16. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: Jer 23,1-6 ; Ef 2,13-18 ; Mk 6,30-34.53-56. Liturgická barva: zelená.

Téma neděle: Odpočinutí. Při bohoslužbě jsme pozvání k občerstvení a obnově sil. Hospodin se o nás stará jako dobrý pastýř. Kristus nás sytí svým slovem a eucharistií.

Vstupní antifona

Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

Kolekta

Bože, pastýři svého lidu,
ty nás shromažďuješ, když jsme rozptýleni.
Přiveď nás zpět vždycky, když nás naše omyly zavedou daleko od tebe,
odejmi od nás všechnu bezradnost a všechen strach
a zahrnuj nás stále svým smilováním.
Prosíme tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

Starokatolický misál

Texty: Jer 23,1-6 ; Ef 2,13-18 ; Mk 6,30-34.53-56.

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

Přímluvy

připravené pro břevnovskou farnost Janem Rücklem

Nad dary

Bože a Otče,
to, co země vydává a naše práce vytváří,
přinášíme tobě.
Buď s námi silou svého Ducha,
když slavíme hostinu tvého Syna,
Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Bože, bohatý dobrotou a smilováním,
dopřál jsi nám, abychom se zúčastnili hostiny tvého Syna.
Dej, abychom s ním byli v jednotě
a stali se světlem tohoto světa.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál