Neděle Křtu Páně A

Autor:
Publikováno:

(1. neděle po Zjevení Páně). Přinášíme přípravu k tomuto svátku připravenou rovněž k textům roku A. Liturgická barva je bílá (touto nedělí končí vánoční období)

Úvod do liturgie

Připomínka křtu Pána Ježíše Krista první neděli po zjevení Páně souvisí s nejstaršími tradicemi Epifanie, kdy se vedle zjevení Ježíše jako krále mudrcům slavila také připomínka Ježíšova křtu v Jordánu a svatba v galilejské Káně (Epifanie byla vedle noci na Velikonoční neděli druhým křestním termínem rané církve, ještě dnes se všechny tři události slaví dohromady v jediný den v řadě východních církví). Na západě došlo k rozdělení všech tří svátků (připomínka jejich někdejšího společného slavení zůstala zmíněna pouze v officiu, např. v antifoně k Benedictus Hodie caelesti sponso, nebo v anglikánské Book of Common Prayer Lk 3:15-22 jako čtení k ranní modlitbě a J 2:1-11 čtení k večerní modlitbě na Zjevení Páně). Připomínka svatby v Káni byla přesunuta na 2. neděli po Zjevení Páně a tradičním oddílem čteným na 1. neděli po Epifanii se stal Lk 2:41-52 ("starocírkevní perikopy", římský misál, BCP), který s tematikou epifanie nesouvisel. Křest Páně se v římské liturgii připomínal čtením J 1:29-34 (svědectví Janovo) ve všední dny oktávu Epifanie, v ambroziánské liturgii jako téma vigilie Epifanie (čtení Mt 3:13-17). Začleněním připomínky křtu Páně na neděli po Epifanii se nové uspořádání liturgického roku v pokoncilní římskokatolické církvi (a jím inspirovaný ekumenický lekcionář) pokouší více zvýraznit událost Ježíšova křtu v dějinách spásy a obnovit původní akcenty svátku Zjevení Páně.

V tomto uspořádání liturgického roku touto nedělí zároveň končí doba vánoční a začína doba po Zjevení Páně (post Epiphaniam), kdy si v čteních připomínáme různé aspekty Ježíšovy osoby a poslání.

Liturgické texty

Introitus Dilexisti

Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli;
proto tě, Bože, pomazal Bůh tvůj
olejem veselí nad tvoje druhy.
V: Slavnostní řeč mi ze srdce tryská, *
své dílo přednesu králi. (podle Ž 45:8.2ab)

Místo úkonu kajícnosti je možné zařadit připomínku křtu nebo obnovu křestních slibů.

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, Boží milovaný Synu, slyš naše prosby a zachraň nás.
Pane smiluj se.
Pane Ježíši Kriste, Boží Vyvolený, slyš naše prosby a pomoz nám.
Kriste smiluj se.
Pane Ježíši Kriste, Boží Pomazaný, slyš naše prosby a dej nám svůj pokoj.
Pane smiluj se.
(LCA)

Kolekta

Bože, náš Otče,
v Ježíšově křtu jsi jej prohlásil
za svého milovaného Syna
a pomazal jsi ho Duchem svatým.
Dej, ať jsou všichni pokřtění v Krista
věrni svému povolání být tvými syny a dcerami
a posilni nás svým Duchem,
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
jako jediný Bůh nyní i navěky.
(ELCA)
nebo

Milovaný Otče,
ty jsi při křtu pomazal Ježíše Duchem svatým
a zjevil jsi jej jako svého drahého Syna.
Děkujeme ti za to,
že i nás činíš svými dětmi
zrozenými z vody a z Ducha.
Zachovej nás věrnými po celý život.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
(LCA)
nebo

Pane Ježíši Kriste,
ty jsi pokorně přijal křest
ke kterému byli voláni hříšníci
a byl jsi prohlášen Synem Božím.
Dej těm, kdo jsou pokřtěni v tvé jméno,
radost dětí Božích a služebníků všech,
pro tvoje jméno, který žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem svatým
jako jeden Bůh bez konce na věky.
(anglikánská z Indie)

První čtení

Iz 42:1-9 (Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy.)

Zpěv mezi čteními

Žalm 29 (Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu.)

nebo

Graduale Dilexisti

R: Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli;
V: proto tě, Bože, pomazal Bůh tvůj olejem veselí. (Ž 45:8)

nebo

Graduale Benedictus

R: Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; jedině on koná divy.
V: Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. (Ž 72:18.3)

Druhé čtení

Sk 10:34-43 (Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí)

Alleluia Benedictus

Alleluja.
Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. *
Hospodin je Bůh, dává nám světlo. (Ž 118:26a.27a)

nebo

Verš před evangeliem

Alleluja. Z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil." (Mt 3:17)

Evangelium

Mt 3:13-17

Modlitba po evangeliu

Děkujeme ti, pane Ježíši
že jsi se zjevil při svém křtu jako Boží milovaný Syn.
Naplň nás, kteří jme se ve křtu stali dětmi nebeského Otce,
svým svatým Duchem.
Amen.

Obnova křestních slibů

se může provést třeba podle tohoto návrhu Thomase L. Weitzela.

Přímluvy I.

Modleme se za celý lid Boží v Kristu Ježíši a za všechny lidi podle jejich potřeb:
 1. Pane Bože, nebeský Otče, ve vodách Jordánu jsi vylil svého Ducha na svého Syna a jeho křtem jsi nám zjevil tajemství Trojice. Dej všem, kdo přijali účast na tomto tajemství skrze obmytí nového narození a obnovy, ať zůstanou pevnými ve svém vyznání a sdílejí plnost života v Kristu. Pane ve svém milosrdenství: Slyš naši modlitbu.
 2. U Jordánu se tvůj Syn pokořil, aby přijal křest od jednoho Ze svých služebníků, jehož služba zvěstovala Přicházejícího. Milostivě přijmi práci všech, kdo byli povoláni v církvi k úřadu a službě. Dej jim ústa, která by zvěstovala pokání a odpuštění hříchů, dej jim srdce, aby ti sloužili ochotně a dej jim oči, aby viděli tvého Syna i v nejmenším z jeho bratří. Pane ve svém milosrdenství: Slyš naši modlitbu.
 3. K Jordánu přišel tvůj Syn jako trpící služebník, aby přinesl světlo spásy všem národům. Shlédni v milosrdenství na všechny, kteří po světě vládnou a spravují společnost, zvláště pak na představitele naší země. Utiš bouře hněvu a nenávisti, které vedou národy do válek, aby tvé evangelium o pokoji zaznělo všem lidem. Pane ve svém milosrdenství: Slyš naši modlitbu.
 4. U Jordánu tvůj Syn zahrnul celé naše lidství, když svolil, aby byl započten mezi hříšníky. Navštiv naše společenství a přines uzdravení všude tam, kde je rozdělení. Dej moudrost a lásku všem, kdo slouží obecnému dobru ve školách, nemocnicích a jiných zařízeních a zachovej všechny, kdo pečují o to aby v naší společnosti vládl pokoj a bezpečí. Pomoz nám vidět v nich další znamení tvé lásky k nám. Pane ve svém milosrdenství: Slyš naši modlitbu.
 5. U Jordánu jsi svého Syna ukázal jako Beránka Božího, který na sebe vzal všechny naše nemoci a slabosti, smrt i zármutek. Otevři dnes svoji uzdravující ruku všem kdo jsou nemocní na těle, mysli či duchu (zvláště své(mu) služebníkovi/-nici N. N.). Svým Duchem svatým potěš všechny, kdo jsou zarmouceni (zvláště N.). Pomoz každému z nich nést jejich kříž. Pane ve svém milosrdenství: Slyš naši modlitbu.
 6. U Jordánu jsi předobrazil smrt svého Syna na kříži, kterou jsme byli přijati do tvé rodiny jako vykoupení synové a dcery. Dej těm, kdo se tento den scházejí u tvého stolu, aby přijali Kristovo životodárné tělo a předrahou krev, aby přijali tyto dary v pravém pokání a víře, a dej aby ovoce tohoto daru bylo vidět v jejich každodenní oběti chvály a díků. Pane ve svém milosrdenství: Slyš naši modlitbu.
Pane Bože, nebeský Otče, přijmi tento den naše díky za život všech tvých služebníků, kteří byli omyti vodou křtu, vyučováni tvým slovem a syceni Krystovým tělem a krví a nyní odpočívají od svých prací a radují se v tvé přítomnosti. Zachovej nás ve společenství s tvými svatými a nakonec nás přiveď do svého nebeského království: skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne jako jediný věčný Bůh po všechny věky věků.
Amen.
(podle liturgie LCMS)

Přímluvy II.

Nejsoucitnější Bože, dej nám dostatek lásky a vytrvalosti k modlitbě a pomoci pro lidi v církvi i mimo ni:
 1. Prosíme za ty, kteří byli kdysi pokřtěni, ale duch tohoto světa je odvedl ze společenství tvého lidu. Za ty, jejichž dětskou víru rozleptala lhostejnost, cynismus a posměch okolí. Pane lásky, světla a pokoje: slyš naši prosbu.
 2. Za mladé lidi, které odvádí od Krista materiální zájmy a pozlátko povrchního životního stylu. Pane lásky, světla a pokoje: slyš naši prosbu.
 3. Za zahořklé staré lidi, pro které je církev svázaná s tradicemi a kulturou starých časů, a kteří neumějí najít nic dobrého na jazyku víry dnešních mladších křesťanů. Pane lásky, světla a pokoje: slyš naši prosbu.
 4. Za všechny nepokřtěné, zvláště za ty, jejichž současnou naléhavou potřebou nejsou slova a obřady, ale jídlo, léky, zaměstnání a přístřeší. Pane lásky, světla a pokoje: slyš naši prosbu.
 5. Za nejisté a ohrožené duše, které hledají lepší životní cestu, ale jsou zneužívány falešnými mesiáši a vůdci sekt. Pane lásky, světla a pokoje: slyš naši prosbu.

Přímluvy III.

Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Modleme se tedy za lidi celého světa:

(následují prosby, za pokřtěné v minulém roce, za obecné potřeby apod.)

Otče, ty přetváříš svoji svatou církev do podoby nevěsty Kristovy. Dávej jí víru a pokoj, které potřebujeme ke konání tvé vůle a slavení tvého jména. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána a Spasitele. Amen.

Antifona k přípravě stolu Páně Benedictus

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu.
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Hospodin je Bůh, dává nám světlo, alleluja, alleluia. (Ž 118:29.27a)

Preface

Je vskutku dobré, správné a spasitelné,
že máme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky tobě, svatý Pane,
všemohoucí Otče, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána,

neboť při jeho křtu nám jej Tvůj hlas z nebe
zjevil jako tvého milovaného Syna
a Duch svatý, který na něj sestoupil,
jej potvrdil jako zaslíbeného Mesiáše.

A proto se všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé slavné jméno
a zpíváme píseň ke tvé slávě: Svatý...
(podle liturgie LCMS)

Antifona k přijímání Omnes qui in Christo

Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. (Ga 3:27)

Propuštění

Jděte v pokoji a žijte jako noví lidé, jako pokřtěné děti Boží.