Neděle Krista Krále všehomíra A

Autor:
Publikováno:

Poslední neděle liturgického roku (34. v mezidobí). První čtení: Ez 34:11-16.20-24; mezizpěv: Ž 95:1-7a nebo Ž 100; druhé čtení: Ef 1:15-23; evangelium: Mt 25:31-46. Liturgická barva zelená nebo bílá.

Introitus Dignus est Agnus

Hoden jest Beránek, ten obětovaný,
přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.
V: Bože, předej své soudy králi * a svou spravedlnost královskému synu,
aby obhajoval tvůj lid spravedlivě * a tvé ponížené podle práva.
Sláva Otci...
(Zj 8:12 a 1:6, Ž 72:1.2)

Kolekta

Bože mocný a silný,
tvůj Syn nám ukazuje cestu služby
a v něm dostáváme za dědictví
bohatství tvé milosti.
Dej nám moudrost,
abychom poznali co je správné,
a sílu sloužit světu, který jsi stvořil
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
(ELCA)
nebo

Všemohoucí a věčný Bože,
je to tvá vůle obnovit všechny věci
ve svém drahém Synu.
Shromáždi pod svoji spravedlivou a laskavou vládu
všechny lidi celého světa
rozdělené a rozeštvané hříchem.
Neboť on žije a kraluje
s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
(LCA)

První čtení

Ez 34:11-16;20-24

Mezizpěv

Ž 95:1-7a nebo Ž 100 nebo
graduale Dominabitur
Panovat bude od moře až k moři, od Řeky do dálav země.
Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
(Ž 72:8.11)

Druhé čtení

Ef 1:15-23

Alleluja Potestas eius

Haleluja.
Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.
(Dan 7:14)

Evangelium

Mt 25:31-46

Přímluvy

  • Prosíme tě za církev, aby poznávala Tvoji vůli, svým životem ti dělala čest a tak se Ti stále líbila.
  • Prosíme také za ty, kteří vedou tuto zemi, aby v ní uplatňovali právo a spravedlnost a aby se tak stávala místem bezpečí a důstojnosti života.
  • Prosíme za všechny kdo trpí, za ty kdo prožívají bolest, i za ty kdo mají strach. Prosíme za všechny osamělé, zvláště za ty, kdo jsou sami ve chvíli své smrti. Prosíme za všechny, kdo se ztratili ze společenství tvého lidu a jsou jako ovce bez pastýře.
  • Prosíme za sebe, abychom uměli následovat Tebe, svého krále, který žil jako služebník, jehož bohatstvím byla víra a láska k lidem a jehož moc byla získána úplným vydáním sebe sama na kříži.
Ježíši, pamatuj na nás až přijdeš do svého království. (O jeho příchod tě společně prosíme slovy, která jsi nás ty sám naučil: Otče náš...)

Antifona k přípravě stolu Páně Postula

Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.
(Ž 2:8)

Antifona k přijímání Sedebit Dominus Rex

Hospodin bude trůnit jako král navěky.
(Hospodin dává svému lidu sílu,)
Hospodin žehná svůj lid pokojem.
(Ž 29:10b.11)

Písně

EZ 408 Všech věků mocný Králi
EZ 72 Své, Bože, soudy dávej Králi (Ž 72)
EZ 690 Soudce všeho světa, Bože
EZ 579 Ó Králi věků důstojný
EZ 485 Král večný nás požehnej
aj.