7. neděle velikonoční A

Autor:
Publikováno:

Introitus Exaudi, texty Sk 1:6-14, Ž 68:1-10.32-35, 1Pt 4:12-14+5:6-11, J 17:1-11. Liturgická barva bílá.

Úvod do liturgie

7. neděle velikonoční se v liturgickém roce nachází mezi Nanebevstoupením Páně a svatodušní nedělí. Z tohoto důvodu je ve starších liturgických knihách nazývána také nedělí v oktávu Nanebevstoupení (infra octavam Ascensionis). V rámci tzv. "starocírkevních perikop" (agenda ČCE) je uváděna jako 6. neděle po Velikonocích.

Toto liturgické zasazení umožňuje v bohoslužbách exponovat jak tematiku velikonoc, tak nanebevstoupení i očekávání Ducha svatého. Toto zkloubení, které všechny tři události vidí jako jeden celek, navazuje na pojetí Janova evangelia (tzv. "Janovy letnice", které všechny tři události zasazují do jediného dne) a bylo v pozadí pojetí velikonočního okruhu v liturgické reformě II. vatikánského koncilu, na kterou navazuje Ekumenický lekcionář. V tradiční liturgii je velikonoční téma přítomno prostřednictvím "Haleluja" zařazovaného za jednotlivé verše propriálních zpěvů (introitu, communia apod.) a prvním alelujatickým zpěvem místo Graduale, jak je to typické po celé velikonoční období; na Nanebevstoupení upomíná citace z Ž 47, který je vlastním žalmem tohoto svátku, v 1. alleluia a offertoriu, a J 17:13 v communiu ("Nyní jdu k tobě..."), letniční tematiku prosebný charakter introitu a připomínka zaslíbení Parakléta zpřítomňujícího Krista podle J 14:18 v 2. alleluia.

Tradičním evangeliem je J 15:26-16:4 ("Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví...") a epištolou 1Pt 4:7-11 ("Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě..."), v lutherských perikopách Ef 3:14-21 ("prosím ... aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích").


Introitus Exaudi

Hospodine, slyš můj hlas, když volám, haleluja!
Mé srdce si opakuje tvoji výzvu, Hospodine, tvář tvou hledám:
Svoji tvář přede mnou neukrývej, haleluja, haleluja!
V: Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
Sláva Otci i Synu...
(Ž 27:7-9+1)
Vyznání vin

Vyznejme nyní společně před tváří Hospodina, že jsme zhřešili myšlenkami, slovy i skutky. Neboť vlastními silami se od svého hříchu nedokážeme osvobodit. Proto přijměme útočiště v Božím milosrdenství, žádejme smilování pro zásluhu Kristovu a prosme: Bože, smiluj se nade mnou hříšným.
Bože, smiluj se nade mnou hříšným.
Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi, odejmi od nás naše viny a doveď nás do života věčného. Amen.

Absoluce

Pokořili jste se pod mocnou rukou Boží
a svůj nepokoj jste svěřili Kristu,
kterému na vás záleží.
Vězte, že vás Bůh veškeré milosti,
který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu,
obnoví, utvrdí, posílí
a znovu postaví na pevný základ.
(podle čtení z 1Pt)
Bratři a sestry, buďte dobré mysli,
vaše hříchy se vám odpouštějí.

Kolekta

Bože slávy,
tvůj Syn Ježíš Kristus za nás trpěl
a vystoupil na tvoji pravici.
Sjednoť nás s Kristem i jednoho s druhým
v utrpení i v radosti,
aby mohl být celý svět tažen do tvé štědré přítomnosti
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.

nebo

Králi slávy, Pane nade všemi mocnostmi,
tys jako vítěz vystoupil nad nebesa:
Nezanechávej nás v tomto světě nejisté a bez pomoci,
nýbrž posiluj nás Duchem pravdy, kterého jsi zaslíbil.
S ním a s Otcem buď tobě sláva navěky.

1. čtení

Sk 1:6-14

Zpěv mezi čteními

Ž 68:1-10.32-35

nebo

1. alleluia Regnavit Dominus

Haleluja!
Bůh kraluje nad všemi pronárody, *
Bůh sedí na svém svatém trůnu.
(Ž 47:9)

Epištola

1Pt 4:12-14+5:6-11

2. alleluia Non vos relinquam

Haleluja!
Nezanechám vás osiřelé,
Půjdu a přijdu k vám
a vaše srdce se bude radovat.
(srov J 14:18)
nebo

Haleluja!
Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět.
Teď svět opouštím a navracím se k Otci.
(J 16:28)

Evangelium

J 17:1-11

Modlitba po evangeliu

Pane Ježíši, děkujeme ti, že nám dáváš poznávat Otce:
dej, ať jsme my i ostatní věřící jedno,
jako jsi jedno ty se svým Otcem.
Amen.

Přímluvy

S celým Božím lidem v Kristu Ježíši se modleme za církev, všechny potřebné a celé Boží stvoření.
  • Nechávej svoji církev kráčet dále ve světle Ježíšova vzkříšení a ukázňovat se, aby zůstávala bdící a odporovala zlu. Dej jejím pastýřům a vůdcům příklady takové kázně a dávej jim také radost z jejich služby.
  • Posiluj společenství, která modlitbou i skutkem usilují o jednotu v Kristu, a uzdrav zaslepenost sborů, které jsou chyceny do pasti svých předsudků a soběstřednosti.
  • Ustanovuj naším zemím řádné vlády a čestně zvolené představitele pro dobro tvého lidu a pokoj tvé církve.
  • Zahrň do svého uzdravujícího dotyku a soucitného obětí všechny nemocné. Posilni všechny, jejichž víra zeslábla; upevni ty, jejichž pozemský život se chýlí ke konci.
Pane, náš Bože, ty jsi vnesl mezi nás dobrou zprávu o Ježíši Kristu skrze své Duchem naplněné služebníky. Svým Duchem pohni i nás, abychom tuto dobrou zprávu nesli těm, se kterými žijeme. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, tvého Syna, který žije a vládne s tebou a Duchem svatým jako jeden Bůh nyní i navěky.

Antifona k přípravě stolu Páně Ascendit Deus

Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu,
Hospodin za zvuku polnic, haleluja!
(Ž 47:6)
Nad dary

Bože a Otče,
dej, aby se naše modlitby dostaly k tobě
a přijmi a posvěť dary chleba a vína,
které přinášíme s velikonoční radostí.
Zachovávej nás v této radosti
dokud nedojdeme ke svému cíli
skrze Krista, našeho Pána.

nebo

Bože veškeré útěchy,
tvůj Syn se modlil za své následovníky ve světě,
aby mohli být jedno.
Použij nás, i všechno, co jsi nám dal,
abychom sloužili tobě i jeden druhému.
Amen.

Preface

Je to opravdu správné, náš úkol i naše radost,
chválit tě ve všech časech a na všech místech,
všemohoucí Bože, náš nebeský Otče.

Vzdáváme ti díky za tvého Syna, Ježíše Krista,
který tě oslavil na zemi dokonáním svého díla
a dal tě nám poznat
jako jediného pravého Boha,
ve kterém nacházíme věčný život.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni:
Svatý...

nebo

Je to důstojné a spravedlivé, Otče na nebesích,
děkovat ti skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on se po svém vzkříšení zjevil učedníkům a tys ho před jejich očima vyzdvihl do své slávy.
Andělé žasnou, že člověk je soudcem světa a pánem vesmíru.
A my se radujeme, že tvůj Kristus nepřestal být jedním z nás, že je náš prostředník u tebe a zůstává s námi.
My k němu patříme navěky a skrze něho se jednou náš život naplní v tobě.
Proto plesá celý svět ve velikonoční radosti. Také my se připojujeme ke chvalozpěvu andělů a  všech spasených a jedním hlasem zpíváme:

Antifona k přijímání Pater cum essem cum eis

Otče, dokud jsem byl s nimi,
zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal, haleluja.
Nyní jdu k tobě;
neprosím, abys je vzal ze světa,
ale abys je zachoval od zlého, haleluja!
(J 17:12.13.15)

Po přijímání

Náš Otče na nebesích,
děkujeme, žes nám, kteří ještě žijeme na zemi, daroval podíl na hostině věčného života.
Dej, ať všechno, co jsme a co máme směřuje ke Kristu, který s tebou žije a působí na věky.

Požehnání

Kristus vstoupil na nebesa, aby se nás přimlouval u Otce tam, kam i nás jednou vezme k sobě.
Ať vám jeho nanebevstoupení přináší radost a pokoj ve víře, abyste neměli nedostatku v naději.
Amen.
Všemohoucí Bůh, Otec, + Syn a Duch svatý
vám žehnej nyní i navěky.

Písně

355 Kristus má v rukou celý svět
663 Haleluja (pouze refrén 3x)
672 Dej nám moudrost, odvahu