15. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: 2S 6,1-5.12b-19; Ž 24; Ef 1,3-14; Mk 6, 14-29. Liturgická barva: zelená.

Téma neděle:

svědectví pro Krista - martyrium

Vstupní antifona
 
Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.

nebo introitus Dum clamarem

Já volám k Bohu, Hospodin mě spasí.
Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. Vyslyšel můj hlas!
On vykoupí mě z války, daruje mi pokoj, ač jich proti mně je tolik.
Slyší Bůh a pokoří je, on, jenž odedávna trůní,
když se změnit nechtějí a nebojí se Boha.
Na Hospodina slož svoji starost,
postará se o tebe a nedopustí,
aby se kdy spravedlivý zhroutil.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

Kolekta

Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
Ty jsi nás vyvolil již před stvořením světa.
Ve své bohaté milosti jsi nám skrze Ježíše
daroval svobodu a odpuštění všech hříchů.
Dej, ať Tě chválíme celým svým životem a svědčíme o Tvé slávě.
Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.

Starokatolický misál

nebo

Ježíši Kriste, Spasiteli světa,
Jan vyznával Boží jméno před mocnými a nezapřel pravdu.
Prosíme tě: Dej nám, abychom posíleni jeho příkladem, vyznávali neustále tvé jméno a nebáli se lidské nenávisti, neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš odvěků navěky.

Evangelisches Tagzeitenbuch

nebo

Bože smlouvy,
ve křtu jsi nás povolal,
aychom hlásali příchod tvého království.
Dej nám odvahu, kterou jsi dal prorokům a apoštolům,
abychom věrně svědčili o tvém pokoji a lásce
ve všech životních situacích.
Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista,
našeho Spasitele a Pána.
Amen.

ELCA

Texty: 2S 6,1-5.12b-19; Ž 24; Ef 1,3-14; Mk 6, 14-29

Nad dary

Bože, příčino všeho,
ty dáváš pokrm a nápoj pro náš každodenní život.
Přijmi jako znamení našeho díku  to, co jsi nám dal do rukou,
skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál


Modlitba po přijímání

Bože,
Ty nás obnovuješ svými svátostmi.
Pomáhej nám a dej,
ať je v našem život účinná spása,
kterou nám dáváš v eucharistii
skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál