19. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty 1Kr 19:4-8 nebo 2S 18:5-9.15.31-33, Ž 34:1-8 nebo 130, Ef 4:25-5:2 a J 6:35.41-51. Liturgická barva zelená.

Introitus Respice Domine

Hospodine, přihlédni ke smlouvě!
na život svých ponížených nikdy nezapomeň.
Povstaň, Bože, a své pře se ujmi,
nezapomeň na křik protivníků.
V: Bože, zanevřel jsi na nás natrvalo?
Tvůj hněv dýmá proti ovcím, které paseš.
(z Ž 74:20.22-23 a 1)
nebo

Všechno dělejte bez reptání..., abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny.
(Fp 2:14.15)

Úvod a Kyrie

Vítejte ke slavení 9. neděle po sv. Trojici (nebo: 19. neděle v mezidobí).
Do bohoslužby, před Boží tvář, nemůžeme ani nechceme vstoupit se srdcem pyšným, nýbrž pokorným a čistým. Pane...

Pane, smiluj se.

Vždyť tys, Bože, za naše viny vydal svého syna. Kriste...

Kriste, smiluj se.

A stále s námi a v nás zůstáváš skrze svého svatého Ducha. Pane...

Pane, smiluj se.

Smiluj se nad námi, Pane, a dej, abychom tuto bohoslužbu slavili s ryzím srdcem a chválili tě čistými rty.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Kolekta

Milostivý Bože,
tvůj požehnaný Syn sestoupil z nebe
aby byl pravým chlebem, který dává život světu.
Dávej nám tento chléb stále,
aby on mohl žít v nás a my v něm
a abychom posilněni tímto pokrmem
mohli žít ve světě jako jeho tělo.
Prosíme o to skrze něho, Ježíše Krista,
našeho Spasitele a Pána.
(ELCA)
nebo

Bože, naše sílo,
často býváme sklíčení, bez odvahy
jako tvůj prorok Eliáš;
nevidíme, jak dál, schází nám síla.
Pomoz, když se tak cítíme,
a posiluj nás chlebem života,
svým Synem, který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

První čtení

1Kr 19:4-8 nebo 2S 18:5-9.15.31-33

Mezizpěv

Ž 34:1-8 nebo Ž 130
nebo

Graduale Respice Domine

Hospodine, přihlédni ke smlouvě!
na život svých ponížených nikdy nezapomeň.
V: Povstaň, Bože, a své pře se ujmi,
rozpomeň se na svou pospolitost, kterou jsi před věky získal.
(z Ž 74)

Druhé čtení

Ef 4:25-5:2

Aklamace před evangeliem

Haleluja.
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; *
kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.
(J 6:51)
nebo

Alleluia Domine refugium factus es nobis

Haleuja.
Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení!
(Ž 90:1)

Evangelium

J 6:35.41-51

Antifona k přípravě stolu Páně In te speravi

Já, Hospodine, důvěřuji tobě, +
pravím: "Ty jsi můj Bůh, *
moje budoucnost je ve tvých rukou."
(Ž 31:15-16)

Modlitba nad dary chleba a vína

Svatý Bože,
tento stůl připravujeme ke tvé poctě na svatou hostinu.
Dej, ať síla tohoto znamení
je viditelná i v našich činech
skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání Panis quem ego dedero

Chléb, který já dám, je mé tělo, *
dané za život světa. (J 6:51b)
(možno rozšířit o Ž 111)

Modlitba po přijímání

Bože, naše spáso,
tak jako tvůj Syn Ježíš
uzdravoval nemocné a křísil mrtvé,
dej, ať i my získáváme sílu při setkáních s ním,
abychom se stali posly spásy,
kterou nám on zvěstoval,
a to dnes a po všechny dny našeho života.

Písně a hudební poznámky

Písně vybrané M. P. Lukáškem: EZ 161 (úvodní chvalozpěv), 130 (žalm po 1. čtení), 163 (před evangeliem), DEZ 636 (závěr).