Poslední neděle po Zjevení (Masopustní)

Autor:
Publikováno:

Jedná se o konec doby po Epifanii. Ekumenický lekcionář tomuto období dává závěr v perikopě Proměnění Páně. Naproti tomu německá luterská tradice mluví o neděli před postní dobou / Estomihi" a vychází z perikopy o Ježíšově předpovědi utrpení (Mk 8)

Biblická čtení:

Ex 24,12 - 18 (Mojžíš na Sinaji)

Ž 2

2Pt 1,16 - 21 (apoštolská tradice)

Mt 17,1 - 9 (proměnění na hoře)

Introitus Tibi dixit cor meum

Mé srdce si opakuje tvoji výzvu:
"Hledejte mou tvář."
Hospodine, tvář tvou hledám.
Svoji tvář přede mnou neukrývej. (Ž 27:8.9a)

V: Hospodin je světlo mé a moje spása, *
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, *
z koho bych měl strach? (Ž 27:1)

Společná zpověď:

Náš Pán na vysoké hoře učedníkům odhalil tvář své slávy. Vyznáváš, že před touto tváří nemůžeš skrývat svůj hřích?

(sbor) Vyznávám.

Kristus se na golgatském kříži stal Spasitelem světa. Věříš, že v něm docházíš Boží milosti i ty?

(sbor) Věřím.

Náš Pán jako Beránek Boží na sebe vzal hřích světa. Odpouštíš také ty těm, kdo se provinili proti tobě?

(sbor) Odpouštím

Přijměte Boží odpuštění! Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti a vysvobozuje od zahynutí život tvůj.

Gloria:

Např. zpěv Taizé (zpěvník Svítá 449)

Kolekta:

Hospodine, náš milovaný Bože, ty chceš, abychom vložili všechnu péči na tebe, který nám odhaluješ skrytou tvář svého Syna. Zachraň nás od strachu, nedověry a pokušení. Dej, aby žádné mraky tohoto života nepohltily světlo lásky, jež jsi nám zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků.

nebo

Všemohoucí a milující Bože,
děkujeme ti za to,
že jsi zjevil Ježíše Krista ve slávě
předtím než trpěl a zemřel.
Dej, ať ho rozpoznáváme jako tvého drahého Syna
a posiluj nás, abychom i naše utrpení
viděli ve světle jeho kříže,
dokud nebudeme mít podíl na jeho slávě.
Neboť on s tebou a Duchem svatým
žije a vládne jako jeden Bůh
nyní i navěky.
Amen.

nebo

Kolekta luterská – podle Evangelisches Stundengebet, 1995

Všemohoucí Bože,
v záři tvé vznešenosti se skláníme před tebou.
Ty jsi prozářil svého Syna před očima jeho učedníků
a vyhlásil jsi, abychom v něm milovali pouze tebe.
Prosíme tě: Osvěť nás svým Duchem,
ať ve víře přijímáme tvého Syna
a tak se všemi svatými patříme k dědicům tvého království,
skrze něho, našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje od věků na věky.

Zpěv mezi čteními:

a) Graduale Speciosus (Ž 45:3.2)

Ty jsi nejkrásnější ze synů lidských,
z tvých rtů se line milost.
V: Slavnostní řeč mi ze srdce tryská,
své dílo přednesu králi;
jazyk můj - hbitého písaře rydlo.

b) Žalm 2 n. 99.

c) Alleluia Candor est lucis (podle Mdr 7:26)

Haleluja. Je bleskem věčného světla
a nezašpiněné zrcadlo
a obraz jeho dobrotivosti.

d) verš před evangeliem (Mt 17:5)

Haleluja. Toto je můj milovaný Syn,
v němž jsem nalezl zalíbení;
toho poslouchejte.

Modlitba po evangeliu:

[To bylo] evangelium našeho Pána.
Chvála tobě Kriste.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste,
že jsi zjevil svoji slávu Božího Syna.
Veď nás, abychom tě následovali ve víře.
Amen.

Přímluvy

S důvěrou a nadějí dědiců nebeského království prosme Pána:
Pane, smiluj se.

1.Prosme za církve a křesťany v rozptýlení uprostřed světa, za všechny, kdo byli pokřtěni ve jméno Kristovo a už v tomto čase velebí jeho slávu; především za naše sestry a bratry v pronásledování, nebezpečí a pokušení. Pane, smiluj se.

2.Prosme za ty, kdo v čele států, krajů a měst spravují věci veřejné, kdo pečují o bezpečí a spravedlnost, za lékaře a sestry ve víkendové službě, za záchranáře a všechny, jejichž úkolem je zachraňovat život. Pane, smiluj se.

3.Prosme za ty, kdo se ocitli v nouzi: za pacienty v léčebnách dlouhodobě nemocných, za ty, kdo tráví zbytek života v domovech důchodců, za mládež a děti ohrožené rozvratem rodiny a domácím násilím, za ty, kdo onemocněli vážnou chorobou, za nezaměstnané a šikanované. Pane, smiluj se.
¨
4.Prosme také za náš sbor a naše společenství věřících: za moudrost těm, kdo slouží slovem Božím, za trpělivost pro ty, kdo rozhodují, za lásku těm, kteří navštěvují a pečují, za vytrvalost těm, kdo vyučují; tak, abychom s vážností a poctivostí mohli vstoupit do postní doby. Pane, smiluj se.

Smiluj se, Pane, nad námi a nad prosbami tvé církve, provázej nás a naše blízké v příštích dnech svou milostí. Tobě jedinému buď naše chvála, čest a úcta. Amen.

Preface:

Pán s vámi.
(sbor) I s tebou.
Pozdvihněme svá srdce k Pánu.
Máme je u Pána.
Vzdávejme mu díky.
Je to důstojné a spravedlivé.

Vskutku je důstojné a správné, a je to naše radost, vzdávat díky tobě, věčný Bože. Neboť na zářící tváři svého Syna jsi odhalil tajemství spásy. On je tvůj Syn, v jehož poslušnosti spočívá nehynoucí naděje všech, kdo věří. Proto se všemi učedníky a učednicemi, proroky a apoštoly, s matkou Páně a všemi, kdo nás ve víře již předešli k tobě, zpíváme chvalozpěv tvé slávy:

Sanctus:

např. zpěv písně 159,3

Agnus Dei:

např. zpěv písně 322,1

Nejsem hoden:

(všichni) Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Antifona k přijímání Visionem quam vidistis

Nikomu o tom vidění neříkejte,
dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.
(Mt 17:9, možno kombinovat s Ž 45 n. 97)

Modlitba po přijímání:

Děkujeme ti, veliký Bože, za společenství s tvým Synem, které jsme prožili u tohoto stolu a prosíme tě: Osvěcuj cesty našeho života svým světlem, které nám září v Kristu, našem Pánu.

nebo

Všemohoucí Bože,
tak jako byl Kristus zjeven v těle v našem světě,
stává se nám znovu přítomným v chlebu a vínu.
Za to ti, Otče, děkujeme.
Použij si nás k tomu,
aby ho poznali lidé na celém světě.
Prosíme tě o to v Ježíšově jménu.