1. neděle v postu B

Autor:
Publikováno:

Texty: Texty: Gn 9, 8-17; Ž 25, 1-10; 1P 3,18-22; Mk 1,9-15. Liturgická barva: fialová.

VSTUP

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.
I s tebou.

Hospodin praví: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu. (Ž 95,15)

UVEDENÍ

Dnešní neděle je první během postní doby, při které chceme víc než kdy jindy myslet na cestu utrpení našeho Pána Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy a pro naše ospravedlnění byl vzkříšen. Této době odpovídají písně, čtení i modlitby tohoto našeho shromáždění.

PÍSEŇ   

500 Já chtěl bych Bože můj

KYRIE

Pane Ježíši, náš Spasiteli, náš Zachránce, přišel jsi vysvobodit tento náš hříšný svět; Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se!

Ty sám jsi bez hříchu a přesto na sebe bereš naše viny; ty sám jsi Boží Syn a přesto stojíš na naší straně. Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se!

Tys plný slitování a lásky, zdroj naší naděje a neustálé pomoci. Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se!

Před tebou vyznáváme své hříchy, neboť tobě nezůstává nic skryto. Před tebou vyznáváme své viny, neboť v tvé odpuštění doufáme. Před tebou vyznáváme své nevěrnosti, neboť ty uzdravuješ tělo i duši.

ticho

Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

KOLEKTA

Pane, Ježíši Kriste, modlil ses a postil čtyřicet dní na poušti a odolával pokušení. Prosíme tě: buď s námi, když jsme slabí. A sešli nám svého Ducha, abychom poznali a překonali, co nás od tebe odděluje. Vždyť ty zůstáváš s námi, s Otcem a ve společenství Ducha svatého, po všechny dny a navěky.

SZ ČTENÍ

Gn 9,8 – 17  

ŽALM

25 K tobě duši pozdvihuji

EPIŠTOLA

1Pt 3,18 – 22

PÍSEŇ

434,1 – 4  Jezu Kriste, Synu Boží

EVANGELIUM

Mk 1,9 – 15

KÁZÁNÍ

CREDO

Vyznejme společně obecnou víru:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen

PŘÍMLUVY

PÍSEŇ + PŘINÁŠENÍ DARŮ + SBÍRKA

504  Tak, jaký jsem
Děti nebo presbyteři přinesou a na oltář položí chléb a kalich.

PŘÍPRAVA DARŮ

Věrný a laskavý Bože, požehnej, prosíme, tento chléb a tento kalich, abychom v darech chleba a vína měli živé obecenství s tvým Synem, Ježíšem Kristem.

PREFACE

Pán s vámi.
I s tebou.
Pozdvihněme svá srdce k Pánu.
Máme je u Pána.
Vzdávejme mu díky.
Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé ti děkovat a chválit tě po všechny věky a na všech místech. Děkujeme ti za lásku tvého Syna, který se za nás vydal na smrt. Děkujeme, že se obětoval za všechny, aby nikdo nezahynul, ale měl život věčný. Proto andělé velebí tvou slávu, mocnosti se klanějí tvé síle a nebeské zástupy zpívají chvalozpěv, k němuž se svými hlasy nyní připojujeme i my:

SANCTUS (zpěv EZ 159)

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe.

USTANOVENÍ

Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte. To je † mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:
Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva † v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

EPIKLÉZE

Požehnej, Pane, tyto dary, abychom přijímali Kristovo tělo a krev ke své spáse. Sešli na nás svého svatého Ducha, který dává život, který utěšuje zoufalé, který dává moudrost, který obnovuje duši i tělo, který dává život věčný a který nás s tebou smiřuje mocí Ježíše Krista.
Slyš nás, když se společně modlíme:

OTČE NÁŠ

POZDRAVENÍ POKOJE

Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj dávám vám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. Aby se děla tvá vůle, dopřávej nám stále svůj pokoj a veď nás cestou k dokonalé jednotě v tvém Království po všechny věky. Pokoj Páně ať je vždycky s námi.
Pozdravme se navzájem na znamení smíření a pokoje.

BERÁNEK BOŽÍ (zpěv EZ 322)

Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu.

PANE, NEJSEM HODEN,
abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

POZVÁNÍ


A nyní již pojďte, neboť připraveno jest všecko.
Přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila.

PŘIJÍMÁNÍ
   
DĚKOVNÁ MODLITBA

Milosrdný Bože, děkujeme za chléb života a kalich spásy. Děkujeme, že máme podíl na přicházejícím království pokoje. Děkujeme za lásku tvého Syna, která překonává hřích a smrt.

POŽEHNÁNÍ

Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh, Otec, Syn i Duch svatý.
Jděte v pokoji.

OZNÁMENÍ

ZÁVĚREČNÁ PÍSEŇ

695 Z přetěžkého kříže