9. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Dt 11,18 – 21 ; Ž 42; Ř 1,16 – 17; 3,22b – 28; Mt 7,21 – 29. Liturgická barva: zelená.

VSTUP
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.
I s tebou.

Naši praotcové... byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, ... jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. (1K 10)

PÍSEŇ

438 Přišli jsme ó Ježíši

KYRIE


Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit svatou večeři Páně, chceme se očistit a prosit Pána o smilování.

Pane Ježíši, tys odpustil Petrovi jeho hříchy, když plakal. Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Za spravedlivého jsi prohlásil celníka, který vyznal svou vinu. Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.

Přijmi, prosíme, i naše vyznání hříchu. Ty jediný máš moc odpouštět. Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se

Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi a odpusť nám skrze svého Syna naši vinu a doveď nás do života věčného.

KOLEKTA


Bože, v tobě slabí nacházejí sílu. Pomoz nám, abychom tě ústy vyznávali, a svým jednáním naplňovali tvou vůli  a tak budovali svůj život na pevném základě. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

ČTENÍ

Dt 11,18 – 21

ŽALM
42 Jako jelen

ČTENÍ
Ř 1,16 – 17; 3,22b – 28

PÍSEŇ PŘED EVANGELIEM
614 Vzdávám ti Bože chválu svou

EVANGELIUM
Mt 7,21 – 29 

KÁZÁNÍ

CREDO

PŘÍMLUVY


PÍSEŇ / PŘINÁŠENÍ DARŮ / SBÍRKA
636 Z tvé ruky

NAD DARY

Bože, náš stvořiteli, pokládáme na tento stůl chléb a víno. S nimi přinášíme před tvou tvář i svůj život. Požehnej nás i všechno, co jsi stvořil, skrze Krista, našeho Pána.

PREFACE

Pán s vámi.
I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.
Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.
Je to důstojné a spravedlivé.

Opravdu je důstojné a správné, abychom ti, Bože, děkovali a s celým stvořením tě chválili. Neboť v tobě žijeme, pohybujeme se a tvoji jsme a každý den znovu zakoušíme tvou lásku. Již v tomto životě nám dáváš svého svatého Ducha jako zárukou věčného života a věčné slávy. Skrze něj jsi vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, a tak jsi nám dal naději, že i my vstaneme z mrtvých. Proto se připojujeme k chvalozpěvu celého vesmíru a se vším, co jsi stvořil, ve společenství s proroky a apoštoly, matkou Páně a těmi, kdo nás již předešli k tobě, radostně zpíváme:

SANCTUS
Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe.

USTANOVENÍ
Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte. To je † mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:
Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva † v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

EPIKLÉZE

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

OTČE NÁŠ

Otče náš...

POZDRAVENÍ POKOJE

Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

BERÁNEK BOŽÍ

Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu.

PANE, NEJSEM HODEN,

abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

POZVÁNÍ

A nyní již pojďte, neboť připraveno jest všecko.
Okuste a vizte, jak dobrý jest Pán.

PO PŘIJÍMÁNÍ

Svatý Bože, děkujeme, že jsi s námi při této hostině obnovil svou smlouvu. Dej, ať se stáváme nástroji pokoje, lásky, smíření a útěchy. Skrze Ježíše, našeho Pána.

POŽEHNÁNÍ

Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh, Otec, Syn i Duch svatý!

OHLÁŠENÍ

PÍSEŇ
486,1.4 Svaté Boží požehnání