14. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

s připomínkou památky Cyrila a Metoděje a Jana Husa. Liturgická barva: červená.

VSTUP

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.
I s tebou.

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!

UVEDENÍ

Vítejte ke slavení 4. Neděle po Trojici. Dnes a zítra si připomínáme památku slovanských věrozvěstů a také mučednickou smrt Jana Husa.

PÍSEŇ (KYRIE)
333 Bůh náš všemohoucí

GLORIA

Sláva na nebesích Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

KOLEKTA

Modleme se: Milý Pane a Bože, ty svému lidu dáváš ve všech dobách muže a ženy, kteří nás vedou svou modrostí a čistotou na cestě spásy. Dnes ti děkujeme za ty, kteří přinesli evangelium slovanským národům, i za toho, kdo pro tvou pravdu dal sám sebe k upálení, proto, abychom my rostli a obstáli v pravdě a víře, skrze Krista, tvého Syna.

SZ    
Ez 2,1 – 5
 
ŽALM   
EZ 119,1 – 4 Blahoslavení lidé čistých cest

EPIŠTOLA   
2K 12,2 – 10

PÍSEŇ (HALELUJA)
163 Hospodin sám

EVANGELIUM
Mk 6,1 – 13

KÁZÁNÍ
   
VYZNÁNÍ VIN

Pokořme se před svatým Bohem a v tichosti srdcí mysleme na svá provinění, na své nesplněné úkoly.

Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích.
Potvrďte, bratří a sestry, své vyznání hlasitým: Vyznáváme.

Sbor: Vyznáváme.

A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého Syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme v moc jeho smrti a vzkříšení.
Potvrďte hlasitě: Věříme.

Sbor: Věříme.

Pamětlivi toho, že Bůh v Kristu odpustil nám, odkládáme nyní všechen hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili.
Vyznejme to hlasitě pro lásku Kristovu: Odpouštíme.

Sbor: Odpouštíme.

SLOVO MILOSTI

Kdokoli takto ve svých srdcích vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze utrpení a smrt Kristovu odpuštění hříchů.

CREDO

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen

PŘÍMLUVY

PÍSEŇ A SBÍRKA
308,1 – 5 Jezu Kriste    (v předehře se vykoná sbírka)

NAD DARY

Bože dej, ať tak, jako se sebralo mnoho zrn, aby se vytvořil tento chléb, a mnoho hroznů, aby nám daly toto víno ve společném kalichu, tak ať je tvá církev spojena v jedno k oslavě tvé spasitelné lásky. Skrze Krista, našeho Pána.

PREFACE
Pán s vámi.
I s tebou.
Pozdvihněme svá srdce k Pánu.
Máme je u Pána.
Vzdávejme mu díky.
Je to důstojné a spravedlivé.

Je to dobré a spravedlivé, abychom ti, Otče na nebesích, děkovali a abychom tě chválili za to, že ukazuješ svou slávu na svých mučednících. Neboť velikost jejich života je tvůj dar, v jejich společenství nám dáváš sílu a vytrvalost k zápasu a s nimi nám jednou podáš nevadnoucí věnec vítězství skrze našeho Pána a bratra Ježíše Krista. Proto velebíme tvé svaté jméno a s anděly a svatými i se všemi křesťany na celém světě  k chvále tvé slávy zpíváme: svatý...

SANCTUS
(zpěv z EZ 159) Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe.

USTANOVENÍ
Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte. To je + mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:
Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva + v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

EPIKLÉZE
Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

OTČE NÁŠ

POZDRAVENÍ POKOJE
Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi řekl: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj dávám vám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve.
Aby se děla tvá vůle, dopřávej nám stále svůj pokoj a veď nás cestou k dokonalé jednotě v tvém Království po všechny věky.
Pokoj Páně ať je vždycky s námi.
Pozdravme se navzájem na znamení smíření a pokoje.

BERÁNEK BOŽÍ
(zpěv z EZ 322) Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu.

PANE, NEJSEM HODEN,
abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

POZVÁNÍ
Blahoslavení, kteří jsou pozváni k svatbě Beránkově.
Pojďte, neboť připraveno jest všecko.

PO PŘIJÍMÁNÍ

Velebíme tvé jméno za všecky tvé služebníky a služebnice, kteří jsou v pokoji u tebe. Prosíme tě, abychom následovali jejich dobrého příkladu a mohli jednou spolu s nimi být účastni tvého království.

POŽEHNÁNÍ

Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh, Otec, Syn i Duch svatý! Jděte v pokoji.

OHLÁŠENÍ

PÍSEŇ
159,1.4 – 7 Tě Boha chválíme

Modlitby upraveny dle Agendy ČCE, Evangelisches Gottesdienstbuch a anglikánského misálu. Písně číslovány dle Evangelického zpěvníku.