17. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: 2S 11,1-15; Ž 14; Ef 3, 14-21; J 6, 1°-21. Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.

Kolekta

Štědrý Bože,
stvořil jsi nás pro sebe
a ve své lásce nám dáváš všechno, co potřebujeme.
Tvůj syn Ježíš je tím, kdo má moc nasytit náš hlad:
po pravdě, po lásce, po štěstí a pokoji.
Dej, ať v něm stále víc poznáváme tvou lásku,
která přesahuje každé naše poznání.
Prosíme tě o to skrze něho,
Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým žije v našem středu navěky.

starokatolická

nebo

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

římskokatolická

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. Aleluja.

Nad dary

Nesmrtelný Bože,
dáváš nám chléb a víno jako potravu pro náš pomíjející život.
Přinášíme tyto dary před tvou tvář a prosíme tě:
dej nám je zpět jako svátost nesmrtelnosti
skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Bože a Otče,
daroval jsi nám chléb života a kalich radosti.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se touto svátostí stal naším pokrmem,
on - Ježíš, náš Pán.

starokatolická

nebo

Děkujte Pánu, protože je laskavý.(Haleluja). A jeho dobrota trvá navěky. (Haleluja).

Pane Ježíši Kriste, byli jsme hosty u tvého stolu. Dal jsi nám účast na tvé lásce k lidem. Povolal jsi nás na cestu pokoje. Provázej nás nyní, když odcházíme a jdeme k lidem, kteří nás potřebují. Tobě buď sláva navěky.

luterská

Písně

EZ 417, 308
DEZ 682-4