13. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Liturgická barva: zelená. Evangelijní text (v Matoušově podání: Mt 9,18 – 26) odpovídá perikopě pro 24. neděli po Trojici podle luterského i "starokřesťanského" lekcionáře.

Texty:

1S 1,1.17 – 27 nebo Pl 3,23 – 33 nebo Mdr 1,13 – 15
Ž 130; 30
2K 8,7 – 15 
Mk 5,21 – 43

Písně (EZ):

130
192
258


Úvod a vyznání vin:

Srdečně buďte vítáni ke slavení 3. neděle po sv. Trojici. Také dnes se chceme setkat s Hospodinem, svatým Bohem. V jeho blízkosti ztrácí svou moc každá nemoc i bolest. V jeho blízkosti si také uvědomujeme vlastní nehotovost, nedověru či lhostejnost.
Vyznejme Bohu naše viny a slabosti a prosme:
Bože, smiluj se nad námi a odpusť nám.

Bože, smiluj se nad námi a odpusť nám.

Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi a uveď nás do života věčného.

(nebo:)

Kyrie:

Bože, ty jsi zdroj i cíl našeho života, náš Stvořitel, náš Lékař. Milosrdný Otče, tebe prosíme: Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.

Ježíši, ty´s náš Spasitel, náš Zachránce. Boží Synu, také tebe prosíme: Kriste, smiluj se.

Kriste, smiluj se

Duchu svatý, ty posiluješ našeho ducha, v tobě nalézáme moudrost a odvahu. Náš Utěšiteli, i tebe prosíme: Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.


Kolekta

- luterská:

Bože, ty panuješ nad vším, co je, také nad smrtí.
Drž nás ve svých rukou,
opatruj nás v každém nebezpečí
a stůj při nás ve všech těžkostech.
Skryj nás ve své lásce
a dej, abychom tuto lásku dávali našim blízkým.
O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.

- starokatolická:

Bože, ty jsi nám otcem a matkou,
od tebe pochází všechno, co je a co žije.
Stvořil jsi nás ke svému obrazu
a povolal jsi nás k nepomíjejícímu životu.
Tvůj syn Ježíš nás zbavuje moci zla a zkázy,
která na nás útočí zvenku i z hlubin našich srdcí.
Pomoz nám žít v jeho lásce a v jednotě s tebou
a s vděčností ochraňovat a uchovávat tvé stvoření.
Prosíme tě o to skrze něho, Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří navěky.


Přímluvy:

Milosrdný Bože, tvůj Syn uzdravuje nemocné a křísí mrtvé.
Skrze něho tě prosíme:

Za tvou církev, abys jí dal sílu vzdorovat moci zla a šířit evangelium lásky po všem světě, prosme:

Pane, smiluj se.

Za všechny lidi, aby skrze Ducha svatého poznali, že v Kristu je naděje vzkříšení a života věčného, prosme:

Za vládce, politiky, soudce a všechny, kdo mají moc, aby nalezli moudrost a odvahu sloužit spravedlnosti a pokoji, prosme:

Za ty, kteří se vydávají na cesty a všelijakých ohrožení, abys byl jejich průvodcem a ochráncem, prosme:

Za naše nemocné, abys tys sám posiloval jejich důvěru a podporoval jejich zdraví, prosme:

Za umírající, abys je skrze svého Syna Ježíše Krista přijal do svého království, prosme:

Bože, u tebe je pramen života a v tvém světle spatřujeme světlo. Tobě jedinému buď náš dík, čest a chvála navěky.


Nad dary:

Bože, dárce všeho dobra,
ty sám jsi nás obdařil těmito dary,
které klademe na oltář.
Přijmi je jako znak naší oddanosti
a dej nám sílu k životu podle tvé vůle,
abychom každý den svědčili o tvé dobrotě,
skrze Krista, našeho Pána.

Preface:

Opravdu je důstojné a spravedlivé, abychom tě, věčný Bože, vždy a všude velebili a děkovali ti skrze našeho Pána Ježíše Krista. Ty jsi ho poslal, aby v něm celý svět nalez svou spásu, aby svou smrtí smířil naše hříchy, aby svým zmrtvýchvstáním vzkřísil náš život. Proto tě všichni velebíme a spolu s nebeskými zástupy zpíváme píseň, která nemá konce:
Svatý, svatý, svatý...

Pozdravení pokoje:

Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi řekl:
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj dávám vám.
Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve.
Aby se děla tvá vůle, dopřávej nám stále svůj pokoj
a veď nás cestou k dokonalé jednotě
v tvém Království po všechny věky.
Pokoj Páně ať je vždycky s námi.
Pozdravme se navzájem na znamení smíření a pokoje.

Tajemství víry:

Veliké je tajemství víry.
Tvou smrt, Pane, zvěstujeme,
a tvé vzkříšení chválíme,
dokud nepřijdeš ve své slávě.

Po přijímání:

Bože, ochránce života,
podivuhodně jsi nás posílil slovem i svátostí.
Pomoz, abychom v tebe věřili také když máme nouzi,
a veď nás do svého království, kde nebude bolest ani smrt.
O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána a Spasitele.

Podle Evangelisches Gottesdienstbuch (2000), Liturgische Etwürfe für das Kirchenjahr a Starokatolického misálu upravil mpl.