
Nauč mě plnit tvou vůli. (Ž 143:9a.10a)

V: Vysvoboditeli od nepřátel, +
pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají, *
ty mě násilníku vyrveš. (Ž 18:49)

Tractus Saepe

Jak často mě už od mládí sužovali.

V: Izrael ať řekne:
jak často mě už od mládí sužovali,
V: Po zádech mi orali oráči,
vyorali dlouhé brázdy.
V: Hospodin je spravedlivý,
postraňky těch svévolníků přeťal. (Ž 129:1-4)

Zpěv před evangeliem

Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo věří ve mne, neumře navěky.

nebo

Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od hříchů.

Texty:

Ez 37, 1-14 (údolí suchých kostí)
Ž 130 (Z hlubokosti volám k tobě)
Ř 8, 6-11 (dát se vést Duchem je život)
J 11, 1-45 (vzkříšení Lazara)

Přímluvy

Za všechny, kdo jsou trápeni nepřízní a odstrkováním, prosíme Pána, který zachraňuje, a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Za lidi, kteří s křesťanskou láskou podepírají trpící, prosíme Pána, který je milosrdný, a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Za všechny, kdo přišli na tyto bohoslužby,
aby hledali Boha a modlili se k němu,
prosíme Pána slávy a říkáme:
Vyslyš nás Bože, a smiluj se.

Za odpuštění všech našich hříchů
prosíme našeho mírného Pána a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Za klid a bezpečí pro všechny, kteří zesnuli v Pánu, prosíme Pána živých i mrtvých a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Za všechny, kdo vládnou a vykonávají moc,
prosíme o Boží přispění,
aby se starali o právo a spravedlnost, a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Za dobré počasí, příznivý déšť
a osvěžující vítr v proměnách ročních dob
prosíme Toho, který řídí běh světa, a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Za všechny, kdo uslyšeli volání k víře
a zatoužili po Boží milosti,
prosíme o Boží smilování a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Za všechny, kdo se zamotali do lidských slabostí, povrchnosti a omylů,
prosíme o lásku našeho Spasitele a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Pane, náš Bože,
tobě vděčíme za svůj život,
uprostřed světa plného změn a pomíjivosti.
Posilni naši naději,
že se dobro ukáže jako silnější než zlo
a život mocnější než smrt.
O to tě prosíme
skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který nás předešel ve smrti a vzkříšení
a žije s tebou nyní a vždycky a navěky.
Amen.

Nad dary

Bože, dárce všech dobrých darů,
přinášíme ti chléb a víno,
znamení tvé dobroty, kterými nás živíš.
Děkujeme ti a chválíme tě
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Děkujeme ti, Otče na nebi,
a chválíme tě skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
On nás miloval a vydal se za nás na smrt.
Zemřel za všechny,
abychom nebyli zatraceni,
nýbrž abychom dosáhli věčného života.
Skrze něho tě chválí všichni spasení,
kteří se spojují s kůry andělů
ke chvále tvé božské slávy.

nebo

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti vždy a všude vzdávali díky,
Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Neboť on je naše vzkříšení a život;
slitovává se nad námi a má s námi soucit
jako se svým přítelem Lazarem;
a jako Lazara zavolal z hrobu,
tak i nás skrze křest volá ze smrti k životu.

A proto ti děkujeme a se všmi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:

Antifona k přijímání Videns Dominus

Viděl Pán naříkat sestry Lazarovy u hrobu
zaplakal před Židy a zvolal:
"Lazare, vyjdi ven!"
- a vyšel s ovázanýma rukama a nohama
ten, který byl již čtvrtý den mrtev.

(podle J 11:33.35.43.44.39, možno kombinovat s Ž 130)

Po přijímání

Veliký Bože, ty nám dáváš
ve slavení eucharistie společenství s tebou
a mezi námi navzájem.
Dej, ať jsme živými údy těla tvého Syna,
který se s námi sjednotil v této hostině,
Kristus, náš Pán.

Písně


EZ 308 Jezu Kriste, štědrý kněže
EZ 495 Z hlubokosti volám k tobě (možno jako žalm)
DEZ 648 Kristus je má síla
DEZ 662 Do země se skrývá