Neděle svaté Trojice A

Autor:
Publikováno:

Lat. Trinitatis; texty: Gn 1,1-2.4a; Ž 8; 2K 13,11-13; Mt 28, 16-20; liturgická barva bílá.

Uvedení

Neděle po Seslání Ducha svatého se v církvi slaví jako neděle svaté Trojice asi od přelomu tisíciletí. Tajemství Trojice proniká každou bohoslužbou i každou molitbou, kterou směřujeme k Otci skrze Syna v Duchu svatém. Přece však dnes po skončení velikonoční doby smíme zvlášť poděkovat za dokonané tajemství spásy, jež působí Otec skrze Syna v Duchu svatém.

Introitus

Bohu, věčnému králi,
nepomíjitelnému a neviditelnému, jedinému Bohu,
buď čest a sláva navěky.   1Tim 1,17

nebo

Trojjediný Bůh, Otec, i Syn i Duch svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky.

Připomínka křtu jako Confiteor a Kyrie

Vzkříšený Kristus poslal apoštoly, aby šli ke všem národům, získávali učedníky a křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. I my se rozpomeňme na svůj křest a vyznejme:

Milostivý Bože, děkujeme, že jsi ve křtu přijal za vlastní,
a vyznáváme, že jsme smlouvu svatého křtu mnohokrát porušili tím, co špatného jsme udělali,
i tím, co dobrého jsme vykonat opomněli.
Proto tě prosíme: smiluj se nad námi, odpusť nám a obnov nás!

Pane smiluj se.
Kriste smiluj se
Pane smiluj se

Slovo milosti

Byli jsme křtem spolu s Kristem pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. (Ř 6,4)

Kolekta

- luterská (EA)

Svatý Bože, ty jsi nás stvořil,
setkáváš se s námi v Ježíši Kristu,
voláš nás Duchem svatým.
V tobě je všechna spása.
Klaníme se ti a prosíme tě:
Buď při těchto bohoslužbách uprostřed nás.
Tobě, Trojjedinému Bohu, buď sláva navěky.

- lutherská (ELCA)

Všemohoucí stvořiteli a vždy živý Bože,
Trojjediný a jediný ve třech,
chválíme tvoji moc
a stojíme v úžasu před tvojí slávou.
Zachovej nás pevnými v této víře,
braň nás ve všech protivenstvích
a nakonec nás přiveď do své přítomnosti
kde žiješ v nekonečné radosti a lásce,
Otče, Synu i Duchu svatý,
jako jeden Bůh, nyní i na věky.
Amen.

- nebo

Bože nebe a země,
před založením světa a počátkem času
jsi trojjediným Bohem:
Tvůrcem stvoření, věčným Slovem spásy
a životodárným Duchem moudrosti.
Uveď nás svým Duchem do vší pravdy,
abychom mohli zvěstovat vše, co Kristus zjevil
a radovali se ve slávě, na které nám dal podíl.
Sláva a čest budiž tobě,
Otče, Synu i Duchu svatý,
nyní i navěky.
Amen.

- starokatolická:

Bože, stvořiteli nebe a země,
ty jsi Pánem vesmíru.
Ve svém Synu Ježíši Kristu
jsi s námi sdílel náš život i naši smrt.
Tvůj Duch žije v nás a udržuje nás při životě.
Dej, ať tvá láska, tvé přátelství a tvé smilování
získají v našem životě prostor.
Ať přijde tvé království.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna, našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

- podle Skotské církve

Všemohoucí a věčný Bože,
skrze Slovo a Ducha
jsi stvořil všechny věci.
V Ježíši Kristu, Slovu učiněném tělem
jsi zjevil svoji spásu pro celý svět.
Skrze svého Ducha svatého
s námi sdílíš svůj život a svoji lásku.
Zachovej nás pevné ve víře
a naplň nás viděním své slávy
abychom tě mohli chválit
a sloužit ti po všechny své dny
skrze Ježíše Krista, našeho Pána,
který je živ a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh, nyní i navěky.

Texty

Gn 1,1-2.4a; Ž 8; 2K 13,11-13; Mt 28, 16-20

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.

nebo

Aleluja.
Chvalte Boha pro jeho veliké činy,
chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Aleluja! (Ž 150,2)

Přímluvy

Agenda ČCE II, str. 281

Nad dary

Živý Bože,
přijmi naše dary a modlitby.
Pomoz nám, poslouchat tvé slovo
a tak získat podíl na tvém božském životě
skrze Krista, našeho Pána.

Eucharistická modlitba dle EA

Děkujeme ti, všemohoucí Otče,
a chválíme tě
za tvé působení ve světě
skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Uprostřed rozděleného a znesvářeného lidstva
totiž vidíme,
že ty dáváš ochotu ke smíření.

Je to tvůj Duch, kdo se dotkl srdcí,
když nepřátelé spolu opět mluví,
protivníci si podávají ruce
a národy hledají cestu k sobě.

Je to tvé dílo, když ochota ke smíru
ukončuje spor,
odpuštění překonává nenávist
a místo pomsty přichází prominutí.

Proto tě neustále chválíme,
děkujeme ti
a připojujeme se ke chvalozpěvu nebeských chórů,
které volají bez konce:

Svatý, svatý svatý...

Pane všech mocností a sil,
Požehnaný jsi ve svém Synu Ježíši Kristu,
který přišel ve tvém jménu.
On je tvé spásné slovo pro nás lidi.
On je ta ruka, kterou podáváš hříšníkům.
On je ta cesta, po níž k nám přichází tvůj pokoj.

Bože, náš Otče,
když jsme se my lidé od tebe odvrátili,
shromáždil jsi nás zpátky skrze svého Syna.
Vydal jsi jej na smrt,
abychom se dostali k tobě a k sobě navzájem.

Proto slavíme smíření,
které nám získal Kristus,
a prosíme tě:
Posvěť svým Duchem tyto dary,
když nyní plníme příkaz tvého Syna.
Neboť v tu noc, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, lámal
a dával svým učedníkům a řekl:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo,
které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.

Podobně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky, dával jim a řekl:
Vezměte a pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
To čiňte, kdykoli budete pít,
na mou památku.

Pane, náš Bože,
Tvůj Syn nám svěřil tento odkaz své lásky.
Při slavení památky jeho smrti a jeho vzkříšení
připomínáme oběť smíření,
kterou přinesl.

Prosíme tě,
přijmi i nás ve svém Synu,
a daruj nám v této hostině Ducha,
kterého zaslíbil,
Ducha jednoty,
který odstraňuje to, co rozděluje,
a který nás uchovává ve společenství s... tvým celým lidem.
Učiň svou církev
znamením jednoty mezi lidmi
a nástrojem svého pokoje.

A jako jsi nás shromáždil zde u stolu tvého Syna,
tak shromáždi lidi všech ras a jazyků
k hostině věčného smíření
v novém světě tvého nekončícího pokoje
skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Skrze něho a s ním a v něm
je tobě, všemohoucí Otče,
v jednotě Ducha svatého
všechna čest a sláva
nyní i navěky.

jen preface dle starokatolického misálu:

Ano, svatý Bože,
je spravedlivé ti děkovat,
a je dobré tě chválit.
Ty jsi zdroj a počátek  všeho života.
Ty jsi nás stvořil, vykoupil a posvětil.
Uctíváme tvou božskou velikost
a klaníme se před nevyzpytatelným tajemstvím
tvého bytí v Trojici.
Chválíme tě s celým tvým stvořením
a připojujeme se ke chvalozpěvu tvých andělů a svatých,
kteří bez přestání volají:

Po přijímání

Trojjediný Bože,
děkujeme ti za tuto slavnost
a za přijetí eucharistie.
Dej, ať ti věrně sloužíme ve všem, co konáme
a zvěstujeme ve světě tvoji moc a slávu.
Tobě buď chvála, oslava a čest na věky.

Poslání

Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha,
spojeni svazkem pokoje.
Jedno tělo a jeden Duch,
k jedné naději jste byli povoláni,
jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
jeden Bůh a Otec všech,
který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. (Ef 4,3-6)

Písně

DEZ 687 (Kyrie)
EZ 158, EZ 157 nebo DEZ 604 (Gloria)
EZ 156 a DEZ 641 (tematické písně)
EZ 419 (po požehnání)