5. neděle velikonoční A

Autor:
Publikováno:

Introitus Cantate, texty Sk 7:55-60; Ž 31:1-5.15-16; 1Pt 2:2-10; Jan 14:1-14, liturgická barva bílá.

Úvod

Introitus Cantate

Zpívejte Hospodinu píseň novou, haleluja!
neboť učinil podivuhodné věci, haleluja!
zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,
V: zvítězil svou pravicí, * svou svatou paží!
(Ž 98:1.2)

Výzva k vyznání hříchů

Kámen, který odhodili stranou architekti hříchu a smrti
je tím, který se stal základem vykoupení,
úhlelným kamenem milosti a naděje.
Vyznejme se svobodně a otevřeně Bohu
který nás nezahanbí
ale odpouští nám a vítá nás domů.

Kyrie

I když jsme znali cesty k Bohu a bližním
volili jsme si své vlastní, sobecké cesty.
Poprosme Pána aby nám odpustil
a nasměroval nás správným směrem.

Pane Ježíši,
ty jsi jediná cesta k Otci,
nenech nás bloudit v beznaději.
Pane smiluj se. Pane smiluj se.

Ježíši Kriste,
ty jsi kráčel bolestnou cestou kříže.
Dej nám odvahu tě na ní následovat.
Kriste smiluj se. Kriste smiluj se.

Pane Ježíši,
 ty jsi byl vždy na cestě k druhým lidem.
Ber i nás na tuto cestu.
Pane smiluj se. Pane smiluj se.

Absoluce

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!
Věřte v Boha; věřte i ve Krista, kterého Bůh poslal; (J 14:2)
neboť každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.
Vždyť nyní jste lid Boží a došli jste slitování. (1Pt 2:10)

Kolekta

Všemohoucí Bože,
tvůj Syn Ježíš Kristus je cesta, pravda a život.
Dej nám milost vzájemně se milovat,
následovat jej na cestě jeho přikázání
a sdílet jeho vzkříšený život s celým světem,
neboť on žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
(ELCA)
nebo

Bože, náš Otče,
tys nás vykoupil skrze svého Syna
a ujal ses nás jako svých milovaných dětí.
Pohleď na všechny, kdo věří v Krista
a dej, ať ve spojení s tebou
najdou pravou svobodu.
Skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
který v jednotě Ducha svatého,
s tebou žije a působí navěky.
(starokat.)

1. čtení

Sk 7:55-60 Umučení Štěpána.

Zpěv mezi čtením

Ž 31:2-6, 15b-17 Do tvých rukou, Hospodine, poroučím ducha svého. (Ž 31:6)

nebo

Alleluia Dextera Domini

Haleluja!
Hospodinova pravice koná mocné činy!
Hospodinova pravice se vyvýšila!
(Ž 118:15b.16a)

Epištola

1 Pt 2:2-10 Boží lid je vyvolen k hlásání jeho mocných činů.

Verš před evangeliem

Haleluja.
Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
(J 14:6)
nebo

Alleluia Christus resurgens

Haleluja.
Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá,
smrt nad ním už nepanuje.
(Řím 6:9)

Evangelium

J 14:1-14 Kristus je cesta, pravda a život.

Přímluvné modlitby

V důvěře v Boží vedení přednesme Bohu své prosby a přímluvy:
  • Vybuduj si z nás Pane svůj duchovní dům a své svaté kněžstvo, abychom ti mohli přinášet duchovní oběti tobě příjemné a druhým prospěšné. Dej své církvi jednotu a pokoj.
  • Uč nás zodpovědnosti v právech a povinnostech občanů naší země a členů lidské pospolitosti. Dej naší společnosti představitele, kteří jí budou ochotně sloužit a nebudou pronásledovat nebo ponižovat ty, kteří s nimi nesouhlasí. Dej jednotu a pokoj i naší zemi.
  • Posiluj trpící a nemocné v důvěře, že kdokoliv věří v tvého Syna, nebude zahanben a je stále ve tvém pohledu a tvé mysli. Připomínáme ti zvláště N., dej mu/jí svůj pokoj.
  • Chraň nás od pokušení a dej pokoj víry těm, kdo jsou úzkostliví nebo skleslí.
Kdysi jsme nebyli lid, ale dnes jsme tvým lidem; kdysi pro nás nebylo slitování, ale nyní jsme slitování přijali. Děkujeme ti za tvé milosrdenství a za odpovědi na naše modlitby. Dej nám odvahu sloužit ti statečně jako tvůj jáhen a mučedník Štěpán, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Antifona k přípravě stolu Páně Jubilate Deo

Hlahol Bohu, celá země!
Pějte žalmy k slávě jeho jména.
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,
budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.
(Ž 66:1.2a.16)

Preface I. (větší)

Je vskutku správné, Bože,
vzdávat ti naše díky a chvály
neboť jsme okusili tvoji dobrotu
a naše životy jsou bezpečné ve tvých rukou.

Ty jsi položil úhelný kámen stvoření
a země i nebe jsou dílem tvé ruky
Skrze své proroky jsi zaslíbil položit kámen na Sionu
jako místo útočiště pro své věrné
a jako překážku pro ty, kdo odmítli tvoji cestu.

V Ježíši Kristu se tvé zaslíbení naplnilo.
Přišel mezi nás jako cesta, pravda a život
a v něm vidíme tebe, Otče.
Když ho odmítli a ukřižovali,
vložil svého ducha do tvých rukou
ale tys jej vzkřísil k novému životu
a posadil jsi jej po své pravici.
Nyní nám u tebe připravuje místo
a přivádí nás k tobě
abychom mohli být svatým kněžstvem
a přinášet duchovní oběť tobě příjemnou.

A proto se připojujeme k jásotu
celého nebe i celé země
a spolu s nimi zpíváme píseň tvé chvály: Svatý...

Preface II. (menší)

Je to vskutku správné, náš úkol a naše radost
že můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat ti díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
za tvého vzkříšeného Syna, Ježíše Krista.

On přišel mezi nás jako cesta, pravda a život
a učinil nás svým svatým kněžstvem,
abychom ti mohli přinášet
duchovní oběť tobě příjemnou.

A proto se připojujeme k jásotu
celého nebe i celé země
a spolu s nimi zpíváme píseň tvé chvály: Svatý...

Antifona k přijímání Tanto tempore

Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš?
Kdo vidí mne, vidí Otce.
Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně?
(podle J 14:9-10)