Seslání Ducha svatého A

Autor:
Publikováno:

Liturgická barva: červená. Texty: Sk 2,1-21; Ž 104, 24-34.35b; 1K 12, 3b-13; J 20,19-23 nebo J 7, 37 - 39.

Uvedení do liturgie

Nedělí Seslání Ducha svatého, padesátým dnem po Zmrtvýchvstání Páně, vrcholí doba velikonoční. Janovo evangelium zdůrazňuje sepjetí Velikonoc a Letnic: Vzkříšení a Seslání Ducha svatého se u Jana děje v jediný den. Proto i když tato tajemství spásy slavíme rozloženě v čase, měli bychom chápat jejich spojitost. O letnicích se darem Ducha rodí církev.

Dny mezi Nanebevstoupením Páně a Sesláním Ducha svatého charakterizuje prosba o Ducha svatého (svatodušní novéna), kterou se křesťané připojují k učedníkům, kteří se po Nanebevstoupení "svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry". Tento čas vrcholí svatodušní vigilií v předvečer svátku.

Podle židovského kalendáře je svátek zasazen do letnic, svátku týdnů (šavuot) - původně zemědělského svátku prvotin (dožínky), v pozdním židovstvu dne vyhlášení Zákona (50 dní od Velikonoc, tedy od východu z Egypta, po nichž Hospodin udělil lidu Tóru).

Letnice jsou také tradičním termínem konfirmace. Od stolu Páně se odnáší paškál, který se nadále zapaluje při křtech a pohřbech.

Introitus Caritas Dei

Haleluja! Boží láska je vylita do našich srdcí
skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Haleluja! (Řím 5,5)
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, *
celé nitro mé, jeho svatému jménu! (Ž 103:1)

nebo Spiritus Domini

Duch Hospodinův naplňuje celou zemi
a ten který vše zadržuje, ví o tom, co se kde mluví. (Mdr 1:7)
Povstane Bůh, a rozprchnou se jeho nepřátelé,
na útěk se před ním dají, kdo ho nenávidí. (Ž 68:2)

Kyrie (rozšířené):

Pane Bože, Otče v nebesích.
sešli svého Ducha a obnov tvář země:
Kyrie eleison.
Pane Ježíši Kriste, pomoz nám získat pro tebe druhé lidi:
Kriste eleison.
Bože, svatý Duchu, zapal v nás oheň své božské lásky:
Kyrie eleison.

Kolekta

- luterská (EA):

Pane Bože, milý Otče,
ty jsi dnes osvítil srdce svých věřících
Duchem svatým.
Dej, abychom jeho působením poznali, co je správné,
byli potěšeni jeho útěchou
a posíleni jeho silou.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

nebo

Pane, dáváš lidem na celém světě
darem svého svatého Ducha
a shromažďuješ je v jediné církvi.
Prosíme tě:
Spoj křesťany přes všechny rozdělující hranice,
aby lidé poznali tvou svatou apoštolskou církev,
chválící společně tvé velké skutky.
Pomoz nám pro svou lásku.

nebo

Bože, náš Stvořiteli,
lidé jsou rozděleni růzností jazyků,
ale všem národům se zvěstuje evangelium o tvé lásce.
Tvůj Duch ať nás posilní,
abychom rozhlašovali radostnou zvěst
a všichni lidé se připojili k chvalozpěvu tvé slávy.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

- starokatolická:

Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
ty povoláváš svůj lid ze všech národů
a sjednocuješ ho v Duchu svatém.
Dej, ať tvá církev zůstane věrná tvému poslání,
aby byla kvasem lidstva,
které chceš v Kristu obnovit
a přetvořit v jednu rodinu.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
který v jednotě s Duchem svatým
s tebou žije a působí na věky.

- anglikánská:

Bože, ty jsi v tento den vyučil srdce svých věřících tím, že jsi jim seslal světlo svého svatého Ducha: Daruj nám protřednictvím téhož Ducha pravou rozumnost ve všech věcech a stálou radost z jeho svaté útěchy' pro zásluhu Ježíše Krista, našeho Spasitele, který žije a vládne s tebou v jednotě téhož Ducha, jediný Bůh, odvěků navěky. Amen.

- pravoslavná:

Blahoslavený Kriste, Bože náš, ty jsi učinil rybáře moudrými tím, že jsi jim seslal Ducha svatého, a jejich prostřednictvím jsi získal celý svět. Uděl našim myšlenkám Ducha moudrosti, našemu nerozumu uděl Ducha rozumu. Sláva tobě, jenž miluješ lidi!

Texty:

Sk 2,1-21; Ž 104, 24-34.35b; 1K 12, 3b-13; J 20,19-23 nebo J 7, 37 - 39

1. Alleluia Emitte Spiritum tuum

Aleluja.
Sešli svého Ducha a budou stvořeni,
a tak obnovíš tvářnost země. (Ž 104:30)

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja.

nebo

sekvence Přijď, ó Duchu přesvatý

Přímluvy

Prosme společně o Ducha Božího, kterého nám Kristus zaslíbil. Volejme:

Kyrie eleison.

Bože, svatý Duchu. Ty jsi v den letnic sestoupil do kruhu Kristových učedníků. Prosíme tě: nezanech ani nás osamělé v našich nadějích a obavách. Přijď a projev nám svou blízkost. Volejme:

Kyrie eleison.

Duchu pravdy. Dej, ať nerozděleně nasloucháme Kristu a ukaž nám, co pro nás učinil. Duchu víry, pomoz nám v každé nouzi spoléhat na Boha a naplň srdce všech, kteří tě očekávají. Volejme:

Kyrie eleison.

Bože lásky, přemoz naše sobectví a otevř nás pro Boha a bližní, kteří nás potřebují. Bože pokoje, sváděj nás dohromady, abychom na sebe brali ohled a rostla mezi námi jednota a spravedlnost. Volejme:

Kyrie eleison.

Bože trpělivosti, dej nám sílu nést, co na nás bylo vloženo. Stůj při nás, abychom ani v těžkostech nebyli zmateni. Bože naděje, dej nám spolehnout se na Kristovo zaslíbení a jít s důvěrou vstříc jeho budoucnosti. Volejme:

Kyrie eleison.

Duchu, který přichází na pomoc naší slabosti, který se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkaním, svěřujeme s naší tichou modlitbou... Za to všechno volejme:

Kyrie eleison.

V eucharistické části je vhodné použít limskou liturgii.

Antifona k přípravě stolu Páně Confirma hoc Deus

Potvrdiž, Bože, což jsi mezi námi vzdělal,
z chrámu svého nad Jeruzalémem,
do něhož tobě přinášeti budou králové dary, aleluja. (Ž 68:29-30, BKR)

Nad dary:

Stvořiteli veškerého života,
přijmi, co ti dnes přinášíme.
Ať Ducha, kterým jsi obdaroval svou církev,
mohou všichni, kdo v tebe věří, pocítit ve světě.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Preface

- luterská:

Opravdu je důstojné a správné,
abychom ti ve všech dobách a na všech místech
vzdávali díky, svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože
skrze tvého Syna Ježíše Krista.
Když vystoupil na nebesa a posadil se po tvé pravici,
vylil zaslíbeného Ducha svatého na všechny své vyvolené děti
a svědectvím tohoto svatého Ducha si shromáždil
ze všech jazyků a národů svatou obecnou církev.
Z toho se raduje a jásá celá země
a andělé zpívají chvalozpěv tvé slávy.

- luterská (ELCA):

Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost,
že ti můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože.
Abys naplnil příslib vzkříšení,
vylil jsi oheň svého Ducha
a sjednotils do jednoho těla
lidi všech národů a jazyků.
A tak, se všemi sbory andělů,
se všemi věřícími v každé době a na každém místě
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni:
 
- starokatolická:

Vpravdě je dobré spravedlivé
vždycky a všude tě chválit,
Bože náš Otče,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Ty jsi svolal svou církev ze všech národů
a dodnes ji zachováváš svým svatým Duchem.
Nepřestáváš nás všechny volat k jednotě ducha
abychom přes všechno, co nás dělí
byli jedním tělem Kristovým.
Proto nyní a vždycky  chválíme tvé smilování
a zpíváme se sbory andělů
a s celým vesmírem
píseň o tvé slávě:

Antifona k přijímání Factus est repente de caelo sonus

Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr,
a naplnil celý dům, kde byli.
Všichni byli naplněni Duchem svatým
a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky
o velikých skutcích Božích, aleluja. (Sk 2:2.4.11)

Po přijímání:

Bože, náš Otče,
děkujeme ti, že jsi nás u stolu svého Syna
spojil do společenství lásky.
Dej, ať je tvá církev věrná tvému slovu,
obnov ji v Kristu a sjednoť ji ve svém Duchu
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

nebo

Pane, prosíme tě:
Dej, aby v nás slavení tvé svaté hostiny
zapálilo oheň lásky,
abychom ti sloužili ve všech,
kteří potřebují tvou lásku.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

Slova poslání:

Buďte jako živé kameny,
z nichž se staví duchovní stavba,
abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti,
milé Bohu pro Ježíše Krista. (1Petr 2,5)