6. neděle velikonoční A

Autor:
Publikováno:

neděle Rogate, texty: Sk 17, 22-31; Ž 66, 8-20; 1P 3, 13-22; J 14, 15-21; liturgická barva: bílá. Neděle není nazvaná podle začátečních slov vstupní antifony, ale podle liturgického zvyku konat procesí (prosebná a kajícná procesí mezi 5. nedělí velikonoční a nanebevstoupením Páně)

Introitus

Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.

Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.

Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost. (Ž 66,16.17.19)

Pozvání k vyznání hříchů

Jsme zde shromážděni, abychom společně naslouchali Božímu slovu, volali k Bohu písní a modlitbou a ve svaté večeři přijali tělo a krev Ježíše Krista.

Křtem jsme byli zachráněni z hříchu a smrti, a byli jsme přijati do společenství Kristova nového života.

Protože jsem se však odchýlili z cesty Boží
a vlastní silou se nemůžeme vrátit zpět,
prosme našeho nebeského Otce o jeho smilování.

 

Předsedající:

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, společně vyznáváme:

zhřešili jsme proti tobě (shromáždění po větách opakuje)

a proti svému bližnímu

myšlenkou, slovem i skutkem,

nedbalostí, slabostí, vlastní vědomou chybou.

 

Opravdu nás to mrzí a litujeme všech našich hříchů.
Pro svého Syna Ježíše Krista, který za nás zemřel,
odpusť nám vše, co je za námi,
a dej, ať ti sloužíme v obnoveném životě
ke slávě tvého jména.

Shromáždění: Amen

Předsedající:

Všemohoucí Bůh, který odpouští všem, kdo opravdu litují,
ať se nad vámi slituje,
odpustí vám a zbaví vás všech vašich hříchů,
utvrdí vás a posílí v každém dobru
a zachová vás v životě věčném;
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Shromáždění: Amen.

Zpěv Kyrie a Gloria

Kolekta

Bože všeho života,
celým srdcem se radujeme ze vzkříšení Tvého Syna.
Dej, ať velikonoční tajemství,
které v těchto padesáti dnech slavíme,
ovlivní a změní celý náš život.
O to Tě prosíme skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije a působí navěky věků. Amen.
(starokat.)

nebo

Všemohoucí Bože,
dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem
trvale projevovalo v celém našem životě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
(kat.)

nebo

Milosrdný Bože,
zaslíbil jsi nám, že nám dáš,
zač budeme prosit ve jménu tvého Syna.
Nauč nás správně se modlit,
abychom všechnu pomoc očekávali od tebe.
Skrze Ježíše Krista, tvého syna a našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří
nyní a navěky.
(EGb)

nebo

Pane, nebeský Otče,
čekáš na naši modlitbu.
Často však nevíme, zač se máme modlit.
Únava padla na naše prosby i děkování.
pomoz prosíme naší slabosti svým svatým Duchem.
Vyslyš nás kvůli Ježíši Kristu
a daruj nám pokoj a spásu v něm,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.
(EGb)

1. čtení

Sk 17, 22-31 (kázání sv. Pavla na Areopágu) 

Zpěv mezi čteními

Ž 66, 8-20 Jásejte Bohu, všechny země, haleluja

Epištola

1P 3, 13-22 (Kristus byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem) 

Verš před evangeliem

Haleluja.
Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu.

(J 14:23)

Evangelium

J 14, 15-21 Otec vám pošle jiného přímluvce

 

Přímluvné modlitby

Bože, náš nebeský Otče, ty jsi bohatý na milosrdenství a lásku, proto se obracíme k tobě a předkládáme ti svoje modlitby:

- za všechny, kteří slouží v církvi po celém světě, aby velikonoční poselství ohlašovali v plné míře božího milosrdenství a pravého pokoje. Prosme Pána: (zpěv Kyrie eleison)

- za církev, která se shromažďuje kolem vzkříšeného Krista a má na něm podíl, aby předávala světu pokoj a dobro. Prosme Pána:

- za naše rodiny, aby jim velikonoční radost a milost vzříšeného Pána pomáhala ke vzájemné lásce, pomoci a odpouštění. Prosme Pána:

- za lidi, kteří jsou sami, za všechny, kdo zvolili život v celibátu i za všechny, jimž se život v partnerství nedaří, aby církevní společenství bylo jejich oporou a posilou. Prosme Pána:

- za děti a mladé lidi i všechny přítomné, abychom nesli velikonoční poselství o živém Pánu svým vrstevníkům a přátelům. Prosme Pána:

- za lidi mocné i nemocné, za lidi bohaté i prázdné, za všechny bojácné i troufalé, aby se otevřeli velikonočnímu poselství o vzkříšeném Kristu. Prosme Pána:

- za nás za všechny, abychom žili radostí vzkříšení ve svých všedních dnech a aby naše srdce byla plna vděčnosti za dary, které z tvé ruky přijímáme. Prosme Pána:

Nebeský Otče, ty jsi přijal oběť svého Syna a skrze něj nám dáváš projevy svého milosrdenství. Přijmi naše modlitby a buď milosrdný nám i celému světu. Vždyť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Preface

Předsedající: Pán s vámi!
Shromáždění: I s tebou.

Předsedající: Pozdvihněme svá srdce k Pánu.
Vzdávejme díky Hospodinu našemu Bohu!

Děkujeme ti, svatý Otče,
a chválíme tě skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

V něm jsi se ukázal lidstvu jako Otec
a přijal nás za své milované děti.
V jeho vzkříšení jsi překonal moc smrti
a povolal i nás k věčnému životu.
Jako dobrý pastýř nás živí tvůj Syn hostinou své lásky
a naplňuje nás svým Duchem,
abychom dosáhli cíle svého života.

Proto tě chválíme s celým stvořením
a plni velikonoční radosti zpíváme
píseň o tvé slávě a voláme:

Sanctus: Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy, hosanna na výsostech. Požehnaný jenž přichází ve jménu Páně, hosanna na výsostech. 

Antifona k přijímání

Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.Haleluja 

Písně:

344, 240, 346

Písně k přijímání: 343, 344, 481