8. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Podle Ekumenického lekcionáře je letos 1. neděle po Trojici 8. nedělí "během roku" (v lit. mezidobí). Texty: Iz 49:8-16a, Ž 131, 1Kor 4:1-5 a Mt 6:24-34

Introitus Factus est Dominus

Hospodin mě podepíral,
učinil mě volným;
ubránil mě, protože si mě oblíbil.
V: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Hospodine, skalní štíte můj,
má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj.
Sláva Otci...
(Ž 18:19b.20, v: 2.3)

Kolekty

Bože,
tys nás vysvobodil z okovů hříchu.
Milosrdně vyslechni naše modlitby
a chraň nás před zlem, kterému čelíme.
Prosíme o to skrze tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána,
který žije a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
(LCA)
nebo

Všemohoucí a věčně živý Bože,
děkujeme ti, že nás miluješ
a ujímáš se nás ve svém Synu.
Uč nás žít jako tvůj lid
a ukazovat v našem jednání
to, co jsme vyznali ve své víře.
Prosíme o to skrze tvého Syna,
Ježíše Krista, našeho Pána,
který žije a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
(LCA)
nebo

Bože, ty o nás staráš
s rodičovskou láskou,
nikdy nezapomínáš na své děti
a vždycky víš co potřebujeme.
Do všeho našeho nepokoje
nám dávej ducha důvěry a věrná srdce
aby byly mezi námi pokoj a spravedlnost
tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a Spasitele.
Amen.
(ELCA)
nebo

Bože tajemný,
zklidni naše mysli a utiš naše duše.
Jako matka své odstavené dítě
nás chovej ve svém náručí;
jako matka své odstavené dítě
nás obklopuj svojí láskou a péčí.
Dej nám svůj pokoj,
abychom mohli pochopit, co je důležité
a hledali tvé království.
Amen.
(podle Ž 131, metodistická)

1. čtení

Iz 49:8-16a (Já na tebe nezapomenu; hle, vyryl jsem si tě do dlaní)

Zpěv mezi čteními

Ž 131 nebo

Graduale Ad Dominum dum tribularer

K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl.
V: Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.
(Ž 120:1, V: 2)

2. čtení

1Kor 4:1-5 (Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným)

Zpěv před evangeliem

Aleluja.
Hledejte především Boží království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno.
(Mt 6:33)
nebo

Alleluia Domine Deus Meus

Haleluja.
Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám,
zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají.
(Ž 7:2)

Evangelium

Mt 6:24-34 (Nemůžete sloužit Bohu i majetku... nemějte starost o svůj život)

Přímluvy

Milostivý a milující Bože, učíš nás, že nemáme být starostliví nebo neklidní, neboť znáš naše potřeby a staráš se o nás jako pečující rodič: vyslyš naše prosby za všechny své děti a pronikni náš svět nebeskou radostí, když se k tobě takto modlíme:
  • Živý Spasiteli, ty jsi povolal svoji církev k tomu, aby hledala nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Prosíme tě: vysvoboď nás od našich obav, abychom mohli žít odvážně jako služebníci Kristovi a strážci Božích tajemství.
  • Mocný Soudče, ty vynášíš na světlo věci nyní skryté ve tmě a odkrýváš smýšlení srdcí. Pozdvihni zemi a přines spravedlnost svému lidu: ať ti, kdo vládnou a nesou autoritu v našem či každém jiném národě užívají svoji moc k překonávání hladu a žízně a k uskutečňování života v pokoji a bezpečí.
  • Velkorysý Stvořiteli, ty sytíš ptáky nebeské a odíváš polní trávu barevnou nádherou skvělejší než Šalamoun: otevírej i naše oči pro potřeby svého stvoření: ať se účastníme tvého díla při péči o uzdravení naší planety Země.
  • Bože uzdravení a vzkříšení, v čase přízně nám odpovíš, v den spásy nám pomáháš: kéž tvá milost září na všechny, které ti připomínáme v svých přímluvách, (zvláště za N.N., ...).
Svatý Bože, utiš naše duše a zklidni nás u sebe jako dítě v mateřském náručí: Přijmi do svého soucitného srdce prosby svého lidu; ať jsme vysvobozeni ze všech svých obav a žijeme v radostné a důvěřivé naději po všechny své dny, skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, a v moci Ducha svatého, se kterými žiješ a vládneš jako jeden Bůh nyní i navěky. Amen.

Antifona k přípravě stolu Páně Domine convertere

Vrať se, Hospodine, braň mě, *
pro své milosrdenství mě zachraň!
(Ž 6:5)

Modlitba ke sbírce a přinášení darů

Děkujeme ti, nebeský Otče,
za péči o naše potřeby.
Uč nás stavět tě na první místo v životě
a ukazovat druhým tvojí lásku službou
a rozdílením toho, co nám dáváš.
Amen.

Antifona k přijímání Cantabo Domino

Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal,
budu zpívat žalmy Bohu nejvyššímu.
(podle Ž 13:6b)
nebo Primum querite regnum Dei

Hledejte především Boží království,
a všechno ostatní vám bude přidáno, praví Pán.
(podle Mt 6:33)