20. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: 1Kr 2,10-12; 3,3-14; Ž 111; Ef 5,15-20; J 6, 51-58. Liturgická: barva zelená.

Téma neděle: Prosba o moudrost; Tělo a krev Ježíše Krista jako pravý pokrm a pravý nápoj

Vstupní antifona

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.

Kolekta

Bože, ve své lásce nám dáváš víc,
než si zasloužíme a než doufáme.
Dej nám srdce vnímavé pro problémy a bolesti tohoto světa,
abychom dokázali jít životem s moudrostí a  odvahou,
rozeznávali znamení času a tvé poselství pro naši současnost.
Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří na věky věků.

Starokatolický misál (k 1. čtení)

nebo

Pane, lámeme společně chléb
a přijímáme tělo Ježíše Krista, tvého Syna.
Prosíme tě:
Dej, abychom z jeho síly žili v lásce a pokoji,
aby on sám byl mezi námi,
protože jsme jeho tělem v tomto světě a navěky.

EA (na Zelený čtvrtek)

nebo

Bože, stvořiteli světa,
ty chceš, abychom žili.
Shromažďujeme se jako tvá obec
a slavíme hostinu tvého Syna.
Naplň nás dary svého Ducha:
bratrskou a sesterskou láskou
a spolehlivou nadějí.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a na věky.

Starokatolický misál (ke Dni díků za eucharistii)

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán. Aleluja.

Přímluvy
od Jana Rückla z farnosti u sv. Markéty na Břevnově

Nad dary


Bože života,
přinášíme před tvou tvář chléb a víno.
Tento chléb byl připraven z mnoha zrn
a toto víno z mnoha hroznů.
Shromažďuj takovým způsobem lidi ze všech národů
do království tvého pokoje,
které očekáváme skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Preface

Děkujeme ti, svatý Otče a chválíme tě
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
On je chléb, který přišel z nebe,
aby utišil náš hlad po životě.
Ukázal nám tvou lásku
a dal za nás svůj život,
jako chléb, který se láme.
Tys ho učinil hlavou nového lidstva.
My jsme údy jeho těla
a máme podíl na jeho nezničitelném životě.
On nám jako dar odkázal svou lásku:
společně lámeme chléb a dělíme se o kalich.
Tak slavíme jeho památku
a s celým stvořením zpíváme chvalozpěv tvé slávy:

Anafora

například amerických luteránů

Po přijímání


Bože a Otče,
směli jsme přijmout chléb života
a kalich spásy.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se ve svátosti stal naším pokrmem
- sám Ježíš Kristus, náš Pán.

Starokatolický misál

Písně

EZ 308 (tělo a krev Páně), DEZ 672 (k 1. čtení), 682 (večeře Páně)