2. neděle po Zjevení B

Autor:
Publikováno:

Neděle Svatby v Káně. Texty: 1S 3,1-10 (11-20); Ž 139,1-6.13-18; 1K 6,12-20; J 1, 43-51 (nebo J 2,1-12). Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno.

Kyrie

Shromáždili jsme se tu společně před Bohem: přišli jsme z týdne plného neklidu a spěchu, plného úhybů od důležitého a nudy, plni vzteku a zklamání. Přišli jsme ale také proto, že cítíme, že potřebujeme víc, než to co nám nabízí všední den. Proto voláme: Pane, smiluj se.

Shromáždili jsme se tu společně před Bohem: přišli jsme, protože jsme byli pozváni. Ještě nám zůstávají výhrady a otázky: Co může setkání s Bohem přinést? Co skutečně přináší víra pro život? A přece jsme přišli, protože cítíme, že potřebujeme hlubší vhled a větší naději. Proto voláme: Kriste, smiluj se.

Shromáždili jsme se tu společně před Bohem: přišli jsme se vším tím, co nás tíží a navzájem dělí: vlastní selhání a mnohé nedostatečnosti, vzájemné neporozumění, obavy jednoho z druhého, zkušenosti, které bychom raději zapomněli, vina a rozčarování. A přece jsme přišli, protože cítíme, že potřebujeme osvobození, odpuštění a nový začátek. Proto voláme: Pane, smiluj se.

www.evangelische-liturgie.de

Kolekta

Pane Ježíši Kriste,
ty jsi udělal lidem radost,
a ukázal jsi tak svou slávu.
Prosíme tě:
Proměň také náš zármutek v radost,
učiň tuto bohoslužbu svátkem,
při němž zakusíme tvou blízkost.
Neboť ty spolu s Otcem a Duchem...

nebo

Pane, náš Bože,
tvoje moc a nádhera se zjevila ve tvém jednorozeném Synu.
Prosíme tě:
Otevři naše oči pro znamení, která Ježíš činil,
a posilni naši víru v moc tvé lásky.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

EA

nebo


Bože, příteli života a radosti,
Ty jsi nám ve svém Synu Ježíšovi zjevil svou krásu a velikost.
Dej, ať ho máme stále před očima,
nasloucháme jeho slovu a věrně ho následujeme.
Prosíme Tě o to skrze něho,
Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s Tebou v jednotě Ducha svatého
žije a působí navěky.

Starokatolický misál

Přímluvy

Nezůstal jsi, Bože, na výsostech, ale vstoupil jsi do našeho času, abys ukázal svou lásku lidem. Co ti můžeme nabídnout, než nuznost našeho života. Ale ty neváháš nabídnout nám své přátelství. Obdarováváš nás sebevydáním svého Syna. Vděčně k tobě voláme:

Kyrie eleison

Dej své církvi sílu, aby byla svědkyní tvé bezpodmínečné lásky a nástrojem tvého pokoje: ukazovala dobrotu, kde vládne nenávist; vnášela odpuštění, kde se lidé urážejí; smiřovala, kde vládnou hádky; probouzela naději, kde panuje zoufalství; zapalovala světlo, kde se šíří temnota; přinášela radost, kde přebývá zármutek. Proto voláme:

Kyrie eleison

Prosíme za všechny odpovědné ve státě a ve společnosti, v ekonomice, vzdělávání i kultuře: o odvahu a otevřenost stát na straně života a uskutečňovat spravedlnost nyní i v budoucnosti. Ve všech sporech nám dávej vědomí moci své lásky. Voláme:

Kyrie eleison

Prosíme zvláště za všechny, kdo touží po lásce: kteří to mají těžké se sebou i s druhými, kteří zůstávají sami ve své osamělosti a uzavřenosti, za odstrčené, ponížené, unavené a přetížené. Dej jim oporu a klid ze zkušenosti tvé lásky. Pošli lidi, kteří se v důvěře v tebe odváží vykročit k potřebným. K tobě voláme:

Kyrie eleison

www.evangelische-liturgie.de

Nad dary

Bože života,
dary, které jsme připravili,
jsou znamením naší oddanosti Tobě.
Jako se posvěcuje chléb a víno mocí Ducha,
tak posvěť také nás podle obrazu svého Syna,
našeho Pána, Ježíše Krista.

Preface

Opravdu je důstojné a spravedlivé,
je to naše služba a naše radost,
tobě, věčný Bože, vzdávat díky:
Ty jsi původcem života a plnosti.
Buď pochválen za vše, co nám ze své milosti dáváš.
Vždyť co bychom byli bez tvé velkodušnosti
a jak temná by byla naše země bez tvého slitování v Kristu.
Proto tě chválíme s celým stvořením
a zástupem těch, kdo o tobě svědčí od počátku světa
přidáváme se k nekončící chvále andělů: Svatý...

www.evangelische-liturgie.de

nebo

Děkujeme Ti, svatý Otče,
a chválíme Tvou dobrotu a lásku,
která k nám přišla a stále přichází
ve Tvém Synu a našem bratru, Ježíši Kristu.
Neboť On při svatbě v Káně učinil počátek svých znamení:
ve vodě, která se stala vínem,
nám ukazuje Tvou uzdravující sílu,
dává nám zakusit radost budoucí nebeské hostiny
a ukazuje se jako Mesiáš, kterého jsi poslal.
Skrze něho oslavujeme Tvou velikost, která se k nám sklání
a se sbory andělů a všech spasených
plni radosti zpíváme (voláme): Svatý...

Po přijímání

Dobrý Bože,
děkujeme Ti za Tvé životodárné slovo
a za společenství s Tvým Synem.
Dej, abychom skrze Tvého Ducha
byli jedno srdce a jedna duše,
a mocí tohoto pokrmu nás veď
k svatební hostině věčného života
skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál

Poslání

Římanům 12,11-13a

Písně

EZ 243
EZ 236
DEZ 702
DEZ 694