18. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

První čtení: Ex 16:2-4;9-15 nebo 2S 11:26-12:13a, mezizpěv: Ž 78:23-29 nebo Ž 51:1-12, druhé čtení: Ef 4:1-16, evangelium: J 6:24-35. Liturgická barva zelená, téma "pravý chléb z nebe".

Tématem neděle je „chléb z nebe“, ke kterému se vztahují čtení ze SZ o manně na poušti a evangelijní rozhovor o pravém chlebu z nebe, který navazuje na Janovu verzi nasycení pěti tisíců (evangelium minulé neděle).  Epištola ještě vnáší motiv církve jako „těla Kristova“, což je dobře zkombinovatelné, má-li kázání akcent na téma Eucharistie (což však není jediný možný výklad textů). Evangelium v tradičním jednoletém lekcionáři není, část epištoly (Ef 4:1-6) se čte na 17. neděli po Trojici. Alternativní semikontinuální řada nabízí jako 1. čtení Nátánovo podobenství a Davidovo pokání (2S 11:26-12:13a).

Text introitu ze 70. žalmu s prosbou o Boží pomoc je dobře znám těm, kdo se modlí Denní modlitbu církve – tvoří vstupní část (ingressus) většiny hodinek. Tradiční graduále tvoří začátek Ž 34, který byl již v nejstarších dobách zpěvem k přijímání Eucharistie (viz v. 9 „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý“). Rovněž navržený responsoriální žalm 78 se vrací k daru manny na poušti (v. 25 Člověk jísti směl chléb mocných (LXX αρτον αγγελων – chléb andělů), stravu sesílal jim [Hospodin] do sytosti.) Graduale triplex jej navrhuje zpívat spolu s komuniální antifonou jako žalm k přijímání.

Introitus Deus in adiutorium

Bože, shlédni a pomoz,
Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Ať se zardí hanbou ti, kdo mi o život ukládají,
ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí.
(z Ž 70)

Kolekty

Bože,
věčná dobroto a nezměrná lásko,
rozdílíš mezi nás své dary
a my jíme a jsme nasyceni.
Naplň nás i celý svět se všemi jeho potřebami
životem, který přichází pouze od tebe,
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána.
Amen.
(ELCA)
nebo

Bože lásky a milosrdenství,
naše těla i duše žízní po tvém Duchu.
Otevři tento den naše srdce
abychom mohli přijmout chléb života a kalich spásy
a stát se věrnějšími v povolání tvých učedníků.
Prosíme tě o to v Ježíšově jménu.
Amen.

nebo

Bože, naše naděje,
když tvůj hladový lid tesknil po otrocké stravě v Egyptě,
ty jsi otevřel brány nebe a padal z nich jako déšť manna.
Syť nás u svého stolu chlebem života
abychom mohli ochutnat závdavek života věčného
a ve světě žili život hodný tvého povolání.
Skrze Krista našeho Pána.

nebo

Nebeský Otče,
vzbuzuješ v srdcích svých dětí
touhu po svém slově a hlad po své pravdě.
Dej abychom věřili v Toho, kterého jsi poslal
a poznali v něm pravý chléb věčného života,
v tvém Synu Ježíši Kristu,
kterému s tebou a Duchem svatým
náleží čest a sláva na věky věků.
Amen.
(UCA)
nebo

Bože,
zdroji a cíli našeho života,
vzbuzuješ v nás hlad a žízeň po sobě.
Utiš náš hlad chlebem
který dává skutečný život:
svým Synem, Ježíšem Kristem.
Neboť on žije a vládne
s Tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
(LCA)

První čtení

Ex 16:2-4;9-15 nebo 2S 11:26-12:13a

Mezizpěv

Ž 78:23-29 nebo Ž 51:1-12 nebo

Graduale Benedicam

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.
V: O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
(Ž 34:2-3)

Druhé čtení

Ef 4:1-16

Alleluia Domine Deus

Haleluja.
Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím.
(Ž 88:2)

Evangelium

J 6:24-35

Antifona k přípravě stolu Páně Precatus est Moyses

Mojžíš prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost: "Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu? Upusť od svého planoucího hněvu. Rozpomeň se na Abrahama, Izáka a Jákoba, kterým jsi sám při sobě příslíbil dát zemi oplývající mlékem a medem." A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid.
(Podle Ex 32:11-14)

Preface

Je vskutku správné, vzdávat ti díky a chválu, Bože,
neboť nám sesíláš pravý chléb z nebe,
který dává život celému světu.
 
Ty jsi nade všemi, ve všech a skrze všechny působíš
a tvým slovem byly stvořeny všechny věci.
Svůj lid jsi sytil manou na poušti
a dokonce i když proti tobě reptal
obracel jsi jej z jeho vzdorovitých cest
a živil jsi jej svojí moudrostí a pravdou.

Ve svém Synu Ježíši Kristu
se nám jako chléb života nabízíš ty sám
abychom mohli být živeni a budováni
jako jedno tělo ve svazku pokoje.
I když ho zabili ti, za jejichž spásu zápasil,
ty jsi ho vyzdvihl z hlubin země
aby celý svět naplnil svými dary
a všechny pokřtil do jednoho těla
spojeného jedním Duchem pod jedním Pánem.
 
A proto...
(podle D. Nettletona)

Eucharistická modlitba

Otče,
chválíme tě za tvou lásku zjevenou v Ježíši Kristu
který je naším pravým chlebem z nebe a pravým vinným kmenem.
V něm poznáváme plnost tvé milosti
a pro jeho smrt a vzkříšení se odvažujeme před tebe předstoupit, neboť je to jeho vůle, abychom byli před tebou jedno
- jedno v jeho spravedlnosti, svatosti a lásce.
Děkujeme ti, že svou smrtí zničil naši smrt
a svým vzkříšením obnovil náš život.
Proto tě chválíme u tohoto prostřeného stolu
- stolu, který prvně připravil pro nás
v noci kdy se za nás vydal.

Tu noc vzal chléb, vzdal ti díky...
(pokračují slova ustanovení)

Milující Bože, dáváš nám pravý chléb, který sestoupil z nebe,
svého Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
Dej nám, kteří ho přijmeme do svého života
abychom byli naplněni jeho láskou
a zůstávali v něm tak, jak on zůstává v nás.
Sešli svého Ducha na tyto dary,
aby se chléb, který lámeme, stal společenstvím těla Kristova
a kalich požehnání, kterému dobrořečíme, společenstvím krve Kristovy.
Spoj nás do jednoho těla se všemi,
s kterými nás po celém světě spojuje jedna víra a jeden křest,
i s těmi, kdo k tvému stolu přicházeli před námi
a nyní v pokoji očekávají poslední den,
kdy je při svém příchodu vzkřísí tvůj Syn.
Skrze něho, s ním a v něm
je, Otče, všechna tvoje čest a sláva
spolu s Duchem svatým
po všechny věky věků.
Amen.

Antifona k přijímání Panem de caelo

Chléb z nebe jsi nám dal, Hospodine,
mající veškerou líbeznost a chuť sladkosti.
(podle Mdr 16:20, možno rozšířit o Ž 78)

Písně a hudební poznámky

  • Tematicky vhodnými písněmi z EZ jsou např. DEZ 613 (Oči všech, k SZ), DEZ 678 (Jeden Pán, jedna víra, k epištole), EZ 448 (Sláva buď tobě, Bože náš - na závěr), EZ 486 (Svaté Boží požehnání, metafora manny v 2. sloce), EZ 490 (Nuž všichni, kdo jste žízniví) nebo EZ 510 (Ó Pane můj, ať pokoj tvůj  - po přijímání).
  • Motiv chleba života užívají i některé písně o Večeři Páně, např. lutherský chorál Schmücke dich, o liebe Seele (EG 218, česky Ozdobiž se, duše milá v EK 321 - 6. sl. Jesu wahres Brot des Lebens). Píseň existuje ve varhanním zpracování Bachově v 18 lipských chorálech (BWV 654). Stejné téma se ozývá ve středověkých eucharistických hymnech nebo v české písni Jezu Kriste, štědrý kněže (EZ 308).
  • Tradiční offertorium Precatus est Moyses existuje ve známém zhudebnění českého barokního skladatele Bohuslava Matěje Černohorského; celá skladba (pravděpodobně dokomponovaná jiným skladatelem) nebo její autentické části (fugy Quare Domine irasceris a Memento Abraham) patří k repertoáru řady pěveckých sborů.