2. neděle v postu B

Autor:
Publikováno:

Latinsky Reminiscere. Liturgická barva fialová. Gloria in excelsis a Haleluja odpadají. Lekcinář pro druhou neděli v postu nabízí volbu mezi Mk 8,31-38 (první předpověď utrpení a výzva k následování) a Mk 9,2-9 (proměnění na hoře). Tam, kde se proměnění Páně připomínalo o poslední neděli po Zjevení, je vhodnější dát přednost perikopě o utrpení a následování.

Vstupní antifona
 
Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

nebo podle introitu:

Pamatuj, Pane, na své milosrdenství
a svou dobrotu, která je odvěků.   (Ž 25,6)

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, ty jsi dal svůj život za život světa.
Ty jsi zvítězil nad hříchem a smrtí.
Voláš nás k následování své lásky

Místo klasického Kyrie je možné v postu použít Trishagion (Trojsvatou píseň), eventuelně i celý "obvyklý začátek" z byzantské liturgie:

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě!

Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídliž se v nás a očistiž nás ode vší skvrny a spasiž, Blahý, duše naše.

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. (3x)

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť hříchy naše; Vládce, odpusť přestoupení naše; Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše pro jméno své.

Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Kolekta

- luterská (Erneuerte Agende):

Všemohoucí Bože,
ty jsi vydal svého Syna do rukou lidí,
a lidé ho zabili.
Prosíme tě:
Odpusť nám, že klademe překážky tvé nepochopitelné lásce,
a dej nám účast na spáse,
kterou jsi daroval světu
v našem Pánu Ježíši Kristu, tvém Synu,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

- luterská (ELCA):

Bože, náš vůdče a průvodče,
ve vodách křtu nám přinášíš nové narození,
abychom žili jako tvoje děti.
Posilni naši víru ve tvá zaslíbení,
abychom skrze tvého Ducha
mohli tvůj život předávat celému světu
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.

- starokatolická:

Pane Ježíši Kriste,
Ty jsi obětoval svůj život,
ale my chceme svůj život vlastnit a mít ho jen pro sebe.
Prosíme Tě, vezmi nás na svou cestu,
abychom jistotu svého života našli v Tobě.
Tobě buď sláva na věky.

Texty

Texty: Gen 17,1-7.15-16; Ž 22, 23-31; Ř 4, 13-25; Mk 8,31-38 (Mk 9,2-9)

Přímluvy

V pokoji se modleme k Pánu:

Za bdělé svědomí, za prominutí naší viny
a za otevřené, klidné srdce
prosme:

Pane, smiluj se.

Za pochopení pro naše bližní,
za ochotu pomáhat a odvahu říkat pravdu
prosme:
Pane, smiluj se.

Abychom byli schopni přistupovat k lidem tak,
že se při setkání s námi setkají s Boží láskou
prosme:
Pane, smiluj se.

Za naši církev, za celé křesťanstvo,
abychom se navzdory všemu, co nás dělí,
stávali jedno ve víře i v jednání,
prosme:
Pane, smiluj se.

Za náš národ a všechny národy na světě,
aby se prosadila spravedlnost
a nastal mír tam, kde je válka,
prosme:
Pane, smiluj se.

Za lidi v nouzi a v tísni,
za hladovějící, aby se dočkali pomoci,
prosme:
Pane, smiluj se.

Pane, zůstávej s námi se svým slovem
a dary tvé dobroty.
Přijď tvé království.
O to tě prosíme ve víře
v Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

(z Erneuerte Agende)

nebo dle Agendy ČCE II (str. 127 nebo některá z přímluv na straně 354 - 360) či postních přímluv na webu břevnovského kláštera

Nad dary

Přijmi, Bože, naše dary jako projev našeho svatopostního úsilí napravit svůj život a připravit své tělo i duši k slavení velikonočních svátků. Skrze Krista, našeho Pána.

R.-kat. misál
   Preface


Děkujeme Ti, Otče na nebi,
a chválíme Tě skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
On nás miloval a vydal se za nás na smrt.
Zemřel za všechny,
abychom nebyli zatraceni,
nýbrž abychom dosáhli věčného života.
Skrze něho Tě chválí všichni spasení,
kteří se spojují s kůry andělů
ke chvále Tvé božské slávy: Svatý...

Po přijímání

   Děkujeme ti, všemohoucí Pane Bože, že jsi nás tímto hojivým darem osvěžil, a prosíme tě, ať v nás působí silnou víru v tebe a srdečnou lásku mezi námi. Skrze Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne odvěků navěky. (Martin Luther)


Je také možné použít postní eucharistickou modlitbu z Erneuerte Agende:

Děkujeme ti, všemohoucí Otče,
a oslavujeme tě skrze Krista, našeho Pána.

Ty jsi Stvořitel našeho světa,
jeho bohatství a jeho krása jsou tvé dary.
Ty jsi nám zachoval věrnost,
když jsme my lidé nedbali tebe a tvých darů.

V Kristu jsi k nám přišel,
sdílel jsi s námi samotu a bolesti,
nesl jsi následky naší viny a vytrpěl jsi smrt.

Skrze svého svatého Ducha při nás působíš,
ve tvé církvi
a dokonce ve tvém světě.

Proto ti zpíváme náš chvalozpěv.
Oslavujeme tě i ve jménu těch,
kdo už tě zapomněli chválit
nebo to nikdy neuměli.
Chceme být hlasem němých pro tvou slávu.
Proto se připojujeme k chvalozpěvu tvého lidu
a zpíváme:

Svatý...

Chválíme tě, Pane nebe a země.
Ty ses smiloval nad svými tvory
a poslal jsi svého Syna, aby se stal člověkem.
Děkujeme ti za vykoupení,
které pro nás vykonal na kříži.
Prosíme tě:
Sešli na nás svatého Ducha,
posvěť a obnov nás na těle i na duši,
abychom pod podobou tohoto chleba a vína
přijali ke své spáse tělo a krev Ježíše Krista,
když konáme to, co nám on přikázal:

Náš Pán Ježíš Kristus,
v noci, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky a lámal jej
a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Podobně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky a dával jim jej se slovy:
Vezměte a pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
Kdykoli pijete, čiňte to na mou památku.

Velké je tajemství víry:

(Tajemství víry:
Tvou smrt zvěstujeme,
tvé vzkříšení oslavujeme,
dokud nepřijdeš v slávě.)

Proto si, nebeský Otče, připomínáme tvého Syna,
památku jeho utrpení a smrti.
Oslavujeme jeho vzkříšení a nanebevstoupení
a důvěřujeme v jeho vládu nad světem.

Prosíme tě:
Jako všichni, kdo přijímají Kristovo tělo,
jsou jedním tělem v Kristu,
tak shromáždi svou církev ze všech končin země,
a dej, abychom spolu se všemi věřícími
slavili věčnou hostinu radosti v jeho království.

Skrze něho ať je tobě, všemohoucí Bože,
v Duchu svatém sláva a klanění, chvála a čest
nyní i vždycky
a odvěků navěky.
Amen.

Písně

Jako Kyrie lze zpívat DEZ 687 Bože, Otče věčnosti.
Mešní zpěvy doporučují spíše adventní píseň EZ 259 Navštiv nás, Kriste žádoucí a DEZ 648 Kristus je má síla.
Z pašijových písní lze doporučit EZ 311, EZ 312 nebo DEZ 690.
(K Proměnění Páně EZ 241 Bože náš, jenžs před věky nebo DEZ 647 Kriste, Synu jediný.)