2. neděle adventní B

Autor:
Publikováno:

První čtení Iz 40:1-11; mezizpěv Ž 85:1-2.8-13; druhé čtení 2Pt 3:8-15 a evangelium: Mk 1:1-8 (začátek evangelia, služba Jana Křtitele). Liturgická barva fialová, doxologie "Gloria" není, je však Haleluja.

Introitus Populus Sion

Lide Sionský, Hospodin přijde ke spáse národů!
Ohlásí se svým velebným hlasem,
vaše srdce se naplní radostí!
Ž: Bože zástupů, obnov nás, *
ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!
(podle Iz 30:19.29.30 a Ž 80:8)

Confiteor

Kristův křest Duchem a ohněm zastínil křest Janův, ale Janova výzva k obrácení zůstává provždy platná. Jako ti, kdo stále znovu selhávají, prosme o Boží odpuštění.

Pane, jsme tak netrpěliví lidé! Všechno chceme hned, rádi bychom přeskočili advent, protože dobře nerozumíme síle a důležitosti čekání na tvůj velký dar. Jsme příliš dychtiví po svátečních oslavách, a tak snadno přehlédneme úkoly, ke kterým nás voláš - starost o potřebné, naslouchání ztrápeným, laskavost a soucit se zraněnými. Odpusť nám náš zaslepený spěch v adventní době. Zklidni nás a dej nám porozumění pro skutečný advent svého Syna. V jeho jménu se k tobě modlíme. Amen.

Zapálení svící na adventním věnci

Minulou neděli jsme zapálili první svíci na adventním věnci [, svíci naděje]. Zapálíme ji nyní znovu, abychom si připoměli, že Kristus znovu přijde aby na nás naplnil všecha Boží zaslíbení.

(zapálí se první svíce)

Druhá svíce adventu je svící pokoje. Pokoj je dar, na který musíme být připraveni. Bůh nám dává dar pokoje, když se k němu obracíme ve víře.
Prorok Izaiáš nazývá knížetem pokoje Krista. Naše naděje i náš pokoj je v něm. Zapalme nyní tuto svíci, abychom si připomenuli, že Ježíš přináší pokoj všem, kdo v něho doufají.

(zapálí se druhá svíce)

Modleme se:
Milující Bože, děkujeme ti, že nám dáváš v Kristu svůj mír.
Pomoz nám připravit naše srdce, abychom jej přijali.
Požehnej naší bohoslužbě a veď nás ve všem, co říkáme a konáme.
Prosíme o to ve jménu Krista, který se narodil v Betlémě.
Amen.

Kolekta

Rozněť naše srdce, Pane Bože,
abys připravil cestu svému jedinému Synovi.
Jeho příchodem nás posilni,
abychom ti sloužili čistým životem,
skrze něho, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem svatým uctíváme a chválíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
(ELCA)
nebo

Rozněť naše srdce, Pane Bože,
abys připravil cestu svému jedinému Synovi.
V jeho příchodu nám dej sílu do našich zápasů
a rozlij světlo na naši cestu temnotami tohoto světa
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem svatým uctíváme a chválíme
jako jediného Boha nyní i navěky.

První čtení

Iz 40:1-11

Mezizpěv

Ž 85:1-2.8-13

nebo

Graduale Ex Sion 

Ze Sijónu, místa dokonalé krásy,
přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. (Ž 50:2.3)

V:  Shromážděte mu jeho věrné, *
ty, kdo při oběti přijali jeho smlouvu! (Ž 50:5)

Druhé čtení

2Pt 3:8-15

Evangelium

Mk 1:1-8

antifona k přípravě stolu Páně Deus tu convertens

Což nám nenavrátíš život,
aby se tvůj lid z tebe radoval?
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství,
uděl nám svou spásu!   (Ž 85:7.8)

Preface

Je vskutku správné, Bože,
abychom ti vzdávali díky a chválu,
neboť v tobě se přiblížila naše spása,
den kdy se setkají milosrdenství a pravda,
a políbí se spravedlnost s pokojem.

Kázáním Jana Ktitele jsi připravil cestu
pro svého přicházejícho Mesiáše Ježíše,
který byl pokřtěn ve smrt,
ale ty jsi ho vzkřísil do nového života.
Skrze něj křtíš svůj lid svým svatým Duchem
a tak nyní v naději a vděčnosti očekáváme den,
kdy vybuduješ nové nebe a novou zemi,
které budou domovem spravedlnosti.

A proto se připojujeme ke chvále, kterou ti vzdávají nebesa,
a spolu s jejich zástupy voláme: Svatý...

antifona k přijímání Jerusalem surge

Vzchop se Jeruzaléme a postav se na výšině
a viz tu radost, která k tobě přichází od tvého Boha (Baruch 5:5+4:36).
Možno rozšířit o Ž 147:12-20.