11. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: 1S 15,34 - 16,13; Ž 20; 2K 5,6-17; Mk 4, 26-34. Evangelijní text odpovídá perikopě třetí řady luterských perikop pro neděli Sexagesimae (neděle po Devítníku, druhá neděle v předpostí). Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Kolekta

Bože, náš Otče,
každý dobrý dar a každý růst pochází od Tebe.
Přislíbil jsi nám své království.
Dej, ať smíme doufat v jeho příchod,
i když nevidíme, jak roste zaseté zrno Tvého slova.
Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

Starokatolický misál

nebo

Všemohoucí Bože, milý Pane,
ty jsi k nám promluvil skrze svého Syna.
Dej, aby semeno tvého slova vzešlo v našem srdci,
abychom tě ctili slovem i skutkem
a stali se svědky tvé lásky.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

EA
   Texty:
  

   1S 15,34 - 16,13; Ž 20; 2K 5,6-17; Mk 4, 26-34

Přímluvy

z břevnovského kláštera (Jan Ruckl)


Nad dary

Bože, stvořiteli světa,
Tento chléb a toto víno
byly připraveny z mnoha klasů a hroznů.
Právě tak shromažďuj lidi všech národů
do království Tvého pokoje
skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání


Dobrotivý Bože,
posilnil jsi nás chlebem života a kalichem spásy.
Dej, ať v nás Tvá síla působí
a umožní nám život v následování Tvého Syna,
který s Tebou žije a život tvoří navěky.

Starokatolický misál

Písně

EZ 417, 426, DEZ 662 (tematické)
EZ 243 (před evangeliem)